بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی  …
رابطه هوش اجتماعی و خلاقیت سازمانی کارکنان

۳۴۸

۳۱۶/۰

۰۰۰/۰**

* در سطح ۵% معنادار است. ** در سطح ۱% معنادار است.
به منظور سنجش این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. با توجه به اطلاعات جدول فوق، بین هوش اجتماعی کارکنان و رفتار شهروندی آنان رابطه مثبت و معنادار (۲۵۱/۰=r) در سطح ۱% وجود دارد؛ زیرا (۰۱/۰ p<). بنابراین با ۹۹% اطمینان نتیجه می گیریم که با افزایش هوش اجتماعی کارکنان، رفتار شهروندی کارکنان بهتر می شود و بالعکس و میتوان ۳/۶ درصد (ضریب تبیین = ۱۰۰× ۲۵۱۲/۰) از واریانس رفتار شهروندی کارکنان را از روی نمرات مربوط به هوش اجتماعی آنان پیشبینی کرد. همچنین بین هوش اجتماعی کارکنان و خلاقیت سازمانی آنان رابطه مثبت و معنادار (۳۱۶/۰=r) در سطح ۱% وجود دارد؛ زیرا (۰۱/۰ p<). بنابراین با ۹۹% اطمینان نتیجه می گیریم که با افزایش هوش اجتماعی کارکنان، خلاقیت سازمانی کارکنان افزایش میشود و بالعکس و میتوان ۹/۹ درصد از واریانس خلاقیت سازمانی کارکنان را از روی نمرات مربوط به هوش اجتماعی آنان پیشبینی کرد.
فرضیه‌های ویژه:
فرضیه ویژه ۱) بین ابعاد هوش اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان رابطه وجود دارد.
ضریب همبستگی ابعاد هوش اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان:

متغیر تعداد ضریب همبستگی سطح معناداری
پردازش اطلاعات رفتار شهروندی ۳۴۸ ۲۳۵/۰ ۰۰۰/۰**
مهارت‌های اجتماعی ۳۴۸ ۰۷۸/۰ ۱۴۵/۰
آگاهی‌های اجتماعی ۳۴۸ ۲۲۰/۰ ۰۰۰/۰**

* در سطح ۵% معنادار است. ** در سطح ۱% معنادار است.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مؤلفه‌های پردازش اطلاعات(۰۰۰/۰ = p و ۲۳۵/۰=r) و آگاهی‌های اجتماعی(۰۰۰/۰ = p و ۲۲۰/۰=r) با رفتار شهروندی با اطمینان ۹۹% رابطه مثبت و معنادار وجود دارد زیرا (۰۱/۰ p<). یعنی با افزایش هوش اجتماعی کارکنان در مؤلفه‌های پردازش اطلاعات و آگاهی‌های اجتماعی، میزان رفتار شهروندی کارکنان بهتر می شود و بالعکس. و میتوان میتوان ۵/۵ درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را از روی نمرات مربوط به مؤلفه پردازش اطلاعات و ۸/۴ درصد را توسط مؤلفه آگاهی‌های اجتماعی پیشبینی کرد. اما نتایج آزمون همبستگی پیرسون را به معناداری را بین مؤلفه مهارت‌های اجتماعی و رفتار شهروندی نشان نداد (۱۴۵/۰ = p و ۰۷۸/۰=r) زیرا (۰۵/۰ p>).
فرضیه ویژه۲) بین ابعاد هوش اجتماعی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان رابطه وجود دارد.
ضریب همبستگی ابعاد هوش اجتماعی و خلاقیت سازمانی کارکنان:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.