بررسی ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی  …
فرایندی که طی آن رفتار، دانش و نگرش سیاسی فرد شکل می گیرد.

مهرداد(۱۷:۱۳۷۶)

فرایندی که بر اساس آن جامعه، گرایش ها، نگرش ها، دانش ها و اطلاعات و خلاصه ارزش ها و معیار های سیاسی خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند.

فرجاد(۶۵:۱۳۶۸)

سازش و انطباق فرد با شرایط و پدیده های متنوع جامعه.

با توجه به تعاریفی که از صاحبنظران آمد، می توان اینطور نتیجه گیری کرد که این صاحب نظران در نظریه و در تعریف خود از جامعه پذیری سیاسی از مفهوم دانش سیاسی (آگاهی سیاسی)، نگرش سیاسی و مشارکت سیاسی بر هر سه مفهوم یا دو یا حداقل یکی از این سه مفهوم تاکید کرده اند.
لذا در پژوهش حاضر جامعه پذیری سیاسی به عنوان فرایندی در نظر گرفته شده است که طی آن دانش، نگرش ومشارکت سیاسی در فرد شکل می گیرد.
یا به عبارتی «فراگردی که به وسیله آن فرد، دانش و مهارت های سیاسی لازم را برای مشارکت موثر وفعال در عرصه سیاسی را کسب می کند لذا ایجاد هر گونه اختلال در این فرایند موجب بی تفاوتی سیاسی و عدم حضور و مشارکت آگاهانه شهروندان در عرصه های سیاسی خواهد شد. (حسینی و همکاران، ۱۳۸۱: ۷۰)
یا به قول راش: «فرایندی که به وسیله آن افراد در جامعه ای معین با نظام سیاسی آشنا می شوند و تا اندازه قابل توجهی ادراکشان از سیاست واکنش هایشان نسبت به پدیده های سیاسی تعیین می شود. (راش ،۱۰۲:۱۳۷۷)
به دنبال این تعریف الگوی تحلیل و سپس مدل مفهومی مناسب با آن ارائه می گردد.
جدول شماره: ۲-۲ الگوی تحلیل جامعه پذیری سیاسی( از نظریه ها، تعاریف و تحقیقات پیشین)

مفهوم ابعاد صاحبنظرانی که بر آن ابعاد در تعریف و یا پژوهش خود تکیه یا اشاره کرده اند. (مستندات)
جامعه پذیری
سیاسی
دانش سیاسی
(اگاهی سیاسی)
ایستون(۱۹۶۵)- نایمی وجون(۱۹۹۸)- گاستون(۲۰۰۱)- کلمن(به نقل از چیلکوت،۱۳۷۸)- کمپل(۲۰۰۰)- راش (۱۳۷۷)- سودارو و همکاران(۲۰۰۱)- گرینشتاین(۱۹۶۸)- کانوور و سیرینگ(۲۰۰۰)-دلی کارپینی وکیتر(۱۹۹۶)- لاکتوس و دیگران(۱۹۹۹)-نوریس(۲۰۰۰)- بننت(۱۹۸۹)- یوروبارومتر(۱۹۹۴،۱۹۹۶)- آلموند(به نقل از شارع پور،۱۳۷۸)- گل وردی(۱۳۸۳)- حسینی و همکاران(۱۳۸۱)- ایستون و هس(به نقل از شارع پور،۱۳۷۸)- بلوم وسلزنیک(به نقل از علاقه بند،۱۳۷۴)- فلاح(۱۳۷۶)- افهمی(۱۳۸۱)- مسعود نیا(۱۳۸۷)
نگرش سیاسی ایستون ودنیس(۱۹۶۹)-الوین واسکات(۱۹۹۶)-هس وتورنی(۱۹۶۷)-سودارو وهمکاران(۲۰۰۱)-بلوم وسلزنیک(به نقل از علاقه بند،۱۳۷۴)-راسکین،کورد،مدیرسو، جونز(۱۹۹۴) –آلموند (به نقل از شارع پو،۱۳۷۸)-فیشن باین وآیزن(به نقل از رفیع پور،۱۳۷۲)-راش(۱۳۷۷)-قوام(۱۳۶۹)-ایستون(به نقل از عالم،۱۳۸۵)-عالم(۱۳۷۸)-گل وردی(۱۳۸۳)-مهرداد(۱۳۷۶)-ابوالحسنی(۱۳۸۴)-افهمی(۱۳۸۱)-نقیب زاده(۱۳۸۲)-صباغ پور(۱۳۷۳)
مشارکت سیاسی هانتینگتون(۱۹۷۶)-دال(۱۹۷۱)-لازارسفلد(۱۹۴۵)-واینر(۱۳۷۹)-لرنر(۱۹۵۹)-داونز(۱۹۵۷)-اسکف(۱۹۷۵)-هاگیو(۱۹۹۸)-میلبراث(۱۹۸۱)-هانتینگتون ودومینکور(۱۹۷۵)-راش(۱۳۷۷)-جوان نلسون(به نقل از ساعی۱۷۰:۱۳۷۲)- لیپست(۱۹۶۳)- تاج مزینانی(۱۳۷۹)-ربانی(۱۳۸۹)- بستانی(۱۳۸۲)- رضایی(۱۳۷۹)- مصفا(۱۳۷۵)-عبدوس(۱۳۸۱)- فتحی(۱۳۸۵)- خسروی(۱۳۸۰)- نیری(۱۳۸۹)-فیروزجائیان و جهانگیری(۱۳۸۷)- فلاحی(۱۳۸۸)
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.