منابع مقالات علمی :
استفاده از داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد یک سیستم تشخیص،  …

۴-۵-۴-۲۷٫ جدول گسستهسازی CRP…………………………………………………….63
۴-۵-۴-۲۸٫ ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate)…………………64
۴-۵-۴-۲۹٫ جدول گسستهسازی ESR……………………………………………………..64
۴-۵-۴-۳۰٫ جدول گسستهسازی BS (Blood Suger)…………………………….64
۴-۵-۵٫ ویژگی دادهها پس از پیشپردازش نهایی……………………………………………..۶۴
۴-۶ نمونهبرداری…………………………………………………………………………………………….۶۷
فصل۵: نتایج و یافتههای تحقیق……………………………………………………………………………………۶۹
۵-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۷۰
۵-۲٫ ردهبندی…………………………………………………………………………………………………۷۰
۵-۲-۱٫ مقایسهی الگوریتمهای پایه………………………………………………………………..۷۰
۵-۲-۲٫ مقایسهی روشهای یادگیری در دادههای نامتوازن…………………………………۷۴
فصل۶: نتیجهگیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………..۷۹
۶-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۸۰
۶-۲٫ نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………..۸۰
۶-۳٫ پیشنهادها………………………………………………………………………………………………..۸۲
۶-۳-۱٫ مجموعهی داده……………………………………………………………………………….۸۲
۶-۳-۲٫ دادهکاوی………………………………………………………………………………………۸۲
مراجع…………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
پیوست الف: واژهنامه انگلیسی به فارسی………………………………………………………………………. ۹۲
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول۳-۱: ماتریس اغتشاش برای مسائل دودویی…………………………………………………………..۴۱
جدول۳-۲: ماتریس اغتشاش برای مسائل چند ردهای………………………………………………………۴۴
جدول۴-۱: ویژگیهای موجود در مجموعه داده اولیه……………………………………………………..۴۹
جدول۴-۲: اسامی ویژگیها پس از برخی از مراحل پیشپردازش………………………………………۵۴
جدول۴-۳: ردهبندی فیلد سن به گروه سنی……………………………………………………………………۵۵
جدول ۴-۴: ردهبندی فیلد آزمایش WBC…………………………………………………………………..57
جدول ۴-۵: ردهبندی فیلد آزمایش RBC…………………………………………………………………….58
جدول ۴-۶: ردهبندی فیلد آزمایش Hb………………………………………………………………………..59
جدول ۴-۷: ردهبندی فیلد آزمایش HCT…………………………………………………………………….60
جدول ۴-۸: ردهبندی فیلد آزمایش PLT……………………………………………………………………..61
جدول ۴-۹: ردهبندی فیلد آزمایش MCV…………………………………………………………………..62
جدول ۴-۱۰: ردهبندی فیلد آزمایش MCH…………………………………………………………………62
جدول ۴-۱۱: ردهبندی فیلد آزمایش MCHC……………………………………………………………..62
جدول ۴-۱۲: ردهبندی فیلد آزمایش CRP…………………………………………………………………..63
جدول ۴-۱۳: ردهبندی فیلد آزمایش ESR…………………………………………………………………..64
جدول ۴-۱۴: ردهبندی فیلد آزمایش BS……………………………………………………………………..64
جدول۴-۱۵: ویژگیهای مجموعه داده ثانویه پس از پیشپردازش نهایی……………………………..۶۵
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل۲-۱: نمونهای از یک درخت تصمیم……………………………………………………………………..۱۹
شکل۲-۲: یک مجموعهی آموزش دوبعدی که دادههای آن به صورت خطی قابل جداسازی است………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

برچسب ها :

ناموجود