بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان  …

روش تحقیق
انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. به سخن دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق تر، آسان تر، سریع تر و ارزان تر در دست یابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند (نادری و سیف نراقی، ۱۳۹۰: ۳۱).
با توجه به این که پژوهش بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی است، محقق سعی می کند آنچه را که هست بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش کند، بنابراین از روش تحقیق[۱۵۴] توصیفی از نوع همبستگی[۱۵۵] استفاده شد. مسئله پژوهش زمانی از نوع همبستگی است که پژوهشگر با استفاده از گروهی از آزمودنی ها دست کم درباره دو متغیر بدون آنکه هیچ یک از آنها دستکاری یا کنترل شود، اطلاعاتی بدست آورد. این گونه اطلاعات را می توان برای بررسی این مطلب به کار برد که آیا متغییرهای مورد مطالعه با یکدیگر ارتباط دارند یا نه؟ در صورتی که رابطهای کشف شود آیا این رابطه مثبت است یا منفی و شدت و قدرت آن چه اندازه است؟ (نادری و سیف نراقی، ۱۳۹۰: ۴۶). بنابراین روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.
جامعه آماری
تعریف جامعه بنابر نظر اغلب محققان عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که محقق علاقه مند است تا یافتههای پژوهشی را به آنها تعمیم دهد (دلاور، ۱۳۸۷: ۱۲۰). جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان ۹۳- ۹۲ است. برابر آمار موجود، در زمان پژوهش کارکنان این سازمان مجموعا ۷۷۷ نفر شامل ۵۸۷ نفر مرد و ۱۹۰ نفر زن بوده است.

تعداد کل مرد زن
۷۷۷ ۵۸۷ ۱۹۰

حجم نمونه و روش نمونه گیری:
نمونه گیری، یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه (دلاور، ۱۳۸۷: ۱۲۰). حجم نمونه کارکنان با استفاده از برآورد نمونه از جامعه کرجسی و مورگان[۱۵۶] (نادری و سیف نراقی، ۱۳۹۰: ۲۱۶) تعداد ۳۴۸ نفر می باشد. برای انتخاب نمونه تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی استفاده شده است و به طور کلی ۲۱۱ نفر کارمند مرد و ۱۳۷ نفر کارمند زن به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

تعداد کل مرد زن
۳۴۸ ۲۱۱ ۱۳۷

روش جمع آوری اطلاعات
جهت جمع آوری اطلاعات این پژوهش از روش های مطالعه کتابخانه ای به منظور گردآوری مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش استفاده شده است. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از نمونه مورد مطالعه از روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه استفاده شد. بدین منظور از سه نوع پرسش نامه به شرح زیر استفاده شده است:

الف: پرسشنامه هوش اجتماعی؛ این پرسشنامه توسط سیلورا، مارتین یوسین و داهل (۲۰۰۱) تهیه شده است و در سال ۱۳۸۹ اسلوب به کار گرفته شد که حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می سنجد و از ۲۱ گویه تشکیل شده است. در این پرسش نامه از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا عقاید خودشان درباره هر گویه را بر روی یک مقیاس پنج درجه ای مشخص کنند. درسؤالات ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۱۵-۱۶-۱۹ برای گزینه خیلی کم، کم، تاحدودی، زیاد و خیلی زیاد به ترتیب نمره های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ منظور شده است و بقیه گویه ها به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.

توزیع سوالات پرسش نامه هوش اجتماعی

شماره گویه ها تعداد سوالات ابعاد هوش اجتماعی
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir