دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس- قسمت 6

در تئوریهای نوین (مدرن ) تاکید بر تاثیرات رهبری و مطالعه جایگاه قانونی رهبر در بروکراسی در نظر است اما در فرا نوین تمرکز بر چگونگی فرایند رهبری است که رهبری را به دو سبک عملگرا و و رهبری تحول گرا تقسیم نموده است، که در رهبری عملگرا حفظ جایگاه قانونی ، بهبود کیفیت عملکرد از طریق مبادلات رئیس – مرئوسی و هدف بالا بردن انگیزه ، در کارکنان است . در رهبری تحول گرا از طریق سیستم ارزشها و باورهای مشترک اثر گذاری می کند و پیروان را به نگاه نو ، حتی به مسائل کهنه وتلاش مضائف و نیل به اهداف وا می دارد .
فيدلر[13]معتقداست عملكرد موفقيت آميز گروه به اين امر بستگي داردكه شيوه وسبك رهبري بايد متناسب با موقعيت و شرايطي باشد كه فرد درآن قرار مي گيرد و پرسش نامه اي تهيه نموده و آن را پرسش نامه ناخوشايند ترين همكار[14]ناميده و هدف اين بود كه رهبر به انسان توجه مي كند يا توليد و كار .
وسه شاخص موقعيتي با عناوين رابطه رئيس و مرئوس، ساختار يا نوع كاري كه بايد انجام شود و ميزان قدرت رهبر.
تئوري مسير- هدف ازمهمترين بحث هاي در زمينه رهبري است كه مي گويد اساس كار رهبر اين است كه به پيروان خود كمك كند تا بتوانند به هدفها دست يابند و آنان را هدايت و رهبري كنند تا مطمئن شوند كه هدفهاي آنان با هدف كلي گروه و سازمان سازگار است و رهبران اثر بخش راه را نشان داده و موانع را برطرف مي كنند .
به نظر رابینز عملکرد عبارتند از :آنچه که افراد در سازمان انجام می دهند و شیوه ای که افراد ، بر عملکرد سازمان اثر می گزارند.
پورتر ،لاولر،کمبل و بریچارد عملکرد[15] را تابعی از میزان استعداد ، مهارت درک وظیفه ، کوشش، انتخاب، پایداری و جلوگیری از اوضاعی که تحت کنترل قرار ندارد تعریف کرده اند .
دسلر عوامل موثر بر عملکرد را در چهار گروه فردی، شغلی،سازمانی و تغییرات سازمانی طبقه بندی کرده است .
عملکرد تحت تاثیر تغییر ساختار و استراتژی های سازمان می باشد بدین معنی که تغییر در استراتژی های سازمانی ایجاب می کند که ساختار تغییر نموده و در نتیجه عملکرد نیز متاثر از این تغییرات خواهد بود . ساختار می بایست بگونه ای در سازمانها طرح ریزی گردد که اجرای استراتژی ها را تسهیل نماید و در نتیجه عملکرد افراد نیز همسو با این تغییرات متفاوت خواهد بود .
