دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس- قسمت 2

1-7-1-1 )تعريف نظري ومفهومي : 13
1-7-1-2)تعريف عملياتي متغير مستقل (سبكهاي رهبري): 15
1-7-2) متغیر وابسته (عملكرد) 15
1-7-2-1)تعریف نظري ومفهومی : 15
1-7-2-2) تعریف عملیاتی متغير وابسته عملكرد : 16
1-8) قلمرو تحقیق: 17
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق 18
2-1) رهبری سازمانی : 19
2-1-1) نظریه های هدایت و رهبری: 20
2-1-1-1) نظریه های خصوصیات فردی رهبری: 20
2-1-1-2) نظریه های رفتاري رهبری: 20
2-1-1-3) نظریه موقعیتی و اقتضایی: 21
2-1-1-4)نظریه مسیر – هدف: 21
2-1-1-5) نظریه دوره زندگی(بلانچارد): 22
2-1-1-6) نظریه های انگیزش: انگیزش: 22
2-1-1-7) نظریه محتوایی: 22
2-1-1-8) نظریه های فرایندی: 23
2-2)تعاریف ديگر از سبک رهبری : 24
2-2-1)مقايسه رهبري خدمتگزار و رهبري تحول‌گرا 27
2-2-2) مدلهای رهبری 29
2-2-3) سبك رهبری leadership style: 31
2-2-4)انواع سبك رهبری 32
2-2-5)چهار سبك رهبری (مدل هرسی و بلانچارد) 33
2-2-6)فرق میان رهبر و مدیر (رئیس) 33
2-1-6-1 ) تفاوتها وتشبهات : 34
2-1-7)مدل رهبري وضعيتي(رهبري موقعيتي): 36
2-1-7-1) محتوی اصلی نظریه : 36
2-1-7-2) محدودیت نظریه رهبری وضعیتی 39
2-2) اهميت رهبري: 40
2-3) خلاصه ای از تئوری های رهبری : 44
2-3-1) شبکه مدیریت: 44
2-3-2)نظریه ی اقتضائی: (فیدلر) 46
2-4)مقایسه رهبری از دیدگاه دانشمندان غربی و امام علی(ع) : 48
2-4-1)مقایسه رهبری از دیدگاه های متفاوت: 49
2-4-2) رهبری از دیدگاه امام علی(ع) : 49
2-5) بخش دوم: عملکرد 50
2-5-1) مقدمه : 50
2-5-2) تعریف عملکردperformance)) 50
2-5-3) عوامل مؤثر بر عملكرد: 52

برچسب ها :

ناموجود