بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی  …
آگاهی‌های اجتماعی

۸۷/۲

۷۶/۰

۳

۳

۳۴۷

۰۰۳/۰**

* در سطح ۵% معنادار است. ** در سطح ۱% معنادار است.
بر اساس داده‌های جدول (۴-۷)، میانگین هوش اجتماعی کارکنان مورد مطالعه ۹۵/۲ به دست آمده است که تقریباً برابر میانگین آماری (۳) است، همچنین انحراف معیار ۵۳/۰ شده است؛ بنابراین با ۹۹% اطمینان نتیجه می گیریم که میزان هوش اجتماعی کارکنان دانشگاه بوعلی‌سینا در حد متوسط است. همچنین میانگین و انحراف معیار هر یک از مؤلفه‌های هوش اجتماعی به شرح زیر است:
۱) میانگین مؤلفه پردازش اطلاعات ۴۹/۳ با انحراف معیار ۷۲/۰ به دست آمده است که از میانگین آماری(۳) بزرگتر است؛ بنابراین با ۹۹% اطمینان نتیجه میگیریم که میزان هوش اجتماعی کارکنان در مؤلفه پردازش اطلاعات بزرگتر از حد متوسط است.
۲) میانگین مؤلفه مهارت‌های اجتماعی ۴۶/۲ با انحراف معیار ۷۹/۰ به دست آمده است که از میانگین آماری(۳) کوچکتر است؛ بنابراین با ۹۹% اطمینان نتیجه میگیریم که میزان هوش اجتماعی کارکنان در مؤلفه مهارت‌های اجتماعی کمتر از حد متوسط است.
۳) میانگین مؤلفه آگاهی‌های اجتماعی ۸۷/۲ با انحراف معیار ۷۶/۰ به دست آمده است که از میانگین آماری(۳) کوچکتر است؛ بنابراین با ۹۹% اطمینان نتیجه میگیریم که میزان هوش اجتماعی کارکنان در مؤلفه آگاهی‌های اجتماعی کمتر از حد متوسط است.
با مقایسه خرده مقیاسهای هوش اجتماعی میتوان نتیجه گرفت که بیشترین هوش اجتماعی کارکنان در خرده مقیاس پردازش اطلاعات و کمترین در خرده مقیاس مهارت‌های اجتماعی است.
سؤال دوم) وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان چگونه است؟
وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان:

متغیرها میانگین مشاهده شده انحراف استاندارد میانگین آماری[۱۶۲] مقدار آماره t درجه آزادی سطح معناداری
رفتار شهروندی سازمانی ۶۳/۳ ۴۴/۰ ۳ ۸۰/۲۶ ۳۴۷ ۰۰۰/۰**
مؤلفهها نوع دوستی ۸۵/۳ ۶۹/۰ ۳ ۸۰/۲۲
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.