بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی  …

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی؛
روش تحلیل دادهها: پس از گردآوری اطلاعات به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه و سوالات تحقیق از شاخص های آمار توصیفی (جدول فراوانی، درصد، نمودار، میانگین و انحراف معیار) و از روشهای آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیترسون، آزمونT برای گروه های مستقل، آزمون کالموگروف– اسمیرونوف، تحلیل واریانس یکطرفه، تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. کلیه تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت.
– آزمون ضریب همبستگی پیرسون:
هدف از به کار گیری این آزمون بررسی رابطه بین دو یا چند متغییر است و با توجه به آنکه داده ها دارای مقیاس پیوسته (فاصله ای) می باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
– آزمونT برای گروه های مستقل:
هدف از به کارگیری این آزمون مقایسه میانگین های مربوط به دو جامعه است. از این آزمون به منظور مقایسه میانگین هوش اجتماعی از دیدگاه کارکنان با توجه به جنسیت آنان استفاده شده است.
– آزمون کالموگروف – اسمیرونوف:
هدف از به کار گیری این آزمون این است که مشخص شود آیا داده ها از وضعیت نرمال برخوردارند یا نه؟
– آزمون تحلیل واریانس یکطرفه:
هدف از به کارگیری این آزمون مقایسه دو یا بیش از دو میانگین است تا مشخص نماید که تفاوت های مشاهده شده بین میانگین ها، حاصل عمل شانس است یا تاثیر عمل آزمایش (دلاور، ۱۳۸۷: ۲۴۰).
– آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه:
به منظور پیش بینی متغیرهای وابسته پژوهش (رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی) از روی متغیر ملاک یا پیش بین (هوش اجتماعی) از این آزمون استفاده شده است.
-آزمون LSD:
به منظور تعیین اینکه تفاوت کدام جفت از میانگین ها معنادار است یا به عبارت دیگر، برای تعیین اینکه نمونه های مورد پژوهش به جامعه یکسانی تعلق دارند یا خیر؟(همان،۱۳۸۷).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه
تجزیه و تحلیل فرایندی از روش علمی است که به عنوان یکی از پایه‌های اصلی در هر پژوهشی به شمار می رود (دلاور، ۱۳۸۹: ۲۹۱).
در این فصل از پژوهش با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی مناسب، داده‌های جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه، تحلیل سؤالات و تحلیل فرضیه‌های پژوهش، اطلاعات به دست آمده ارائه می‌گردد.
توصیف یافته‌های تحقیق
توصیف مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه:
جنسیت نمونه مورد مطالعه:
فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس

شاخص
جنس
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تراکمی
مرد ۲۱۱ ۶/۶۰ ۶/۶۰
زن ۱۳۷ ۴/۳۹ ۱۰۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.