اين تحقيق به بررسي رابطه بين سبك رهبري و عملكرد مديران مدارس متوسطه شهرستانهاي غرب گيلان مي پردازد و مي خواهدرابطه بين سبك رهبري وعملكرد مديران مدارس، را موردسنجش و آزمون قرار دهد. وتفاوت آنها را اندازه گيري نمايد بعبارتي مي خواهد بداند كه آيا تفاوت معنا داري بين سبك رهبري و سطح عملكرد مديران مدارس مشاهده مي گردد يا خير ؟آيا بين سبك رهبري مدير مدرسه و عملكردش رابطه اي چه مستقيم و يا غير مستقيم مشاهده مي شود يا خير؟در راستاي اين تحقيق، محقق به دنبال ميزان رضايت و نيز تعهد افراد به كارخود نيز خواهد بود بدين معنا كه مديران مدارس در انجام وظايف شغلي خود رضايت شغلي و تعهد كاري خواهند داشت و ياخير ؟ نكته مبهم و مجهول در اين تحقيق وجود رابطه معنا داري، بين سبك رهبري با سطح عملكرد مديران مدارس خواهد بود . در اين پ‍‍ژوهش سبك رهبري بعنوان متغير مستقل و عملكرد مديران مدارس بعنوان متغير وابسته مد نظر خواهد بود .منظور محقق از طرح اين پژوهش يافتن جواب سئوالاتي از قبيل اينكه آيا سبك رهبري مانند سبك تحول گرا، خدمتگزار و يا تعامل گرا، عملكرد را بهبود مي بخشد يا چه شرايط ديگري در اين امر دخيل خواهد بود؟ و يا آموزش وپرورش براي بهبود عملكرد مديران صفي از چه سبكي مي تواند استفاده كند كه نتايج مطلوبي را جهت رسيدن به اهداف آموزشي وپرورشي كسب نمايد. امروزه از دغدغه هاي اصلي مسئولين سازمانها بهبود عملكرد مديران مي باشد . بحث ارتقاي عملكرد بعنوان مهمترين عامل رسيدن به اهداف سازماني شناخته شده است، لذا در اين تحقيق، محقق دنبال پاسخ به اين سئوال اصلي است كه: آيا بين سبك رهبري و عملكردمديران مدارس رابطه وجود دارد؟
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق
شناخت راههای بهبود عملکرد کارکنان همواره بعنوان دغدغه اصلی مدیران سازمانها مطرح بوده و بهره مندی از چه سبکی از رهبری به منظور نیل به این هدف همواره از نیاز هایی بوده که احساس شده است .
بارزترین دلیل بررسی و ارزیابی عملکرد فرد تضمین توسعه خود آن است و دومین دلیل که بدنبال دلیل اول مطرح می شود آن است که یقیناً اصلاح عملکرد هر کارمندی موجب توسعه عملکرد سازمان ودر نتیجه موجب رشد وتوسعه خواهد شد.Harrison and others,1997) )
مک گریگور برای بررسی عملکرد کارکنان سه هدف قائل است:

