شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر درون ‌سازمانی بر میزان عزت ‌نفس کارکنان با استفاده از روش MCDM،

 دانشگاه آزاد اسلاميواحد نراقپایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)گرایش تشکیلات و روشهاعنوان:شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر درون‌سازمانی بر میزان عزت‌نفس کارکنان با استفاده از روش MCDM،(مطالعه موردی: شرکت … Read More