بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان  …

– با توجه به نتایج سؤال (۱) که نشان داد میانگین مؤلفههای هوش اجتماعی کارکنان در مؤلفه های مهارت اجتماعی و آگاهی‌ اجتماعی در حد متوسط میانگین آماری (۳) میباشد، پیشنهاد می شود تا در زمینه کسب مهارت های اجتماعی و بدست آوردن آگاهی اجتماعی آموزشهایی در زمینۀ هوش اجتماعی از طریق سخنرانی، جلسه توجیهی، کارگاه های آموزشی و… انجام گیرد.
-با توجه به نتایج سوال (۲) میانگین مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بالاتر از میانگین آماری (۳) می باشد که این نشان می دهد کارکنان دانشگاه بوعلی سینا از رفتار شهروندی بالایی برخوردارند به منظور حفظ و تقویت بیشتر این رفتار در سازمان پیشنهاد می شود رفتار شهروندی را به عنوان یک معیار برای استخدام کارکنان و همچنین برای دادن پاداش به آنها در نظر گرفته شود و از طریق برنامه های آموزشی در جهت هرچه بهتر تقویت کردن آن تلاش شود.
با توجه به نتایج سوال (۳) میانگین خلاقیت سازمانی کارکنان بالاتر از میانگین آماری (۳) می باشد که این نشان میدهد کارکنان دانشگاه بوعلی سینا از خلاقیت سازمانی بالایی برخوردارند به منظور حفظ و تقویت بیشتر خلاقیت در سازمان پیشنهاد می شود کارکنان بدون ترس از نتایج تشویق به آزمایش شوند، اهداف به روشنی بیان و افراد توجیه شوند که از راه های مختلف می‌توانند به اهداف برسند و همچنین سازمان کارکنان خود را به آموزش، دانش و تکنولوژی روز مجهز کرده و امنیت شغلی لازم را برای آنان فراهم نماید تا از این طریق زمینه لازم برای رشد خلاقیت در سازمان فراهم شود.
– با توجه به نتایج فرضیه اصلی که نشان داد بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان رابطۀ معناداری وجود دارد و از آنجا که هر چه میزان هوش اجتماعی کارکنان بالا باشد، بر رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی آنان تأثیر خواهد داشت، لذا به کارگیری قابلیتهای هوش اجتماعی موجب بروز خلاقیت و رفتار شهروندی در سازمان میشود. در راستای تقویت هوش اجتماعی برگزاری دورههای آموزشی پیشنهاد میشود که باید با مشارکت روانشناسان صورت گیرد. علاوه بر تشکیل دورههای آموزشی در جذب کارکنان نیز باید با استفاده از آزمونهای سنجش هوش، فرد را از نظر قابلیتهای هوشی ارزیابی نمود. همچنین پیشنهاد میشود در هنگام آموزش کارکنان، آنان را در بعد هوش تقویت کنند تا بدین ترتیب در راستای موفقیّت سازمان گام بردارند.
– با توجه به نتایج فرضیه (۱ و ۲) که نشان داد بین مؤلفه های هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، پیشنهاد میشود سازمانها از ارائه آزمونهای هوش اجتماعی به عنوان یکی از ملاکهای انتخاب بهره گیرند. هر چند قابلیت هوش اجتماعی قابل توسعه است. امّا بهتر است از همان ابتدا از افرادی استفاده کنند که از سطوح بالاتر هوش اجتماعی برخوردارند. این امر از بسیاری از هزینههایی که ممکن است در ادامه به سازمانها تحمیل شود جلوگیری میکند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.