دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس- قسمت 8

ب ) سبك رهبري استبدادي :
شاخص سنجش سبك رهبري استبدادي بيست سئوال پرسشنامه ضميمه اين تحقيق به شماره هاي :1.2.4.6.7.9.11.12.13.14.16.17.20.21.23.25.27.29.31.33 مي باشد كه به سنجش و اندازه گيري متغير مستقل مذكور مي پرد ازد.
1-7-2) متغیر وابسته (عملكرد)
1-7-2-1)تعریف نظري ومفهومی :
رابینز معتقد است عملکرد یعنی محاسبه یا سنجش نتیجه ها و می گوید دررابطه با عملکرد چنین پرسش ساده ای را باید مطرح نمود که آیا کار انجام شده است ؟ (رابینز ، 1384 ص 364 ).
– عملکرد عبارتست مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند(گریفین،1375، ص 479)
– عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته ی کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم، می باشد که این چارچوب بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد اثر بخشی افراد، گروه ها و سازمانها عمل می کند.
– عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته ی کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم، می باشد که این چارچوب بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد اثر بخشی افراد، گروه ها و سازمانها عمل می کند.
– عملکرد عبارتست از حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین.
–  عملکرد حاصل یا نتیجه ی فرآیند و تحقق اهداف می باشد فرآیند بدین معنی است که انجام هر کاری در مراحلی باید انجام گیرد تا آن کار انجام بپذیرد و تحقق اهداف بدین معنی است که با رعایت مراحل کاری آن هدف تحقق پیدا کند.
1-7-2-2) تعریف عملیاتی متغير وابسته عملكرد :
برای اندازه گیری عملکرد روش های متنوعی وجود دارد. در تحقیق حاضر برای اندازه گیری عملکرد از مدل هرسی و گلداسمیت که با نام اچیو[18] شناخته شده و شاخصه های آن در زیر آمده ، استفاده شده است . پرسشنامه مربوطه بصورت استاندارد موجود بوده و عملکرد در این پرسشنامه با مقیاس فاصله ای و تحت طیف پنج نقطه ای لیکرت اندازه گیری می شود و برای هر شاخص زیر چندسوال درنظرگرفته شده است.

P[19]= عملکرد
A[20]= توانائی [قدرت به انجام رساندن توفیق آمیز یک تکلیف]
C[21]= وضوح [روشنی در درک پذیرش نحوه کار، محل و چگونگی انجام آن]
H[22]‌= حمایت سازمانی [حمایتی که کارمندان برای تکمیل کردن اثربخشی کار به آن نیاز دارند]
I[23]= انگیزه [شور و شوق و تمایل به انجام تکلیف]
E[24]= ارزیابی [ساز و کار قضاوت در رابطه با چند و چون انجام کار]
V[25]= اعتبار [مناسب، قانونمندی و مشروع بودن تصمیم مدیر]
E[26] = محیط [مجموعه عوامل مؤثر برون سازمانی] (هرسی و بلانچارد، 1369، ص 59)
1-8) قلمرو تحقیق:
قلمرو موضوعی: از نظر موضوعی اين تحقيق در حوزه رفتار سازماني ومديريت منابع انساني مي باشد.
قلمرو مکانی: قلمرو این تحقیق از نظر مکانی شامل مدارس متوسطه غرب استان گیلان است.
قلمرو زمانی: از نظر زمانی به پاييز 1393 محدود می شود.
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق
1) بخش اول: سبک های رهبری
2-1) رهبری سازمانی :
رهبران اثر بخش، اساسی ترین و نایاب ترین منابع هر سازمان هستند . شکست هر سازمان را در زمینه دستیابی به بهره وری بهینه، می توان تا حدودی مربوط به مدیریت و رهبری غیر کار آمد آن سازمان دانست (مقیمی و همکاران ،1389 ، ص 88).
امروزه سازمانها به مسأله گزینش رهبران در تمام سطوح ، از سرپرستی سطح اول تا بالاترین سطوح اجرایی ، تاکید زیادی دارند . روانشناسان صنعتی و سازمانی به این نکته پی برده اند که موفقیت و شکست یک سازمان به طور گسترده به کیفیت رهبران آن وابسته است . تفاوت اساسی میان یک سازمان موفق و غیر موفق غالباٌ بر حسب رهبری تعریف می شود . نیمی از کسب وکارهای تازه تاسیس در دو سال اولیه با شکست مواجه می شوند و فقط یک سوم آنهاتا پنج سال دوام می آورند . نتایج تحقیقات نشان می دهد که «رهبری[27] » مهمترین موضوع در حوزه رفتار سازمانی و روابط انسانی است . بر همین اساس گروه ها و سازمانها برای اثر بخشی خود ، رهبری را مد نظر قرار داده اند .
فرایندی که مدیریت می کوشد با ایجاد انگیزه و ارتباطی موثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل و کارکنان را از روی میل و علاقه به انجام وظایف شان ترغیب کند. بنابراین رهبری جزئی از مدیریت است واین وظیفه مانند برنامه ریزی، سازماندهی وکنترل نیز از وظایف مدیر است.

برچسب ها :

ناموجود