سامانه پژوهشی – 
استفاده از داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد یک سیستم تشخیص،  …

بیشتر از ۱۵ سال

۴

۴-۵-۴-۱٫ تفسیر آزمایشهای انجام شده روی بیماران
با آزمایش چکاپ کامل امکان تشخیص سلامتی و زودرس بسیاری از بیماریها امکانپذیر میگردد. تشخیص زودرس بیماریها به علت میسر ساختن درمان موثرتر، کاهش عوارض بیماریها و نیز کاهش هزینههای درمانی امروزه در علم پزشکی مورد توجه فراوان قرار گرفته است. در چکاپ کامل با شناسایی عوامل خطرساز میتوان از ابتلا به بیماریها یا پیشرفت آنها جلوگیری کرد. همیشه باید به تمامی علائمی که در آزمایش هست، توجه کامل داشت.
حال ما نیز به علت فراوانی این مجموعه دادهها در بیماریهای تنفسی به دنبال کشف روابط بین این عوامل خطرزا هستیم تا بتوانیم حداقل در پیشگیری و معالجهی بیمار و از عوارض ناشی از این بیماریها جلوگیری کنیم.
۴-۵-۴-۲٫ WBC (White Blood Cell)
این سه حرف مخفف (سلولهای سفید خون) یا گلبولهای سفید هستند. اندازهگیری مقدار گلبولهای سفید خون، یکی از روشهای اصلی برای تعیین وجود عفونت در بدن است، چون این سلولها که جزو سیستم دفاعی بدن هستند، در بیماریهای عفونی و غیر عفونی واکنشهای مختلفی از خود نشان میدهند.
۴-۵-۴-۳٫ چه چیزهایی باعث کاهش WBC میشود؟
کاهش گلبول سفید به مقادیر کمتر از ۴ هزار گفته میشود که معمولا در اثر نارسایی مغز استخوان، مسمومیت دارویی، عفونت بسیار زیاد، سوءتغذیه، بیماریهای خود ایمنی و ایدز به وجود میآید. در بسیاری از انواع نارساییهای مغز استخوان، مثلا بعد از شیمی درمانی، رادیوتراپی و … هم این مقدار کاهش مییابد.
۴-۵-۴-۴٫ چه چیزهایی باعث افزایش WBC میشود؟
افزایش گلبول سفید بهطور معمول نشاندهندهی عفونت، التهاب، تخریب بافت بدن، لوسمی یا سرطان خون است. ضربه و جراحت، استرس و تب هم مقدار WBC را افزایش میدهد.
۴-۵-۴-۵٫ جدول گسستهسازی WBC
جدول۴-۴: ردهبندی فیلد آزمایش WBC

آزمایش WBC برچسب
کمتر از ۴۰۰۰ کاهش
بین ۴۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ نرمال
بیشتر از ۱۱۰۰۰ افزایش

۴-۵-۴-۶٫ RBC (Red Blood Cell)
RBC مخفف سلول قرمز خون است. این سلولهای قرمز خون یا همان گلبولهای قرمز، در واقع اصلیترین قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود این رنگ قرمز به دلیل وجود مادهای به نام هموگلوبین است که به گلبول قرمز کمک میکند تا اصلیترین وظیفه خود یعنی حمل و نقل اکسیژن و دیاکسیدکربن را انجام دهد.
بهطور خلاصه، گلبولهای قرمز، اکسیژن را از ریه به بقیه سلولهای بدن حمل میکنند.
۴-۵-۴-۷٫ چه چیزهایی باعث کاهش RBC میشود؟

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

برچسب ها : ، ،