بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش‌آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان رودان۹۳- قسمت ۲

روش نمره گذاری ۳۹
پایایی و روایی ۴۰
۲- پرسشنامه عزت نفس کوپر – اسمیت ۴۰
مؤلفه‌های عزت نفس عبارتند از: ۴۰
روش اجرای پژوهش ۴۱
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۴۱
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه ۴۳
فصل پنجم ۵۶
مقدمه ۵۷
نتیجه‌گیری ۵۷
محدودیت های پژوهش ۶۲
پیشنهادهای تحقیق ۶۲
الف- پیشنهادهای کاربردی ۶۲
ب- پیشنهادهای پژوهشی ۶۲
منابع ۶۴
پیوست ها ۶۹
فهرست جداول
جدول شماره (۴-۱): فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب پایه تحصیلی ۴۳
جدول شماره (۴-۲): میانگین و انحراف معیار نمره های گروه نمونه برحسب عزت نفس، پیشرفت تحصیلی و سبک‌های اسنادی ۴۴
جدول شماره (۴-۳): همبستگی بین سبک اسنادی درونی- بیرونی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس ۴۵
جدول شماره (۴-۶): همبستگی بین سبک اسنادی درونی- بیرونی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ۴۶
جدول شماره (۴-۴): همبستگی بین سبک اسنادی پایدار و ناپایدار با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس ۴۷
جدول شماره (۴-۷): همبستگی بین سبک اسنادی پایدار و ناپایدار با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ۴۸
جدول شماره (۴-۵): همبستگی بین سبک اسنادی کلی- اختصاصی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس ۴۹
جدول شماره (۴-۸): همبستگی بین سبک اسنادی کلی – اختصاصی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ۴۹
جدول شماره (۴-۹) : توان تبیین مدل پیش بینی پیشرفت تحصیلی ۵۲
جدول شماره (۴-۱۰): تحلیل واریانس برای مدل پیشرفت تحصیلی ۵۲
جدول شماره (۴-۱۱): ضرایب رگرسیونی استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرهایی که در مدل وارد شدند ۵۳
جدول شماره (۴-۱۲): توان تبیین مدل پیش بینی عزت نفس ۵۴
جدول شماره (۴-۱۳): تحلیل واریانس برای مدل عزت نفس ۵۵
جدول شماره (۴-۱۴): ضرایب رگرسیونی استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرهایی که در مدل وارد شدند ۵۵
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های اسنادی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر رودان ۴۲۰ نفر با حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان برابر با ۱۲۰ نفر بودند و از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. گروه نمونه با پرسشنامه های سبک های اسنادی و عزت نفس کوپر اسمیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای پیشرفت تحصیلی معدل سال تحصیلی ۹۲ – ۹۱ منظور شد. داده ها پس از جمع آوری با بهره گرفتن از آمارهای توصیفی نظیر فراوانی، درصد تراکمی، و همبستگی پیرسون و آمار استنباطی نظیر رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده در سطح معنی داری ۰۵/۰ به این شرح است: بین سبک اسناد درونی – بیرونی و پیشرفت تحصیلی همبستگی (۵۵/۰) وجود دارد. بین سبک اسناد پایدار- ناپایدار و پیشرفت تحصیلی همبستگی (۶۱/۰) وجود دارد. بین سبک اسناد کلی- اختصاصی و پیشرفت تحصیلی گرچه همبستگی بسیار ضعیف (۱۷/۰) ولی معنی داری وجود دارد. بین سبک اسناد درونی – بیرونی و عزت نفس همبستگی (۴۷/۰) وجود دارد. بین سبک اسناد پایدار- ناپایدار و عزت نفس رابطه گرچه همبستگی منفی ضععیف (۲۳/۰- ) ولی معنی داری وجود دارد. بین سبک اسناد کلی- اختصاصی و عزت نفس همبستگی منفی (۳۴/۰- ) وجود دارد. هم چنین نتایج بدست آمده از سبک های اسنادی به عنوان متغیر پیش بین پیشرفت تحصیلی، نشان دهنده مدل مناسبی می باشد. این مدل ۱۰% از تغییرات مربوط به نمرات پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند و نتایج بدست آمده از سبک های اسنادی به عنوان متغیر پیش بین عزت نفس، نشان دهنده مدل خوبی بوده است. این مدل ۴۸% از تغییرات مربوط به نمرات عزت نفس را تبیین می کند که نشان از خوب بودن دارد.
