بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی  …
۷۷۱/۲۱

۰۰۰/۰

 

پردازش اطلاعات

۱۲۶/۰

۰۳۲/۰

۲۰۶/۰

۹۶۹/۳

۰۰۰/۰

۹۷۷/۰

۰۲۳/۱

 

آگاهی‌های اجتماعی

۱۱۰/۰

۰۳۰/۰

۱۸۹/۰

۶۳۸/۳

۰۰۰/۰

۹۷۷/۰

۰۲۳/۱

 

براساس اطلاعات جدول(۴-۱۶)، Fمشاهده شده در سطح ۰۱/۰ معنادار بوده، بنابراین معادله رگرسیون قابل تعمیم به کل جامعه آماری بوده است. همچنین مقدار آزمون دوربین واتسون (در بازه ۵/۱ تا ۵/۲) بدست آمد که استقلال خطاها را نشان می دهد و براساس شاخص‌های هم خطی بودن؛ بین متغیرهای پیش بین همخطی وجود نداشته و نتایج حاصل از مدل رگرسیون قابل اتکا است. و شرط نرمال بودن متغیرها نیز برقرار است (مراجعه به جدول۴-۶). بنابراین شرایط استفاده از رگرسیون برقرار می باشد. به منظور بررسی تأثیر ابعاد هوش اجتماعی کارکنان (پردازش اطلاعات، مهارت‌های اجتماعی و آگاهی‌های اجتماعی) بر رفتار شهروندی آنان، اقدام به آنالیز رگرسیون چندمتغیره گردید. در ابتدا رفتار شهروندی کارکنان به عنوان متغیر ملاک و ابعاد هوش اجتماعی آنان به عنوان متغیرهای پیشبین در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از روش گام به گام، بعد پردازش اطلاعات بیشترین تأثیر را در رگرسیون چندمتغیره داشته و وارد مدل گردید و سپس بعد آگاهی‌های اجتماعی وارد مدل گردید و مشخص شد بعد مهارت‌های اجتماعی نقش مؤثری در مدل رگرسیون نداشته و از مدل حذف شد. بنابراین نتایج جدول (۴-۱۶) بیانگر آن است که ۵ درصد از تغییرات متغیر رفتار شهروندی کارکنان از روی مؤلفه پردازش اطلاعات و ۹ درصد توسط مؤلفه آگاهی‌های اجتماعی تبیین میگردد. همچنین سهم بعد پردازش اطلاعات ۲۰ درصد و سهم بعد آگاهی‌های اجتماعی ۱۸ درصد میباشد. نتایج نهایی آنالیز رگرسیون چندمتغیره، به همراه ضرایب متغیرهای مؤثر در مدل، در زیر آمده است. مدل نهایی عبارت است از:
۸۸۱/۲ + (آگاهی‌های اجتماعی) ۱۱۰/۰ + (پردازش اطلاعات) ۱۲۶/۰ = رفتار شهروندی کارکنان
فرضیه ویژه ۵) مؤلفه‌های هوش اجتماعی توان پیش بینی خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلیسینا را دارد.
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه تأثیر هوش اجتماعی کارکنان بر خلاقیت سازمانی آنان:

مدل ضریب همبستگی (R) ضریب تعیینR2 ضریب تعیین اصلاح شدهR2 دوربین واتسون F سطح معناداری  
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است