مقاله علمی با منبع :
بررسی ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی …

 • شرکت در انتخابات
 • شرکت در جلسات سیاسی و سخنرانی و اظهار نظر در آن
 • فعالیت در ستادهای انتخاباتی
 • شرکت، عضویت و فعالیت در تشکل های سیاسی
 • کوشش برای اقنای دیگران در ارتباط با مسأله ای که فرد به آن معتقد است.
 • فیروزجائیان و جهانگیری، ۱۳۸۷

  مشارکت ناقص- تأثیرپذیر

  • شرکت در نماز عبادی – سیاسی جمعه
  • شرکت در جلسات و سخنرانی های سیاسی
  • خواندن بخش های سیاسی مجلات و روزنامه ها
  • دیدن و شنیدن برنامه ها سیاسی

  فیروزجائیان و جهانگیری، ۱۳۸۷

  فصل چهارم
  تجزیه و تحلیل داده ها ها
  ۴-۱- مقدمه :
  در پژوهش حاضر تلاش گردید، میزان توجه به ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سیاسی در کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه مورد سنجش قرار گیرد.
  در پژوهش حاضر ۴ جلد از کتاب های درسی مقطع متوسطه مورد تحلیل قرار گرفتند که در اینجا به معرفی شمایی کلی از این کتب خواهیم پرداخت .
  کتاب مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان چاپ (۱۳۸۹):
  این کتاب یکی از دروس عمومی سال اول متوسطه است که با توجه به هدف آموزش برنامه مطالعات اجتماعی متوسطه، آموختن آن باعث ارتقای بینش علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در دانش آموزان می شود. با توجه به آنچه که در مقدمه این کتاب آمده است محتوای آن طوری سازمان دهی شده است که صلاحیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در دانش آموزان تقویت کند. این کتاب در پنج فصل و ۱۳۴ صفحه تنظیم شده است که در فصل پنجم با عنوان نظام سیاسی به بحث در مفهوم نظام سیاسی، انواع نظام های سیاسی و نظام سیاسی ایران و مشارکت سیاسی، انتخابات و رابطه نظام سیاسی با نظامهای اجتماعی دیگر پرداخته است که در این فصل به نسبت بیشترین توجه به ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سیاسی شده است. و در فصول دیگر به ابعاد و مولفه هایی به طور پراکنده و جسته و گریخته پرداخته شده است.
  در تحلیل محتوای این کتاب، علاوه بر متن اصلی دروس، مقدمه، اهداف مورد انتظار، اشکال و تصاویر، جداول، نمودارها، فعالیت ها، سوالات متن، پاورقی، پرسش های آخر فصل ها، مروری بر فصل، مورد تحلیل قرار گرفتند.
  کتاب جامعه شناسی ۱ سال دوم متوسطه رشته علوم انسانی (چاپ ۱۳۸۹):
  جامعه شناسی ۱ یکی از دروس اختصاصی رشته علوم انسانی می باشد. با توجه به این که این کتاب، کتابی جدیدالتالیف است. (چاپ اول در سال ۱۳۸۹) مطالب این کتاب مباحثی است که بیشتربرای معرفی علوم اجتماعی و جامعه شناسی نوشته شده است. این کتاب در سه فصل و ۱۸ درس تنظیم شده است. با توجه به آنچه در مقدمه کتاب آمده است، در فصل اول دانش آموزان با علوم انسانی و علوم اجتماعی آشنا می شوند، تفاوت این علوم و علوم دیگر از جمله علوم طبیعی (تجربی) در می یابند و با اهمیت این علوم و تاریخچه علوم اجتماعی و پیشینه آن آشنا می شوند. در فصل دوم دانش آموزان با موضوع علوم اجتماعی
  یعنی ( جهان اجتماعی) آشنا می شوند، از یک سو تشابه و تفاوت جهان اجتماعی را با جهان طبیعی در می یابند و از دیگر سو به شباهت ها و تفاوت هایی که جهان اجتماعی مختلف با هم دارند پی می برند. همچنین با انواع جهان های اجتماعی که دارای فرهنگ ها و تمدن های متفاوت اند آشنا می شوند.
  فصل سوم انواع مختلف شناخت اجتماعی را بازگو می کند . تفاوت شناخت عمومی و شناخت علمی درباره جامعه را بیان می کند و اینکه شناخت علمی سطوح و سلسله مراتب مختلفی دارد و هر جهان اجتماعی سطح و نوعی از شناخت اجتماعی را می پذیرد و در پایان، برخی از ویژگیهای شناخت اجتماعی متناسب با جهان اجتماعی اسلام ارائه شده است. در تحلیل محتوای این کتاب علاوه بر متن اصلی درس ها، مقدمات، اهداف فصل ها، پرسش های متن، فعالیت ها با عناوین مختلف مانند «گفتگو کنید»، «نمونه بیاورید»، «تحلیل کنید»، «پاسخ دهید»، تصاویر، اشکال، نمودارها، جداول، خلاصه کنید، مفاهیم کلیدی، «آنچه از این درس آموختیم» مورد تحلیل قرار گرفتند.
  کتاب جامعه شناسی ۲ سال سوم رشته انسانی (چاپ۱۳۸۹):
  جامعه شناسی ۲ نیز یکی از دروس اختصاصی سال سوم متوسطه، در رشته ادبیات وعلوم انسانی است. در این کتاب دانش آموزان با مطالبی در باره «هویت ملی، قشربندی، تحرک اجتماعی و راههای فردی و اجتماعی دست یابی به مزایای بیشتر» آشنا می شوند.
  براساس آنچه که در مقدمه کتاب آمده است، سازماندهی کتاب به گونه ای است که دانش آموزان را به تفکردر باره مسائل و پدیده های اجتماعی و تحلیل آنها وا می دارد و از این جهت هدف این است که دانش آموزان بتوانند آموخته هایشان در زندگی فردی و اجتماعی به کار گیرند.
  این کتاب در دو فصل تدوین شده است. فصل اول با عنوان هویت شامل هفت درس می باشد. و فصل دوم با عنوان مزایا شامل ده درس می باشد. در تحلیل محتوای این کتاب علاوه بر این متن اصلی درس ها، مقدمه کتاب، اهداف فصل ها، اشکال و تصاویر، نمودارها و جداول، «مقایسه کنید » ،« بحث وگفتگو کنید » ، «بررسی کنید »، «ارزیابی کنید»، « برای مطالعه بیشتر »، «مفاهیم کلیدی »، «خلاصه کنید»، «فکر کنید و پاسخ دهید»، زیر نویس ها «پیشنهاد عناوین درس ها »، فعالیت ها، «طبقه بندی کنید»، «نمونه پرسش های فصل» مورد تحلیل قرار گرفتند.
  کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی (جامعه شناسی نظام جهانی) رشته علوم انسانی (چاپ ۱۳۸۹):
  این کتاب نیز یکی از دروس اختصاصی رشته علوم انسانی در دوره پ

  دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  یش دانشگاهی است. این کتاب شامل ۱۴ درس و۱۵۲ صفحه می باشد. در این درس ها دانش آموزان با نظام جهانی و جهانی شدن آشنا می شوند. در تحلیل محتوای این کتاب نیز علاوه بر متن اصلی هر یک از درس ها، مقدمه کتاب، اشکال، تصاویر، نمودارها و جداول، «گفت گو کنید»، «تمرین کنید»، «مقایسه کنید»، «خلاصه کنید»، زیر نویس ها، «فکر کنید و پاسخ دهید»، «برای مطالعه »، «تحقیق کنید» و پرسش های متن درس ها مورد تحلیل قرار گرفتند.