کلید واژه ها: سبک اسنادی، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

فصل اول

 

طرح پژوهش
مقدمه
ناکامی دانش آموزان در دروس و عدم احساس مسئولیت در دانش آموزان ضعیف، ترک تحصیل به میزان وسیعی تحت تأثیراعتماد و اطمینان پایین آنها نسبت به توانایی های خود در امر تحصیل است. مفهوم عزت نفس از یک سو تحت تأثیر شرایط محیطی و وضع زیست شناختی افراد قرار دارد و از سوی دیگر با شناخت ها و ویژگی های شخصیتی افراد مرتبط است (شیبانی و اخوان تفتی، ۱۳۸۸) مدتهاست که روان شناسان این موضوع را مطرح کرده اند که افکار انسان ها و معنایی که به رویدادهای تجربه شده می دهند، ممکن است بر رفتار آنها تأثیرگذار باشد. (شیبانی و اخوان تفتی، ۱۳۸۸)
دنیا پر از مسایل، رویدادها، افراد و اشیایی است که ذهن جستجوگر انسان را به تبیین و توجیه هایی وا می دارد تا به دنیای پیرامون خود و به درون خود نفوذ کند، و به جستجو برای درک و فهم امور و علل رویدادها و این که چرا رویدادها به وقوع پیوسته اند، برآید. این تلاش برای فهم علل رویدادها در حقیقت مهم ترین منبع انگیزشی انسان و به عنوان اصلی مسلط، شناخته شده است. به علاوه، یکی از فرض های عمده یا به عبارتی یکی از اهداف مهم نظریه انگیزشی اسناد (نسبت دادن) همانا پیدا کردن راه هایی است که در آن افراد به توضیح و تبیین رویدادها و روابط علی و معلولی بین آن‌ ها می پردازند (مورگان[۱] و همکاران، ۱۹۸۴). پیشرفت دانش آموزان در درس ها و احساس مسئولیت در دانش آموزان موفق، به میزان وسیعی تحت تأثیر اعتماد و اطمینان بالای آنها نسبت به توانایی های خود در امر تحصیل است. ۱- افزایش نمره دروس مختلف، به میزان اعتقاد دانش آموزانی که بتوانند در مدرسه آن درس را خوب یاد بگیرند و یا تمایل به یادگیری آن دروس داشته باشند، بستگی مستقیم دارد. ۲ – مفهوم عزت نفس از یک سو تحت تأثیر شرایط محیطی و وضع زیست شناختی افراد قرار دارد و از سوی دیگر با شناخت ها و ویژگی های شخصیتی افراد مرتبط است. مدت‌هاست که روان شناسان این موضوع را مطرح کرده اند که افکار انسان ها و معنایی که به رویدادهای تجربه شده می دهند، ممکن است بر رفتار آنها تأثیرگذار باشد (شیبانی و اخوان تفتی، ۱۳۸۸).
از وظایف اساسی آموزش و پرورش در هر کشور، انتقال میراث فرهنگی جامعه، پرورش استعدادهای دانش آموزان و آماده کردن آنان برای شرکت فعال در جامعه است .بنابراین تعلیم و تربیت افراد به منظور تصدی امور مختلف ضروری می نماید و مسأله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهمترین دغدغه های هر نظام آموزشی در تمامی جوامع است. موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است. بنابراین نظام آموزشی را زمانی می توان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آن در مقاطع مختلف بیشترین و بالاترین رقم را داشته باشد. جامعه در حال گذار از جامعه سنتی به مدرن نیاز به نیروهای کارآمد علمی از هر دو جنس دارد. مردان و زنان با توانایی های ذاتی متفاوت خود در بسیاری موارد مکمل یکدیگرند و عدم توازن در حضور فعال هر یک از دو گروه به ویژه در رابطه با پسران با توجه به بافت فرهنگی جامعه به تضاد و دوگانگی منجر می شود که نتیجه آن رکود رشد اجتماعی و فردی است .
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بیان مسأله
از دیر باز مساله از بین بردن افت آموزشی یا پیشرفت تحصیلی[۲] مورد بحث و تفحص متخصصان تعلیم و تربیت بوده و همواره در پی آن، پیشنهادها، راه کارها و سیاست هایی به همین منظور وجود داشته تا بتواند جلوی این معضل فرهنگی را گرفته و استفاده بهینه از امکانات مالی و منابع محدود کشور به عمل آید تا شاید برای همیشه این مشکل اساسی آموزش زدوده شود و از تلف شدن هزینه های صرف شده نظام آموزشی جلوگیری شود (زارعی، ۱۳۸۰).
از عوامل موثر در رشد و پیشرفت تحصیلی، عوامل فردی همچون سن، جنس، هوش و … و عوامل محیطی که در بر گیرنده خانواده و محیط اجتماع می باشد را می توان نام برد (بیابانگرد، ۱۳۸۴).
