اینترنت و نقش آن در شکل گیری جنبش های اجتماعی مورد پژوهی مصر – تونس- قسمت 33

25

 

29.1

 

29.1

 

29.1 بله

 

61

 

70.9

 

70.9

 

100 جمع

 

86

 

100

 

100

 

جدول شماره 9 مربوط به اینترنت و سطح آگاهی مردم است . که بیشترین میزان تکرارپذیری آن در پاراگراف ها و صحنه های فیلم به طور کلی 70.9 درصد می باشد و کمترین میزان مربوط به تکرار پذیر نبودن آن در نمونه های انتخابی با 29.1 درصد است .
3-5-نتیجه گیری
با توجه به مطالب ذکر شده در فصل های قبل و یافته های تحقیق به نتایج ذیل دست یافت . براساس جداول و نمودار های موجود در صفحات قبل می توان گفت :
فرضیه شماره یک تحقیق که مربوط به میزان دسترسی افراد در دو کشور مصر و تونس به فضای اینترنت بوده است و منجر به مشارکت آنها در جنبش های اجتماعی گردیده با میزان فراوانی و تکرار پذیری آنها به مقدار75 درصد مربوط به فضای اینترنت و 68.6 درصد مربوط به جنبش های اجتماعی در متن مقالات ، نشریات و فیلم ها ی مورد بررسی ثابت می شود به عبارت دیگر این فرصت ساختاری به میزان نسبتا بالایی در جامعه دو کشور موجب شده تا افراد در جنبش های اجتماعی شرکت کنند .
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
فرضیه شماره دو تحقیق مربوط است به میزان نقش اینترنت در رهبری توده ها که با فراوانی و تکرار پذیری آن به مقدار 34.8 درصد در متن مقالات ، نشریات و فیلم ها ی مورد بررسی به علت پایین بودن میزان تکرار پذیری فرضیه مربوطه رد می شود به عبارت دیگر این فرصت ساختاری در جامعه دو کشور منجر به رهبری توده ها در جنبش های اجتماعی نشده است .
فرضیه شماره سه تحقیق مربوط است به میزان نقش اینترنت دربالا بردن سطح آگاهی مردم برای به حرکت درآوردن جنبش های مردمی در این دو کشور که با توجه به جدول و نمودار شماره 9 می توان گفت : فرضیه مربوطه ثابت می شود با تاثیر ی متوسط رو به بالا به مقدار 70.9 درصد که در متن مقالات ، نشریات و فیلم های مورد بررسی مشاهده می شود به عبارت دیگر اینترنت به عنوان فرصت ساختاری مناسب توانسته سطح آگاهی مردم را به این میزان افزایش داده تا در جنبش های مردمی شرکت کنند .
فرضیه شماره چهار تحقیق مربوط است به اینکه درکشورهای مصروتونس ایدئولوژی جدیدی ازطریق فضای اینترنت برای حرکت های مردمی ایجاد شد.اما با توجه به جدول و نمودار شماره 7 میتوان گفت فرضیه مربوطه ثابت می شود با تاثیری نسبتا متوسط به مقدار 52.3 درصد که در متن مقالات ، نشریات و فیلم های مورد بررسی مشاهده می شود به عبارت دیگر اینترنت به عنوان فرصت ساختاری نسبتا مناسب توانسته ایدئولوژی های گذشته را زیر سئوال ببرد و ایدئولوژی های جدیدی جایگزین نماید تا مردم دراین جنبش ها شرکت نمایند .
فرضیه شماره پنج تحقیق مربوط است به اینکه درکشور های مصر وتونس مشروعیت نظام حاکم از طریق فضای اینترنت زیر سئوال برده شده است. با توجه به جدول و نمودار شماره 8 می توان گفت : فرضیه مربوطه ثابت می شود با تاثیر نسبتا متوسطی به مقدار 55.8 درصد که در متن مقالات ، نشریات و فیلم های مورد بررسی مشاهده می شود به عبارت دیگر اینترنت به عنوان فرصت ساختاری نسبتا مناسب توانسته مشروعیت نظام حاکم در دو کشور به مقدار گفته شده زیر سئوال ببرد تا مردم دراین جنبش ها شرکت نمایند .
فرضیه شماره شش تحقیق مربوط است به اینکه درکشور های مصر وتونس فضای اینترنت توانسته است تاکتیک های اعتراضی را به مردم منتقل کند. با توجه به جدول و نمودار شماره 6 می توان گفت: فرضیه مربوطه رد می شود زیرا مقدار تکرار پذیری آن در مقالات ، نشریات و فیلم ها به میزان 43 درصد بوده است که از مقدار نسبتا پایینی برخوردار است . به عبارت دیگر اینترنت به عنوان فرصت ساختاری نتوانسته تاکتیک های اعتراضی را در دو کشور به سطح قابل قبولی برساند تا مردم دراین جنبش ها از آنها استفاده نمایند .
فرضیه شماره هفت تحقیق مربوط است به اینکه درکشور های مصر وتونس فضای اینترنت توانسته حمایت های داخلی و خارجی سایر گروه ها را کسب نماید. . با توجه به جدول و نمودار شماره 5 می توان گفت : فرضیه مربوطه ثابت می شود با تاثیر نسبتا متوسطی به مقدار 54.7 درصد که در متن مقالات ، نشریات و فیلم های مورد بررسی مشاهده می شود به عبارت دیگر اینترنت به عنوان فرصت ساختاری نسبتا مناسب توانسته حمایت های داخلی و خارجی سایر گروه ها را در دو کشور به مقدار گفته شده بالا ببرد تا مردم دراین جنبش ها شرکت نمایند .
جدول شماره ( 1 )

 

 

 

 

 

 

 

ثبت فرضیه رد فرضیه فرضیات تحقیق
ثبت فرضیه اینترنت و جنبش اجتماعی
رد فرضیه اینترنت و رهبری توده ها
ثبت فرضیه

برچسب ها :

ناموجود