  1. هدف مدیریتی:فراهم نمودن روشی منظم براي ارتقای کارمند برای افزایش درآمد وحقوق وی.
  2. اهداف اطلاعاتی : تهیه اطلاعات لازم جهت مدیریت بمنظور شناسایی توانایی ها و نارسائیها .
  3. اهداف انگیزشی : شناخت راههای ارتقای انگیزه کارکنان از طریق افزایش توانائی ها و مهارتها .

می توان برخی از عمده ترین دلایل بررسی و یافتن رابطه عوامل مختلف با عملکرد کارکنان را در سازمانها چنین بیان نمود :
شناخت و تعین معیار های لازم جهت سیستم حقوق و دستمزد – شناخت راههای ارتقاء و انتقال کارکنان بوسیله کشف نقاط قوت و ضعف آنان – شناخت راههای بازخریدی و انفصال و ترک خدمت – تعیین نیازهای آموزشی – ترویج ارتباطات موثر بین فرا دست وزیر دستی و …
ضرورت تحقیقاتی از این قبیل و بررسی سبکهای رهبر
ی با عملکرد کارکنان می تواند راهکارهایی جدید برای بالا بردن سطوح ارتباطی و عاطفی و درگیر نمودن آنان با اهداف سازمانی را فراهم نماید و اطلاعات لازم را برای اخذ تصمیمات کاربردی در اختیار تصمیم گیران آموزش وپرورش قرار دهد .
و بنظر می رسد مدیران بتوانند با شناسایی آگاهانه امور و داشتن اطلاعات درست و بیشتر، تصمیمات مقتضی و بجا را در آموزش وپرورش اخذ و اجرا نمایند .
از طرف دیگر اجرای چنین تحقیقاتی علاوه بر افزایش دانش مدیران ودست اندرکاران ارشد آموزش وپرورش، می تواند راهگشای محققین و مدیران، رهبران آموزشی و فرهنگیان برای ادامه تحقیق در این راستا باشد و توجه افراد را به این موضوع جلب نماید .
با روشن شدن برخی از زوایای موضوع، دراین تحقیق زوایای دیگر آن مسلماً با همت دیگران آشکار خواهد شد وبا توجه به این که این موضوع تاکنون در آموزش وپرورش استان گیلان مورد بررسی قرار نگرفته است ضرورت آن احساس گردید تا با توجه به اهمیت و جایگاه نظام آموزش وپرورش در تربیت نیروی انسانی کشور موضوع مذکور در ابعاد مختلف قابل بررسی و تحقیق می باشد .
به اعتقاد بسیاری از محققان رفتارها و سبکهای رهبری جدید در افزایش انگیزش و کارکرد پیروان و نیز بهبود عملکرد آنان نقش موثری ایفا می کند (چورلی ،1384 )
بنابراین با توجه به اهمیت سبکهای رهبری و تاثیر آن در عملکرد کارکنان ،نیاز اجرای تحقیق فوق تحت عنوان سنجش رابطه بین سبک رهبری و عملکرد مدیران مدارس مقاطع متوسطه استان گیلان مورد بررسی قرار گرفته است .
1-4) اهداف تحقیق
هدف اصلی از انجام این پژوهش را می‌توان بررسی، مطالعه و شناسایی و تبیین عناصر و ابعادمختلف سبکهای رهبری و رابطه این سبکها با عملکرد مدیران مدارس دانست که شاید اساسی ترین مسئولیت مدیران بهبود وارتقاء کارکرد و عملکرد کاری آنان باشد .
علیهذا اهم اهداف اساسی جهت پژوهش در قالب موارد زیر قابل ارائه می باشد:
1- سنجش رابطه بين سبک رهبری وعملكرد مديران مدارس متوسطه.
2- سنجش عملكرد مديران مدارس متوسطه .
3- – سنجش سبک هاي رهبري در مديران مدارس متوسطه .
1-5) چارچوب نظری تحقیق
هر تحقیق به یک چاچوب نظری نیاز دارد، چارچوب نظری الگویی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط و عواملی که در ایجاد مسئله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند. به طور کلی می توان گفت: چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می شود.(خاکی،1387، ص 163)
در اکثر تحقیقات مربوط به رابطه سبكهاي رهبري مدیران وعملکرد آنان به جنبه های مختلف این ارتباط و نیز اثر آن بر نتیجه کار و عملکرد زیر دستان تاکید شده است از جمله این جنبه ها، ایجاد روابط انسانی مطلوب از عوامل موفقیت برای وا داشتن نیرو ها به کار تاکید شده است .
در تحقیقات هرزبرگ عوامل برانگیزاننده و ارتقاء دهنده عملکرد کارکنان ،استقرار روابط متقابل دوجانبه سرپرستان ومرئوسان و توجه به شرایط کاری ، مقام ، منزلت و اهمیت روابط مطلوب مدیران با زیردستان مد نظر بوده است و توجه به این عوامل از نارضایتی شغلی جلوگیری کرده و عملکرد زیر دستان را تحت تاثیر می گذارد .
آزمایشات هاثورن بر خلاف انتظار صاحبان کارخانه وسترن الکتریک که عوامل مادی و فیزیکی را سبب رضایت مندی و بهبود عملکرد می پنداشتند نشان داد که عوامل دیگری مانند روابط انسانی ، جو سازمانی دوستانه ،مشارکت و اعمال روشهای انسانی قابل قبول و … عوامل موثر بر افزایش تولید و بهبود عملکرد زیر دستان می باشد .
از نظر گریس آر جریس وظیفه رهبر ایجاد جو گرم سازگار و یا متجانس است که در آن افراد بتوانند با آزادی نسبی ،احساسات ،عواطف و نگرشهای خود را بیان کنند .

برچسب ها :

ناموجود