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
پیشرفت تحصیلی در گرو عوامل بی شماری است که می توان آنها را در دو مقوله کلی: عوامل مربوط به “تفاوت های فردی” و عوامل مربوط به « مدرسه و نظام آموزشی» بررسی نمود. « تفاوت های فردی» به ویژگی های شخصیتی از جمله انگیزش و سبک های اسنادی اشاره دارد. “مدرسه و نظام آموزشی” به عوامل محیطی و بیرونی اشاره می کند. در این میان، سبک های اسناد و انگیزه پیشرفت تحصیلی، اهمیت بسیاری دارند (زارعی، ۱۳۸۰).
یکی از عوامل مهمی که در پیشرفت تحصیلی تاثیر می گذارد، عللی است که افراد برای رفتار خود ذکر می کنند.
مولاخواه (۱۳۸۳)، در پژوهش با عنوان بررسی رابطه بین سبک های اسنادی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم مقطع متوسطه شهر تهران دریافت که دانش آموزان در برخورد از سبک اسناد اختصاصی از انگیزش پیشرفت بالایی برخوردارند، در این تحقیق، همچنین تاکید شده دانش آموزان دارای سبک های اسناد درونی و با ثبات انگیزش پیشرفت بالایی دارند، یکی از نتایج دیگر این تحقیق این بود که بین نمرات رشته های تحصیلی و آزمون انگیزش پیشرفت نیز رابطه ای وجود ندارد.
از مقولات دیگر مرتبط با سبک های اسنادی، مقوله عزت نفس[۳] است که از مهم ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت نوجوانان و جوانان می باشد. برخورداری از اراده و عزت نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت، سلامت فکر و بهداشت روانی، ارتباط مستقیمی با میزان عزت نفس و احساس خود ارزشمندی[۴] فرد دارد. برای این که کودکان و نوجوانان بتوانند از حداکثر توانمندی های بالقوه خود برخوردار شوند باید از نگرش مثبت نسبت به خود و محیط اطراف و انگیزه های قوی برای تلاش و کوشش بهره مند باشند. بی شک، نوجوانانی که دارای عزت نفس[۵] قابل توجهی نسبت به همسالان خود هستند در شرایط مشابه، پیشرفت تحصیلی و کارآیی بیشتری از خود نشان می دهند. هم چنین از بارزترین ویژگیهای صاحبان تفکر واگرا[۶] و افراد خلاق، داشتن عزت نفس بسیار بالاست (بیابانگرد، ۱۳۸۴).
به نظر می رسد پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دارای یک رابطه دوسویه باشند. یعنی از طرفی داشتن عزت نفس موجب پیشرفت تحصیلی می شود، زیرا که خودباوری و اعتماد به توانایی ها و تلقی مثبت از خویشتن در یادگیری و ایجاد انگیزش تحصیلی اثر می گذارد و موجب پیشرفت تحصیلی می شود، از طرف دیگر موفقیت های تحصیلی و رسیدن به مدارج بالای علمی، موجب ارتقای عزت نفس می شود. به طور کلی پیشرفت های انسان در هر زمینه ای و تجربه موفقیت احساس خودباوری و ارزشمندی و توانمندی در هر موردی، باعث افزایش عزت نفس او می شود. افرادی که عزت نفس بالاتری دارند تمایل دارند بیشتر به نقاط قوت خود توجه کنند تا نقاط ضعف خود، هم چنین این افراد برای پذیرش ارزیابی های مثبت از خود آمادگی بیشتری نشان می دهند. افراد با عزت نفس پایین احتمالا بیشتر ارزیابی های منفی را قبول می کنند (شهرآرای و زارعی، ۱۳۸۴).
این که چه رابطه ای بین سبک اسنادی با پیشرفت تحصیلی و هم چنین عزت نفس افراد وجود دارد، موضوعی است که قابل بحث بوده این پژوهش قصد دارد، بود یا نبود و میزان این رابطه را دریابد. بنابراین، سوال پژوهش حاضر این است که: آیا بین سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان رودان رابطه وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
چه مقوله ای را می توان یافت که بیش از تحصیل و آموختن دانش در زندگی فرزندان آدمی موثر باشد. اگر بتوان راهکارهای مناسب و کم هزینه را برای پیوند زدن آموزش و پیشرفت پیدا نمود، برگ برنده زندگی را انسان یافته است. در تحقیق حاضر، اهمیت این شناخت (نحوه اسناد دهی) و میزان پیشرفت تحصیل و عزت نفس که می تواند شالوده هر امری باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضرورت می یابد تا چگونگی پیشرفت را با سنگ زیر بنایی به نام عزت نفس، با سبک های اسنادی مورد استفاده دانش آموزان سنجید تا تاثیر و میزان این اثرگذاری را برای انجام تغییراتی که منجر به بهتر بودن و بهتر شدن خواهد شد پیدا نمود (زارعی، ۱۳۸۰).
