مقاله – 
بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان  …
*شجاعت فردی

*انگیزش

*رفتار نا متعارف

*لذت بردن از آزمایش

*حساسیت

*تحمل بی نظمی

*شوخ طبیعی وبذله گویی

*کنترل نفس

*میل به ریسک کردن

*علاقه مندی به تجربه و آزمایش

*اعتماد به نفس

*گرایش به کارهای پیچیده

در پایان لازم است به دو نکته توجه شود؛ نخست این که ، همه خصوصیات لازم برای افراد خلاق لازم نیست در یک فرد جمع باشد، حتی ممکن است بعضی از افراد خلاق برخی از خصوصیات را نداشته باشند دیگر این که از آن جا که ابعاد رفتار انسان (شناختی، عاطفی، اجتماعی و …) در ارتباط با یکدیگرند، لذا در عمل نمی توان به راحتی مرز قابل مشخص برای رفتار در نظر گرفت ، و این تعبیر برای ابعاد رفتار خلاق نیز مصداق پیدا می کند (به نقل از مهرآذر،۸۶:۱۳۹۱).
ویژگی سازمانهای خلاق
۱- رقابت کامل و فشرده است: در یک سازمان درصورتی خلاقیت صورت می‌پذیرد که رقابت کامل در آن حاکم باشد .
۲- فرهنگ: یکی از عوامل عمده ای که به بالندگی مدیریت کمک می کند، فرهنگ مردم است. برپایه یک فرهنگ خوب، اتلاف وقت گناه محسوب می شود. بدیهی است در چنین بستر مناسبی جهت رقابت، خلاقیت یا سازمانهای پویا بهتر شکل می‌گیرد .
۳- دسترسی به مدیران: سازمانهای خلاق بر این اعتقاد هستند که دانش در سطح سازمان به وفور پراکنده شده است و مدیران به راحتی می توانند افکار و نظرات دیگران رامستقیم و بدون واسطه دریافت کنند.
۴- احترام به افراد: ویژگی دیگر سازمان خلاق احترام به افراد است و آنها باور دارند که می توانند همگام با نیازهای سازمان، رشد کنند .
۵- ارائه خدمات مردمی: هدف نهایی در این سازمانها توجه به نیازمندیهای جامعه و جلب رضایت آحاد مردم است.
۶– کار گروهی: در این نوع سازمانها و درنتیجه برخورداری آنها از امنیت شغلی از دیگر ویژگیهای این سازمانهاست.
خلاقیت، میلی ذاتی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده است. انسان مظهر خلاقیت الهی است. خلاقیت برای تمامی عرصه های زندگی و سلامت فکر و روح انسان حیاتی است. در دنیای امروز اگر افراد گرفتار نظمی تکراری و مکانیکی شوند نابود خواهند شد، نه فقط به دلیل تهدیدهای خارجی بلکه عمدتا به واسطه تکرار مکررات و افول خلاقیت بوده است. با اطمینان می توان ادعا کرد که هیچکدام از معضلات پیچیده بشری در هیچ جا و هیچ زمانی قابل رفع نخواهد بود، مگر اینکه افرادی باشند که بتوانند با نهاد پیوسته در حال بسط و توسعه واقعیتهای پیش رو خلاقانه رفتار کنند (بوهم[۱۳۵]، ۲۰۰۹: ۴۲۴).
تبیین مفهوم خلاقیت سازمانی
از خلاقیت سازمانی تعاریف گوناگونی ارائه شده که هریک بیانگر دیدگاه ویژه ای است. نمونه ای از این تعاریف عبارتند از:
نگرش های قراردادی در مورد خلاقیت سازمانی از پژوهشهای هربرت سایمون نشأت می گیرد که به خلاقیت و نوآوری از منظر یک فرایند می نگرد. وی اظهار می دارد که خلاقیت در یک سازمان از طریق فرایندهای ادراکی – تصمیم گیری ایجاد می شود. سایمون در مدل خود بیان می نماید که فرایند مزبور، ما را به سوی نوآوری موفقیت آمیز هدایت می کند و پس از طی سلسله اقدامات زیر به نتیجه می رسد:

  1. تجزیه و تحلیل مقدماتی
  2. تولید ایده
  3. تصمیم گیری برای پذیرش ایده
  4. اجرای ایده

ون گوندی[۱۳۶]، بر این باور است که خلاقیت سازمانی، برخلاف خلاقیت فردی عبارت از: »جمع کلی ویژگی ها، توانایی ها و اقدامات خلاقانه تمام کارکنان یک سازمان است«.
ون دون و همکاران[۱۳۷]، معتقدند که »خلاقیت سازمانی بنیانی است برای فرایند نوآوری، نوآوری بخشی از سیستمی است که آن را تولید می کند؛ این سیستم همان سازمان یا سازماندهی است«.
باسادور[۱۳۸]، به این نکته اشاره می کند که »خلاقیت سازمانی با بهبود مستمر مترادف است. خلاقیت سازمانی فرایند چرخشی از یافتن و حل مداوم مسائلی است که تغییرات ارزشمندی را در سازمان پدید میآورند و آن را در جهت دستیابی به موفقیت توانمند میسازد« (یزدانی، ۱۳۸۵: ۲۴).
خلاقیت سازمانی عبارت از فرایند تولید ایده های نوین سازمانی و یافتن راه های جدید حل مسائل سازمان است (گلستان هاشمی، ۱۳۸۰). محیط های سازمانی که روح خلاقیت در آنها مورد اقبال واقع می شود، بستری مناسب برای حرکات ابتکاری فراهم می کنند. این سازمان ها قالبی ارگانیک دارند زیرا به عوامل انسانی متعهدند و اساساً مروج خلاقیت و تلاش های نوآورانه هستند. در این سازمان ها، اگر مقررات انضباطی نیز دیده شود، متناسب و درخور با ترغیب به فعالیت های مفید و سازنده است، پس سازمان نوآور و خلاق، محیط و بستری اساسی برای سیاست های خلاقانه مدیر و تلاش ابتکاری کارکنان می باشد و همچنین سازمانی است با ویژگیهای خاص که فناوری خلاقیت و نوآوری در آن مستقر و جاری بوده و فرایندهای خلاقیت و نوآوری سازمانی و فناورانه در آن نهادینه شده است و از الگوی شبکه های نوآوری استفاده میکند. یک سازمان خلاق و نوآور دارای سه ویژگی است: ۱- فرایندهای خلاقیت و نوآوری مداوم و مستمر؛ ۲- فرایندهای خلاقیت و نوآوری گسترده و فراگیر؛ ۳- فرایندهای خلاقیت و نوآوری به منزله اصل اساسی و واقعیت اجتماعی سازمان. ریکاردز[۱۳۹] (۱۹۹۰) معتقد است که در محیط های فقیر از حیث خلاقیت، تمایل به ریسک، بروز تفکر انتقادی و میل به تغییر کاهش قابل توجهی می یابد. علت پدید آمدن این حالت را باید عمدتاً در رفتارهای کلیشه ای و مملو از محدودیت ها، ارزیابی های ناکام کننده، روح محافظه کاری، مقررات دست و پاگیر، نا امنی شغلی، ابهام در اهداف و بی توجهی به افراد خلاق در سازمان ها جستجو کرد (پیرخایفی، ۱۳۸۰).
موانع خلاقیت و نوآوری در سازمان ها
۱- عدم اعتماد به نفس وترس از تمسخر دیگران
این امر سازمان را از دو نعمت اساسی محروم می سازد: اعتماد به نفس کارکنان و پیشنهادات سازنده.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.