بررسی ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی متوسطه-  …

نگرش سیاسی بعنوان یکی از ابعاد جامعه پذیری با مجموع فراوانی ۹۵۷ مورد و ۲۳٫۳۴ درصد از کل فراوانی ها در مرتبه دوم قرار دارد. که در این بین نقش های سیاسی بعنوان یکی از مؤلفه های نگرش سیاسی با مجموع فراوانی ۲۸۹ مورد و ۳۰٫۱۹ درصد از کل فراوانی های نگرش سیاسی، بیشترین توجه را به خود اختصاص داده بود و در مرتبه دوم اعتماد سیاسی با مجموع فراوانی ۲۶۵ مورد و ۲۷٫۶۹ درصد قرار دارد. در مرتبه سوم هویت ملی سیاسی با فراوانی ۲۰۱ مورد و ۲۱ درصد از فراوانی توجه شده بود. در مرتبه چهارم ارزش های سیاسی با فراوانی ۱۶۷ مورد و ۱۷٫۴۵ درصد قرارداشت و کمترین توجه به هنجارهای سیاسی با فراوانی ۳۵ مورد و ۳٫۶۵ درصد از کل فراوانی های نگرش سیاسی شده بود.
۱۶۷
۳۵
۲۰۱
۲۶۵
۲۸۹
نمودار: ۳-۵ میزان توجه به آموزش نگرش سیاسی دانش آموزان در کتب علوم اجتماعی متوسطه
تحلیل داده ها نشان می دهد که کتاب مطالعات اجتماعی سال اول با مجموع ۳۷۴ مورد بیشترین توجه به آموزش نگرش سیاسی دانش آموزان داشته است و در مرتبه دوم کتاب جامعه شناسی ۲ با مجموع ۳۳۲ مورد و در مرتبه سوم کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی با مجموع ۲۳۰ مورد و در مرتبه چهارم و آخر کتاب جامعه شناسی ۱ با مجموع ۲۱ مورد کمترین میزان توجه به آموزش نگرش سیاسی دانش آموزان داشته است.
۲۱
۲۳۰
۳۳۲
۳۷۴
نمودار ۴-۵ میزان توجه کتاب های علوم اجتماعی متوسطه به آموزش نگرش سیاسی دانش آموزان
مشارکت سیاسی بعنوان یکی از ابعاد جامعه پذیری سیاسی با مجموع فراوانی ۴۶ مورد و ۱٫۱۲ درصد از کل فراوانی ها کمترین توجه به آن شده است. از دو مؤلفه آن مشارکت کامل تأثیرگذار با ۴۳ مورد و ۹۳٫۴۷ درصد در مرتبه اول و مشارکت ناقص و تأثیرپذیر با ۳ مورد و ۶٫۵۲ درصد در مرتبه بعد قرار دارد.
۴۳
۳
نمودار: ۵-۵ میزان توجه به مشارکت سیاسی دانش آموزان در کتب علوم اجتماعی متوسطه
داده های جدول ۴-۴ بیانگر آن است که کتاب مطالعات اجتماعی سال اول با فراوانی ۴۴ بار بیشترین توجه به مؤلفه مشارکت سیاسی داشته است. کتب جامعه شناسی ۱ و۲ با فراوانی ۱ بار فقط به مشارکت کامل تأثیرگذار پرداخته اند. کتب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی نیز با فراوانی ۰ مورد کمترین میزان توجه به مؤلفه مشارکت سیاسی داشته است.
۱
۱
۰
۴۴
نمودار: ۶-۵ میزان توجه کتب علوم اجتماعی متوسطه به مؤلفه های مشارکت سیاسی دانش آموزان
براساس داده های جدول ۵-۴ مجموع میزان توجه به ابعاد جامعه پذیری سیاسی برابر با ۴۰۹۹ مورد می باشد بیشترین فراوانی ها در این کتاب ها مربوط به آگاهی سیاسی با فراوانی ۳۰۹۶ مورد و ۷۵٫۵۳ درصد کل فراوانی ها، نگرش سیاسی با فراوانی ۹۵۷ مورد و ۲۳٫۳۴ درصد کل فراوانی ها در مرتبه دوم و کمترین فراوانی مربوط به مشارکت سیاسی با فراوانی ۴۶ مورد و ۱٫۱۲ درصد از کل فراوانی ها می باشد.
۳۰۹۶
۹۵۷
۴۶
نمودار: ۷-۵ میزان توجه به ابعاد جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی متوسطه
همچنین براساس داده های جدول ۵-۴ کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی با مجموع ۱۹۴۶ مورد بیشترین توجه به ابعاد جامعه پذیری سیاسی در دانش آموزان داشته است. در مراتب بعد جامعه شناسی ۲ با مجموع ۱۱۷۰ مورد و سپس مطالعات اجتماعی سال اول با مجموع ۹۰۲ مورد قرار دارد. کمترین میزان توجه به ابعاد جامعه پذیری سیاسی در کتاب جامعه شناسی ۱ با مجموع ۸۱ مورد مشاهده گردید.
۸۱