بررسی اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد  …

تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۲-۱ دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۲-۱-۱- مدل می یر و آلن…………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۲-۱-۲- مدل مایر و شورمن………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۲-۱-۳-مدل جاروس و همکاران………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۲- دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………………….۳۵
 
رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۳-۱- ابعاد رفتار شهروندی…………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۳-۲- ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی ……………………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۳-۳- عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………….۴۵
۲-۳-۴- مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………۵۱
۲-۳-۴-۱- اعتماد ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۳-۴-۲- مشروعیت …………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۳-۴-۳- تقابل ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۳-۴-۴- عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۲-۳-۵- رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………۵۴
 
پژوهش های صورت گرفته پیرامون موضوع ………………………………………………………………………………………..۵۶
۲-۳-۱ پژوهش های انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………………………………..۵۶
۲-۳-۲ پژوهش های انجام شده در خارج کشور ………………………………………………………………………………………….۵۸
 
جمع بندی پایه های تجربی ……………………………………………………………………………………………………………۶۰
مدل تحلیل پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
معرفی بانک تجارت ……………………………………………………………………………………………………………………۶۱
فصل سوم : روش اجرایی تحقیق
مقدمه
 
نوع و روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
جامعه آماری مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳-۲-۱ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳-۲-۲- حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۳-۲-۳- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۳-۲-۴- تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
 
ابزار و روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۴-۱ ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۳-۴-۲ پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۴-۳ نحوه توزیع پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
 
روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۳-۴-۱ روایی یا اعتبار پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………۶۸