بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان  …

در این تحقیق، برای ارزیابی عملکرد آموزشی مجموعاً ۲۰ امتیاز در نطر گرفته شده که هر یک از عوامل و امتیاز مربوط به آن، به شرح جدول زیر محاسبه می گردد:

عامل سقف امتیاز نحوه محاسبه
درصد قبولی ۱۰ به ازای هر ۱۰ درصد قبولی، یک امتیاز به دبیر اختصاص می یابد.
تعداد ارزشیابی کلاسی ۶ تعداد مطلوب ارزشیابی کلاسی برای هر ترم، ۳ مرتبه و به ازای هر ارزشیابی،
۲ امتیاز در نظر گرفته می شود.
تعداد غیبت از جلسه درسی ۴ در این بررسی حضور دبیر در تمامی جلسات سه ماهه دوم مورد نظر بوده است. اگر دبیر در طول سه ماهه دوم غیبت نداشته ۴ امتیاز به او داد شده و به ازای هر جلسه غیبت یک امتیاز از او کم شده است.

بررسی ها نشان می دهد که در داخل کشور و نیز در کشورهای خارجی از ملاکهای گوناگونی برای ارزیابی عملکرد آموزشی استفاده نموده اند. مجموعه این ملاکها را میتوان به سه گروه تقسیم نمود:
۱- بررسی عملکرد آموزشی با ملاک پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و تحقق هدفهای تربیتی در آنان
۲- بررسی عملکرد آموزشی با ملاک روشهایی که در جریان تدریس به کار می رود که ملاک تحلیلی نامیده
می شود. این ارزیابی به صورت خرد صورت می گیرد یعنی مطلب درسی به مطالب و اعمالی که موردنظر است تقسیم و بعد از هر قسمت جریان تدریس فیلمبرداری می شود و ارزیابی بر اساس نوارهای تهیه شده صورت می گیرد.
۳- بررسی عملکرد آموزشی با ملاک کیفیت فعالیت معلم در جریان تدریس. در این مدل رفتارها به
دو دسته تقسیم می شوند: اول، رفتارهایی که مربوط به دادن اطلاعات به شاگرد می شود و دوم، رفتارهایی که جنبه تعامل با شاگرد دارد.
شیوه های بررسی ملاکهای کارایی را نیز مجموعا می توان به سه گروه تقسیم نمود:
۱- رتبه بندی عملکرد معلم توسط افراد مختلف همچون دانش آموزان و مسئولان مدارس و خود معلم
۲- عملکرد و موفقیت دانش آموزان یا دانشجویان بر اساس آزمونهای پیشرفت تحصیلی
۳- عملکرد معلم در آزمونهای مربوط به کارایی معلم
از موارد فوق، مورد اول بیشترین کاربرد را در تحقیقات مختلف دارد و در برخی از بررسی ها ترکیبی از این عوامل بکار برده می شود.
از مجموعه بررسی هایی که در ایران در زمینه عملکرد آموزشی انجام یافته است، روشی بجز رتبه بندی عملکرد معلم در قالب پرسشنامه هایی که توسط خود معلم و یا دیگران تکمیل می گردد و بررسی نمرات امتحانی دانش آموزان و درصد قبولی آنان، شیوه دیگری وجود ندارد. (گروسی فرشی، ۱۳۷۴)
با این حال، شایستگی و اهمیت معلم برای اشتغال در کار آموزش و پرورش در ابعاد عمده و اساسی زیر مورد توجه قرار گرفته است:
۱- توانایی جذب دانش آموزان و دانشجویان: به عقیده دکتر سیف، یکی از ویژگیهای معلمان کارآمد جذب شاگردان به جلسات درس و ادامه شرکت آنان در فعالیتهای یادگیری می باشد. به عقیده برونینگ و گلاور، معلمان کارآمد قادرند آنچه را دانش آموزان ایشان باید فرا گیرند به آنها منتقل سازند. آنها سازمان یافته تر عمل کرده و شاگردان خود را خیلی روشن توجیه نموده به نحوی که شاگردان آنها می دانند چه کاری را باید انجام دهند. توانایی انتقال اهداف درس به دانش آموزان، تأثیرات عمیقی بر آمادگی دانش آموزان برای شرکت در کلاس، بر کار ایشان در کلاس و نیز مطالعاتی که باید انجام دهند دارد. معلمان با کفایت
