دسترسی متن کامل – 
بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

حاضر تلاشی در راستای ادراک و فهم ماهیت آن رابطه است. مطالعه رابطه مورد بحث، می تواند دارای کارکردها و فوایدی به شرح زیر باشد:
۱) شناسایی نوع ساختار سازمانی حاکم بر دانشگاه شیراز و پیش بینی تبعات کارکردی و عملکردی حاصل از آن
۲) افزایش آگاهی مدیران ارشد دانشگاهی نسبت به منابع مورد استفاده و رایج قدرت در سیستم اداری دانشگاه
۳) تبیین چیستی و چگونگی رابطه حاکم بین انواع ساختار سازمانی و منابع قدرت مورد استفاده مدیران (ادراک چگونگی پیوند آنها)
۴) توسعه دانش در حوزه توان پیش بینی کنندگی انواع ساختار در خصوص انواع منابع قدرت
۵) شناخت بهتر شرایط و عوامل زمینه ای درون دانشگاهی به منظور مدیریت اثربخش آنها و پویایی های حاصل از آنها
۶) سازماندهی نظم شناختی، وسعت بخشی گستره دانشی و تسلط نظری در خصوص موضوع (دانش افزایی در خصوص متغیرهای ساختار سازمانی، قدرت و پویایی های آنها و تولید دانش در خصوص ماهیت پیوند آنها)
۷) فراهم آوردن شرایط لازم جهت تسهیل پیشبرد اهداف و رسالت های سازمانی دانشگاه
۱-۳- اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش، بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز می‌باشد. در این راستا اهداف جزئی زیر مطرح و پیگیری شدهاند:
۱) شناسایی نوع ساختار سازمانی غالب در حوزه ستادی دانشگاه شیراز
۲) شناسایی منابع قدرت مورد استفاده مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز
۳) بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز
۱-۴- پرسش‌های پژوهش

  1. نوع ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز کدام است؟
  2. اولویتبندی منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز چگونه است؟
  3. آیا بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز رابطه معنیداری وجود دارد؟

۱-۵- تعاریف مفهومی
۱-۵-۱- ساختار سازمانی
ساختار سازمانی الگوی ارتباط بین اجزای سازمان را مشخص میسازد؛ از اینرو به مثابه میدان کنشهای سازمانی مطرح میشود (هال،۲۰۰۲). بر اساس تحقیقات هوی و سوئیتلند[۱۷] (۲۰۰۰ و ۲۰۰۱) و هوی و میسکل[۱۸] (۲۰۰۵ و ۲۰۰۸) دربرگیرنده ابعاد بازدارنده و تواناساز میباشد.
۱-۵-۱-۱- ساختار سازمانی تواناساز
ساختار تواناساز، شرایط لازم جهت تبدیل افراد به کارمندانی توانا برای پاسخگویی به سیستمهای متفاوت به شیوهای پویا و منعطف را فراهم میآورد (هوی[۱۹]، ۲۰۰۳؛ مکگویگان[۲۰]، ۲۰۰۵؛ کلارک[۲۱]، ۲۰۰۸؛ برد[۲۲] و همکاران، ۲۰۰۹؛ واتس[۲۳]، ۲۰۰۹)؛ و درگیری آنان در طراحی سیستم و ارتقای ایدههای جدید را موجب میگردد (تایلوس[۲۴]،۲۰۰۹). در این نوع ساختار، جو سازمانی به شکلی مثبت جهت مییابد و فضای موجود در حل مسائل سازمانی یاری دهنده است نه بازدارنده (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸).
۱-۵-۱-۲- ساختار سازمانی بازدارنده
ساختار بازدارنده شرایط لازم جهت تبدیل افراد به کارمندانی نالایق، بیمیل به کار و بیمسئولیت نسبت به خواستههای مدیریت را فراهم میآورد و هر نوع خلاقیت و نوآوری را سرکوب مینماید. همچنین دارای تبعات بازدارندهای از قبیل کاهش تعهد حرفهای و سازمانی، نارضایتی، عدم انگیزش در سازمان نیز میباشد (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸). در این نوع ساختار جو سازمانی به شکلی منفی جهت مییابد (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۱) و فضای موجود در حل مسائل سازمانی و انجام وظایف کاری مانع است نه یاریدهنده (گگ[۲۵]، ۲۰۰۳).
۱-۵-۲- قدرت و منابع آن
قدرت، توانایی نفوذ بر رفتار دیگران است (هرسی و همکاران،۲۰۰۲). این توانایی از منابع مختلفی نشات میگیرد. منابع مختلفی برای قدرت برشمرده شده است که در مبانی نظری ذکر گردیده است (فرنچ و ریون[۲۶]،۱۹۵۹؛ مککللند و برنهام، ۲۰۰۳؛ رولینسون و برودفیلد[۲۷]،۲۰۰۲؛ هرسی و همکاران ، ۲۰۰۲؛ ترکزاده و معینی، ۱۳۸۹؛ شفیعی و همکاران، ۱۳۸۴؛ اتزیونی[۲۸]، ۱۹۶۵؛ مکروسکی و ریچموند[۲۹] ،۱۹۸۳؛ ریون و کروگلانسکی[۳۰] ،۱۹۷۵؛). در یک جمعبندی میتوان این منابع را مشتمل بر مرجعیت[۳۱]، تخصص[۳۲]، مشروعیت[۳۳]، پاداش[۳۴]، تنبیه و اجبار[۳۵]، اطلاعات[۳۶]، اخلاق[۳۷]، فرهنگ[۳۸] و چیرگی محیطی[۳۹] دانست (ترکزاده و معینی، زیر چاپ، ترکزاده و همکاران، زیر چاپ).
۱-۶- تعاریف عملیاتی
۱-۶-۱- نوع ساختار سازمانی
ساختار سازمانی در این تحقیق در دو نوع بازدارنده و تواناساز مورد نظر قرار گرفته است که بر اساس نمرهای که از مقیاس نوع ساختار سازمانی (ترکزاده و محترم، ۱۳۹۰) برای هر یک از دو نوع یاد شده حاصل آمده است، معین گردیده است.
۱-۶-۲- منابع قدرت
ترتیب و اولویت منابع قدرت بر اساس نمرهای که هریک از منابع قدرت (مرجعیت، تخصص، مشروعیت، پاداش، تنبیه و اجبار، اطلاعات، اخلاق، فرهنگ و چیرگی محیطی) با استفاده از مقیاس شناسایی منابع قدرت (ترکزاده و معینی، ۱۳۸۹) کسب نموده است، مشخص شده است.
فصل دوم
پیشینه پژوهش
مقدمه
فصل حاضر در دو قسمت مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تدوین گردیده است. در این فصل نخست به بررسی مبانی نظری پژوهش پرداخته شده است و در انتها پیشینه‌ی پژوهش‌های صورت گرفته در داخل و خارج کشور مطرح ‌گردیده است. مبانی نظری این پژوهش دربردارنده مباحث مهمی پیرامون متغیرهای ساختار سازمانی و منابع قدرت میباشد که به ترتیب اولویت بدانها پرداخته شده است. در این قسمت، چارچوب مفهومی بهکاررفته در این پژوهش نیز تشریح گردیده و در ادامه آمده است.
۲-۱- مبانی نظری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.