دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس- قسمت 3

2-5-4) مديريت عملكرد: 54
2-5-5)تعریف مدیریت عملکرد 54
2-5-6)پيوند استراتژيك اهداف و عملكرد سازماني با اهداف و عملكرد فردي 56
2-6)تعریف ارزیابی 57
2-7)ارزیابی عملکرد 57
2-8)دلایل استفاده از ارزیابی عملکرد 59
2-9)دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد 60
2-10)معیار های ارزیابی عملکرد 61
2-11)چه كساني ارزيابي مي‌كنند؟ 62
2-12)ارتباط بین ارزیابی عملکرد، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا 64
2-13)روشهای مختلف ارزیابی عملکرد 65
2-14)هدف نهایی از ارزیابی عملکرد 69
2-15)مديريت منابع انساني و عملکرد کارکنان 70
2-16)عملکرد کارکنان وارزیابی آن : 71
2-16-1) حفظ جايگاه کارکنان و عملکرد آنها: 71
2-16-2) تشويق و عملکرد کارکنان: 73
2-16-3) بهبود عملکرد کارکنان: 74
2-17)کارکنان آموزش و پرورش و عملکرد: 78
2-18) تغيير در عملکرد کارکنان 79
2-19)تغيير عملکرد ضعيف کارکنان: 80
2-19-1) دلايل تغيير: بعضي تحولات سازماني ناشي از تصميمات مديران عالي سازمان است. 80
2-19-2) درک ماهيت تغيير: 81
2-19-3) موانع تغيير عملکرد: 82
2-20) مؤلفه های مدیریت عملکرد : 83
2-20-1) مدیریت عملکرد بعنوان یک سیستم تجاری : 84
2-20-2) مدیریت عملکرد بعنوان یک فرهنگ وسبک رهبری : 84
2-20-3) مدیریت عملکرد بعنوان بخشی از پیمان روانشناختی : 85
2-20-4) مدیریت عملکرد بعنوان بازخورد شخصی و فرآیند یادگیری : 85
2-21)کلي نگری در مديريت عملكرد: 85
2-22) مدل Achieve در عملکرد: 87
فصــل سوم: روش اجرای تحقیق 89
3-1) مقدمه 90
3-2) روش اجرای تحقیق: 90
3-3) جامعه و نمونه آماري 91
3-4) ابزار و روش جمع آوري اطلاعات 93
3- 4-1) روائی 94
3- 4-2) پایائی 94
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 96
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 97

برچسب ها :

ناموجود