سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی  …
ادب و ملاحظه

۲

۱۴-۱۵

ج: پرسشنامه خلاقیت سازمانی؛ این پرسشنامه توسط رندسیپ در سال (۱۹۷۹) ابداع گردیده که حوزه خلاقیت سازمانی را می سنجد که از ۵۰ گویه تشکیل شده است. در این پرسش نامه از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا عقاید خودشان درباره هر گویه را بر روی یک مقیاس پنج درجه ای مشخص کنند. نحوه امتیاز بندی به این نحو است که اگر امتیاز محاسبه شده بین ۸۰ تا ۱۰۰ باشد شما خیلی خلاق هستید، اگر بین ۶۰ تا ۷۹ باشد خلاقیت شما بالای متوسط است، بین ۴۰ تا ۵۹ خلاقیت متوسط و ۲۰ تا ۳۹ زیر متوسط و در آخر از ۱۹ تا ۱۰۰ غیر خلاق می باشد. مدیران از بین گزینه های (کاملاً موافقم، موافقم، بی نظرم، مخالفم و بسیار مخالفم) می بایست انتخاب نمایند. به ترتیب نمره های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ به آن تعلق می گیرد.
پایایی[۱۵۷] و روایی[۱۵۸] پرسش نامه ها
روایی پرسشنامه ها
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوال های مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار، مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد، به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (حافظ نیا، ۱۳۸۷).
برای به دست آوردن روایی پرسش نامه ها از روش روایی محتوایی[۱۵۹] استفاده شد، بدین منظور از نظرات اساتید راهنما و متخصصین این امر استفاده شد و مورد تایید قرار گرفت.
پایایی پرسش نامه ها
مقصود از پایایی یا اعتبار یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن) تحت شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم، نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است (هومن، ۱۳۹۱: ۳۵۹). برای محاسبه پایایی پرسش نامه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. در جدول (۳-۲) میزان پایایی پرسش نامه ها نشان داده شده است.
جدول اطلاعات مربوط به پایایی ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ها)

متغیر تعداد گویه های مربوط آلفای کرونباخ
پرسشنامه هوش اجتماعی پردازش اطلاعات ۵۰ ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷ ۸۶۲/۰
مهارتهای اجتماعی ۵۰ ۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴ ۷۷۲/۰
آگاهیهای اجتماعی ۵۰ ۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱ ۷۶۶/۰
هوش اجتماعی ۵۰ ۱ تا ۲۱ ۸۷۹/۰
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.