به طور کلی یکی از عواملی که در پیشرفت یا افت تحصیلی نقش بازی می کند عزت نفس و اسنادها هستند. شاید شما دانش آموزانی را مشاهده کنید که می گویند من درس نمی خوانم چون توانایی ذهنی من ضعیف است. دشواری تکلیف مانع موفقیت من شد یا در گرفتن نمرات خوب هیچ وقت شانس نداشتم. همه اینها منجر به این می شود که فرد تلاش کمی داشته باشد. به تدریج در اثر چند بار شکست در امتحانات، فرد در موقع امتحان دچار اضطراب شده و عزت نفس خود را از دست می دهد زیرا عکس العمل والدین، همکلاسی‌ها و معلمان و مدیران و وجود آینده تاریک و مبهم می تواند دلهره آور باشد به طوری که ممکن است به سایر حوزه های آموزشی ، تربیتی و مدرسه تعمیم یابد. پس با نگاهی دقیق تر به چنین مسائل و متغیرهای مهم و تعیین کننده در پیشرفت یا افت تحصیلی، عمق مسائل مهم تر و حادتری چون ترک تحصیل، فرار از خانه، اعتیاد، بزهکاری و …. برای ما آشکارتر شده و باعث می شود تا به نیازهای دانش آموزان توجه بیشتری داشته باشیم که در حقیقت قربانیان اصلی این بی توجهی ها هستند.
ضرورت انجام این تحقیق از اینجا آشکار می شود که معلمان و والدین با آگاهی از سهم هر کدام از این متغیرها – سبک های اسناد، عزت نفس و عزت نفس – در برنامه ریزی های خود به متغیری که سهم بیشتری در پیشرفت تحصیلی دارد توجه بیشتری داشته و درصدد تقویت بیشتر آن متغیر برآیند. و هم چنین با مطالعه این متغیر ها می توان در جهت شناسایی پیشایندهای رشد شخصیتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و تغییر و تعدیل آنها در جهت مطلوب گام برداشت. با توجه به اینکه در ایران در زمینه مولفه های اسنادی و پیشرفت تحصیلی و عزت نفس، بررسی های معدودی انجام شده، دستیابی به اطلاعاتی در این زمینه می تواند به معلمان، دانش آموزان، والدین، مدیران و مسئولین در کمک به مسائل آموزشی دانش آموزان بسیارمفید و موثر باشد. هم چنین راهبردهای مهمی برای مراکز آموزشی و پژوهشی به ویژه آموزش و پرورش در بر داشته باشد و از آن‌ جایی که بنده علاقه‌ی خاصی به کار کردن در جنبه‌ی آموزشی و تربیتی داشتم و در موقعیت کاری به این نتیجه رسیدم ریشه‌ی بسیاری از معضلات و افت تحصیلی دانش آموزان عزت نفس پایین می‌باشد، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این زمینه کار کنم، امیدوارم این پژوهش مفید واقع شده باشد.
اهداف تحقیق
هدف کلی
بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر رودان
اهداف جزئی
۱- بررسی رابطه سبک های اسنادی درونی – بیرونی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر رودان.
۲- بررسی رابطه سبک های اسنادی پایدار – ناپایدار با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر رودان.
۳- بررسی رابطه سبک های اسنادی کلی – اختصاصی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر رودان.
۴- بررسی رابطه سبک های اسنادی درونی – بیرونی با عزت نفس در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر رودان.
۵- بررسی رابطه سبک های اسنادی پایدار – ناپایدار با عزت نفس در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر رودان.
۶- بررسی رابطه سبک های اسنادی کلی – اختصاصی با عزت نفس در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر رودان.
۷- پیش بینی میزان پیشرفت تحصیلی براساس نمره‌های سبک های اسنادی درونی – بیرونی در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر رودان.
۸- پیش بینی میزان پیشرفت تحصیلی براساس نمره‌های سبک های اسنادی پایدار – ناپایدار در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر رودان.
۹- پیش بینی میزان پیشرفت تحصیلی براساس نمره‌های سبک های اسنادی کلی– اختصاصی در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر رودان.
۱۰- پیش بینی میزان عزت نفس اجتماعی براساس نمرات سبک های اسنادی در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر رودان
۱۱- پیش بینی میزان عزت نفس آموزشگاهی براساس نمرات سبک های اسنادی در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر رودان
۱۲- پیش بینی میزان عزت نفس خانوادگی براساس نمرات سبک های اسنادی در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر رودان
۱۳- پیش بینی میزان عزت نفس کلی براساس نمرات سبک های اسنادی در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر رودان
۱۴- پیش بینی میزان عزت نفس فردی براساس نمرات سبک های اسنادی در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر رودان
سؤال های پژوهش
۱- آیا بین سبک های اسنادی درونی – بیرونی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟
۲- آیا بین سبک های اسنادی پایدار – ناپایدار و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟

برچسب ها :

ناموجود