دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس- قسمت 4

4-1)مقدمه: 98
4-2) توصيف متغير هاي تحقيق 98
4-2-1وضعیت سکونت پاسخگویان 98
4-2-2جنسیت پاسخگویان 99
4-2-3)گروه سنی پاسخگویان 100
4-2-4) سطح تحصیلات پاسخگویان 101
4-2-5) وضعيت تاهل پاسخگویان 102
4-2-6 ) سابقه کاری پاسخگویان 103
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 107
5-1)نتیجه گیری 108
5-1-1) نتايج توصيفي 108
5-1-2) نتايج استنباطي : 109
5-2) پیشنهادات پژوهش: 110
5-3) محدودیت های تحقیق: 111
منابع و مآخذ 112
ضمائم و پیوست ها 118
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1): تفاوتهای مدیر با رهبر 35
جدول2-2)جدول امتیاز دهی به روش امتیاز بندی در ارزیابی عملکرد کارکنان. 65
جدول 2-3 )جدول تعیین سطح کارکنان در روش رتبه بندی غیر مستقیم ارزیابی عملکرد کارکنان 66
جدول 3-1) نام شهرستانهای غرب استان گیلان 92
جدول3-2) آلفاي متغيرهاي مستقل و وابسته 95
جدول4-1) فروانی مربوط به وضعیت سکونت پاسخگویان 98
جدول 4-2)فروانی مربوط به جنسیت پاسخگویان 99
جدول 4-3) فروانی مربوط به سن پاسخگویان 100
جدول4-4 )فروانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان 101
جدول4-5) فروانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان 102
جدول 4-6) فروانی مربوط به سابقه كاري پاسخگویان 103
جدول 4-7)آزمون همبستگی پیرسن مربوط به سبک رهبری و عملکرد مدیران 104
جدول4-8) مقایسه میانگین مربوط به سبک رهبری استبدادی/دموکراتیک و عملکرد مدیران 105
جدول4-9)مقایسه میانگین مربوط به سبک رهبری مشارکتی/غیر مشارکتی و عملکرد مدیران 106
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1) وضعیت سکونت پاسخگویان 98
نمودار4-2 )جنسیت پاسخگویان 99
نمودار4-3) سن پاسخگویان 100
نمودار4-4) سطح تحصیلات پاسخگویان 101
نمودار4-5 ) وضعیت تاهل پاسخگویان 102

برچسب ها :

ناموجود