تحقيق دانشگاهی – 
بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا  …

متغیر تعداد ضریب همبستگی سطح معناداری
پردازش اطلاعات خلاقیت سازمانی ۳۴۸ ۱۱۰/۰ ۰۴۱/۰*
مهارت‌های اجتماعی ۳۴۸ ۳۳۹/۰ ۰۰۰/۰**
آگاهی‌های اجتماعی ۳۴۸ ۲۰۳/۰ ۰۰۰/۰**

* در سطح ۵% معنادار است. ** در سطح ۱% معنادار است.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مؤلفه‌های پردازش اطلاعات (۰۴۱/۰ = p و ۱۱۰/۰=r)، مهارت‌های اجتماعی (۰۰۰/۰ = p و ۳۳۹/۰=r) و آگاهی‌های اجتماعی (۰۰۰/۰ = p و ۲۰۳/۰=r) با خلاقیت سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ یعنی با افزایش هوش اجتماعی کارکنان در مؤلفه‌های پردازش اطلاعات، مهارت‌های اجتماعی و آگاهی‌های اجتماعی، میزان خلاقیت سازمانی کارکنان بهتر می شود و بالعکس و میتوان ۲/۱درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را از روی نمرات مربوط به مؤلفه پردازش اطلاعات و ۴/۱۱ درصد را توسط مؤلفه مهارت‌های اجتماعی و ۱/۴ درصد را توسط مؤلفه آگاهی‌های اجتماعی پیشبینی کرد.
فرضیه ویژه۳) بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشکده‌های دانشگاه بوعلی‌سینا تفاوت وجود دارد.
بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در جدول (۴-۱۳)، بین میزان هوش اجتماعی کارکنان دانشکده‌های دانشگاه بوعلی‌سینا تفاوت معناداری وجود دارد(۰۳۶/۰= P و ۰۲۲/۲= (۳۳۸ و ۹)F)؛ زیرا (۰۵/۰ p<). به همین دلیل فرضیه مربوط به تفاوت هوش اجتماعی کارکنان دانشکده‌های دانشگاه بوعلی‌سینا تأیید می شود. چون تفاوت‌ها معنادار شده است آزمون تعقیبی نیز انجام میشود. نتایج آزمون تعقیبی LSD در جدول (۴-۱۴) نشان داد که کارکنان ساختمان مرکزی نسبت به کارکنان دانشکده‌های علوم پایه و اقتصاد و علوم اجتماعی و معاونت فرهنگی هوش اجتماعی بالاتری دارند. کارکنان دانشکده هنر و معماری نسبت به کارکنان معاونت فرهنگی و دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی هوش اجتماعی بالاتری دارند. کارکنان دانشکده کشاورزی نسبت به کارکنان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی و کارکنان معاونت فرهنگی هوش اجتماعی بالاتری دارند. اما بین هوش اجتماعی سایر دانشکده‌های تفاوت معناداری مشاهده نشد.
همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد بین میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشکده‌های دانشگاه بوعلی‌سینا تفاوت معناداری وجود دارد (۰۰۰/۰= P و ۹۸۰/۳= (۳۳۸ و ۹)F)؛ زیرا (۰۱/۰ p <). به همین دلیل فرضیه مربوط به تفاوت رفتار شهروندی کارکنان دانشکده‌های دانشگاه بوعلی‌سینا تأیید می شود. چون تفاوت‌ها معنادار شده است آزمون تعقیبی نیز انجام میشود. نتایج آزمون تعقیبی LSD در جدول (۴-۱۵) نشان داد که کارکنان دانشکده مهندسی نسبت به کارکنان معاونت فرهنگی، دانشکده علوم پایه و دانشکده هنر و معماری رفتار شهروندی بهتری دارند. همچنین کارکنان مرکزی نسبت به کارکنان معاونت فرهنگی، دانشکده علوم پایه و دانشکده هنر و معماری رفتار شهروندی بهتری دارند. کارکنان دانشکده ادبیات نسبت به کارکنان معاونت فرهنگی، دانشکده علوم پایه و دانشکده هنر و معمار، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی رفتار شهروندی بهتری دارند. کارکنان دانشکده شیمی نسبت به کارکنان معاونت فرهنگی و دانشکده هنر و معماری رفتار شهروندی بهتری دارند. کارکنان دانشکده علوم پایه نسبت به کارکنان دانشکده هنر و معماری رفتار شهروندی بهتری دارند. رفتار شهروندی دانشکده‌های پیرادامپزشکی و کشاورزی نسبت به کارکنان دانشکده هنر و معماری رفتار شهروندی بهتری دارند و رفتار شهروندی دانشکده‌های کشاورزی و اقتصاد و علوم اجتماعی نسبت به کارکنان معاونت فرهنگی رفتار شهروندی بهتری دارند. اما نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در جدول (۱۵-۴)، تفاوت معناداری را بین میزان خلاقیت سازمانی کارکنان دانشکده‌های دانشگاه بوعلی‌سینا نشان نداد(۵۰۵/۰= P و ۹۲۳/۰= (۳۳۸ و ۹)F)؛ زیرا (۰۵/۰ p>). به همین دلیل فرضیه مربوط به تفاوت خلاقیت سازمانی کارکنان دانشکده‌های دانشگاه بوعلی‌سینا رد می شود. چون تفاوت‌ها معنادار نشده است آزمون تعقیبی نیز انجام نمیشود.
مقایسه میزان هوش اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشکده‌های دانشگاه بوعلی‌سینا با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه:

شاخص‌های آماری
منابع تغییرات
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدار F سطح معناداری