تحقیق – 
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر رشد اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی شهر ماهیدشت-  …

باتوجه به اینکه ضرایب آلفابالاتر از ۵۰/۰هستند(بجز سبک گرایش)و میانگین آلفا برابربا۶۰/۰می باشد و همچنین با توجه به میانگین همبستگی درونی ماده آزمونها،این مقیاس از اعتبار لازم برخورداراست.
سوالات این مقیاس به صورت سه ماده ای” بلی،نمی دانم،خیر”نمره گذاری می شود.به عبارت دیگر”بله”نمره دو به عبارت “خیر”نمره صفر و به عبارت دیگر”نمی دانم”نمره یک تعلق می گیرد و سپس جمع این نمرات نشان دهنده نمره کلی هر کدام از عوامل شش گانه است.
بنابراین هریک از عوامل با داشتن چهار سوال،نمره ای برابر با حداقل صفر و حداکثرهشت خواهند داشت.هر عاملی که بالاترین نمره را داشته باشدنشان می دهدفرد به هنگام مواجهه با مشکلات روزمره از آن شیوه برای حل مشکلات استفاده می کند.مجموعه عوامل درماندگی،مهاگری مسئله واجتناب شیوه حل مسئله غیر سازنده و هیجان مدار راتشکیل می دهند.همچنین سبکهای گرایش به مسئله،خلاقیت و اعتماد در حل مسئله مجموعا شیوه حل مسئله سازنده یعنی سبک مسئله مدار را بوجود می آورند.(ایرانی،۱۳۸۳).

۳-۹-روش اجرای پژوهش

پس ازانتخاب آزمودنی ها،جلسات آموزش مهارت های زندگی دردبیرستان های شهرماهیدشت برگزار گردید.قبل از برگزاری اولین جلسه آموزش مهارت های زندگی،پیش آزمون مهارت های زندگی(حل مسئله ،ارتباط موثر)ورشد اجتماعی در مورد هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد.سپس برای گروه آزمایشی برنامه آموزش مهارت های زندگی در قالب ۱۰ جلسه ی هفتگی ۱۲۰ دقیقه ای برگزارشده و بلافاصله پس از اتمام جلسات،پس آزمون هر دو گروه آزمایشی و گواه انجام شد.لازم به ذکر است که از میان جلسات،هرچند جلسه به یک آموزش یکی از مهارت های زندگی اختصاص و در موردآن بحث و آموزش داده شدو نهایتا در جلسه ی پایانی به ارزیابی آزمودنی هاپرداخته شد.نحوه ی انجام کار به این ترتیب بودکه در هر جلسه در مورد هر موضوع ابتداتوضیحاتی کامل داده می شدو در صورت لزوم در موردمفاهیم مربوط به آن موضوع سوالاتی مطرح می شدسپس با جمع بندی نظرات شرکت کنندگان ،آن مفاهیم تعریف و فایده ی انجام فعالیت های عملی مربوط به موضوع مورد بحث بیان شده و چگونگی انجام آن فعالیت برای شرکت کنندگان توضیح داده می شد.پس از اتمام فعالیت که غالبا در دو یا چندگروه کوچک و بزرگ انجام می شداز شرکت کنندگان هر گروه خواسته می شد در موردکاری که انجام داده اند توضیح دهندو نتیجه ای را که از آن گرفته اندبیان کنند.آنگاه با تجزیه و تحلیل اظهار نظرهای شرکت کنندگان و جمع بندی آنها به موضوع بعدی پرداخته می شد.
برنامه آموزش مهارت های زندگی که بر اساس برنامه یونیسف” وابسته به سازمان بهداشت جهانی” در ۱۰ مرحله تنظیم گردیده است.

۳-۱۰-طرح درس آموزش مهارت های زندگی

جدول(۲مهارت مورد استفاده در پژوهش)

جلسات عنوان جلسات مدت زمان هرجلسه
جلسه اول آشنایی ۱۲۰ دقیقه
جلسه دوم حل مسئله(تعریف دقیق مسئله یا تصمیم) ۱۲۰ دقیقه
جلسه سوم حل مسئله(خودآگاهی هیجانی) ۱۲۰ دقیقه
جلسه چهارم حل مسئله( بارش فکری) ۱۲۰ دقیقه
جلسه پنجم حل مسئله(ارزیابی گزینه ها و انتخاب بهترین راه حل) ۱۲۰ دقیقه
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.