می دانند که برای هر دانش آموزی درس را باید از کجا شروع کرد و هر جا که لازم آید به آموزش انفرادی روی می آورند و سرعت تدریس را متناسب با پیشرفت دانش آموزان تنظیم می کنند،به همین دلیل همه دانش آموزان، چون مطالب با مهارتهای متفاوت ایشان تناسب دارد،به فعالیت برانگیخته می شوند.
۲- پرورش مهارتهای اجتماعی: آموزش و پرورش امری فراتر از انتقال دانش به دانش آموزان می باشد و علاوه بر بعد شناختی، بعد عاطفی آموزش نیز جز برنامه های آموزشی محسوب می شود؛ چرا که رشد شخصیت شاگردان، شهروند خوب شدن، اجتناب از خشونت، یادگیری شیوه مناسب برخورد با دیگران، برقراری ارتباط با سایر افراد و به طور کلی، داشتن مهارت های اجتماعی در ارتباطات بین فردی، برای زندگی در دنیای کنونی امری ضروری است. در این میان، معلم مهمترین نقش را در رشد اجتماعی و مهارت های اجتماعی دانش آموز ایفا می کند.
۳- یادگیری مداوم: به نظر می رسد می توان بهترین معلمان را کسانی دانست که اوقات خود را صرف یادگیری می کنند. به نظر می رسد متاسفانه برخی از معلمان با شروع تدریس، یادگیری را متوقف می سازند و به جزوه هایی که روزگاری تهیه کرده اند بسنده می سازند. به همین دلیل جهان در حال تغییر از کنار آنها می گذرد و به سرعت ایشان را در وضعیتی قرار می دهد که دیگر آمادگی تدریس کارآمد را ندارند. یک معلم کارآمد معمولا تحولات مربوط به رشته خود را تعقیب می کند و دائما مهارتهای خویش را بهبود
می بخشد. آنها همواره در حال آموختن هستند. به عبارت دیگر آنها دائما در حال شاگردی کردن هستند.
۴- اداره کلاس: معلمان کارآمد معمولا دارای کلاسی مطلوب، منسجم و پربار هستند. معلمان کارآمد نسبت به آنچه در کلاس ایشان اتفاق می افتد بسیار حساس هستند و قادرند مشکلات را رفع کنند. این معلمان اغلب توجه کافی به شاگردان داشته و حساس اند که به همه افراد فرصتها و کمک مساوی داده شود. از این نظر معلمان خوب، راحت و قابل اعتماد و اطمینان جلوه می کنند. اینان معلمانی صبور و بردبارند و الگویی عالی از اجرای نقش خود هستند. آنها به موقعیت دانش آموزان توجه کرده و به عقیده گینات نسبت به
دانش آموزان توجه و مراقبت نشان داده و به شاگردان کمک می کنند تا فراگیرند که چگونه می توان با دیگران همکاری جمعی داشت و در عین حال خوشحال و مفید بود. آنها محیطی ایجاد می کنند لذت بخش و شادی آفرین که در آن شوخی و تفریح مشترک مرزهای میان معلم و کلاس را تقلیل داده و به شرطی که در آن زیاده روی نشود به کلاس کمک می کند که معلم را بیشتر به صورت یک دوست و همراه تصور کنند. همین نحو، آمادگی همکاری با دوستان در کلاس افزایش یافته و بدین ترتیب تعداد حوادثی که به مشکلات موجود در کنترل کلاس می انجامد، تقلیل می یابد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir