بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان …

 • بهرنگی و طباطبایی (۱۳۸۸) پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه کارآفرینی با اثربخشی مدیران
  دبیرستان های دخترانه شهر کرمان را با هدف بررسی رابطه کارآفرینی با اثر بخشی مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان به اجرا در آوردند.
 • در پی این فرضیه که بین ویژگی های کارآفرینی و اثر بخشی مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان رابطه ای وجود دارد، سه فرضیه فرعی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، پیشینه و تجربی با اثر بخشی مدیران بررسی شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. ۵۷ نفر از مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ جامعه آماری پژوهش بوده است و از شیوه سرشماری کامل برای جمع آوری داده ها استفاده شد. دو پرسشنامه محقق ساخته «سنجش ویژگی های کار آفرینی» و «پرسشنامه سنجش اثربخشی» که روایی صوری و محتوایی آنها با استفاده از منابع موجود و نظرات صاحب نظران بدست آمد و اعتبار آنها از راه اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (۰٫۷۳) تعیین گردید، مورد استفاده قرار گرفت. داده های لازم از نمونه های پژوهش گردآوری و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگی های کارآفرینی و اثربخشی مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان رابطه ای معنی دار وجود ندارد. این در شرایط موجود است که نمی توان بر مبنای ویژگی های شخصیتی، پیشینه ای و تجربی کار آفرینی مدیران اثر بخشی آنان را پیشگویی کرد. این نتیجه نشان می دهد که هدف توسعه کارآفرینی در فهرست هدف های آموزش و پرورش مدارس نیست که تحقق آن بخشی از وظایف مدیریتی بشمار آید. بر این اساس تحول در تنظیمات موجود مدیریت بر مدارس برای ایجاد و توسعه آموزش کارآفرینی ضروری است.

  • فلاح لاجیمی (۱۳۸۶) در مطالعه ای به «بررسی تأثیر اعمال کارآفرینی بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی» بین ۸۵ نفر از کارآفرینان سازمانی در سطح کشور پرداخته است. او برای سنجش کارآفرینی از چهار شاخص خلاقیت، تمایل به مخاطره پذیری، استقلال طلبی و بهره گیری از فرصت و برای سنجش عملکرد سازمانی از چهار شاخص مشتری مداری، منابع مالی، منابع انسانی و اثربخشی سازمانی
   بهره برده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که عوامل کارآفرینی به غیر از فرصت طلبی بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی تأثیر معناداری دارند.

  نتایج مطالعات الیاسی (۱۳۸۴) و مقیمی و همکاران (۱۳۸۶) نیز به همین ترتیب حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین کارآفرینی و عملکرد سازمانی می باشد.

  • فلاح رضوی(۱۳۸۸) در پژوهش خود «تأثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس» را مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه که با هدف بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس انجام شده، خلاقیت و نوآوری، نیاز به موفقیت، مرکزکنترل، ریسک پذیری و تحمل ابهام به عنوان ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران مدارس و مهارتهای فردی، مدلهای ذهنی، یادگیری تیمی، بصیرت مشترک و تفکر سیستمی به عنوان مؤلفه های یادگیرنده بودن سازمان مدارس مورد توجه قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع علّی – مقایسه ای بوده و جامعه آماری این تحقیق را مدیران و معلمان شاغل در
   ۸۰ مدرسه مقطع ابتدایی ناحیه ۶ مشهد و در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ تشکیل داده است. نمونه مورد نظر در این تحقیق، ۳۲۰ معلم و ۳۰ مدیر بوده است. در این پژوهش که دارای یک فرضیه اصلی و
   ۹ سؤال و فرضیه فرعی بوده، علاوه بر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران مدارس، ویژگیهای دیگری مانند جنسیت، سابقه کاری مدیران و نوع مدارس از نظر دولتی و غیرانتفاعی بودن مورد مطالعه قرار گرفته است. برای گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه سنجش سازمان یادگیرنده با پایایی ۰٫۹۶ و پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی با پایایی ۰٫۹۳ استفاده شده است. داده ها از طریق آزمونهای آماری مقایسه دو میانگین مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفته است. براساس یافته های این پژوهش، به جز عامل دولتی و غیرانتفاعی بودن مدارس، تفاوت معناداری میان یادگیرنده بودن سازمان مدارس مورد مقایسه مشاهده نشده است. براین اساس پیشنهادهایی از قبیل فراهم نمودن شرایط برای تمرکززدایی در ساختار نظام آموزش و پرورش و تنظیم برنامه های قابل انعطاف و پویا برای بهره گیری از ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی ارائه شده است.
  • کردستانی (۱۳۸۲) در تحقیقی با عنوان «بررسی وضعیت کارآفرینی در مدارس متوسطه و ارائه مدلی برای پرورش کارآفرین در آموزش و پرورش شهر تهران» اذعان می دارد که مدیران مدارس عادی به لحاظ ویژگیهای کارآفرینانه به مراتب برتر از مدیرانی هستند که در مدارس کار و دانش انجام وظیفه می کنند. همچنین به لحاظ جنسیت، تفاوتی در دو گروه زنان و مردان در عامل کارآفرینی مشاهده نشده است.
  • شیرزادی اصفهانی (۱۳۸۵) پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیه کارآفرینی در دانش‏آموزان انجام داده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه جو مدرسه با روحیه کارآفرینی در دانش آموزان دختر پایه های دوم و سوم مقطع متوسطه شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نمونه های آماری شامل، ۱۸۰ مدیر و دبیر زن شاغل در دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان و۱۵۰ دانش آموز دختر پایه های دوم و سوم متوسطه بوده که از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده است. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه جو سازمانی و پرسشنامه محقق ساخته روحیه کارآفرینی استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب ۰٫۸۴ و ۰٫۸۷ برآورد شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS انجام پذیرفته و نتایج نشان داده است:

  ۱) میان جو سازمانی و روحیه کارآفرینی در سطح P£۰٫۰۵ رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
  ۲) جو مدارس دخترانه مقطع متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ بیشترگرایش به باز بودن دارد.
  ۳) شاخصهای روحیه کارآفرینی (خلاقیت، عزت نفس، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل درونی، آینده نگری و خطرپذیری) در دانش آموزان بالاتر از میانگین است.
  ۴) میان شاخصهای جو سازمانی (صمیمیت، عدم جوشش، بازدارندگی) با روحیه کارآفرینی درسطح p£۰٫۰۵ رابطه معناداری وجود دارد، اما میان سایر شاخصهای جوسازمانی (روحیه، کناره گیری، نفوذ، تاکید بر تولید، مراعات) با روحیه کارآفرینی رابطه معنادار وجود ندارد.
  ۵) میان جو هنرستانها و دبیرستانها در ایجاد روحیه کارآفرینی رابطه معنادار وجود ندارد.

  • قنادیان (۱۳۸۷) تحقیقی با عنوان «بررسی میزان موفقیت دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان در تحقق رسالت کارآفرینی» روی ۲۳۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی اصفهان انجام داد. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه‌ها را بررسی می‌کرد. روش تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری نهایی چنین بود که نمره‌های کسب شده در زمینه قابلیتهای کارآفرینی توسط دانشجویان سال اولی با نمره‌های دانشجویان سال آخری مقایسه شود و چنانچه نمره‌های سال آخری‌ها تفاوت معناداری با نمرات سال اولی‌ها داشت، عملکرد دانشگاه در خصوص تحقق رسالت کارآفرینی، موفق محسوب می‌شد. نتایج نشان داد بین نمره‌های کسب شده توسط دانشجویان سال اولی و سال آخری در خصوص مؤلفه‌های کارآفرینی (ریسک‌پذیری، استقلال‌طلبی، خلاقیت، انگیزه پیشرفت و کنترل درونی) تفاوت معناداری وجود ندارد. در نتیجه، دانشگاه‌های دولتی اصفهان در تحقق رسالت کارآفرینی موفق نبوده‌اند. در ضمن، نتایج این تحقیق نشان داد بین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان بر اساس جنسیت و میانگین نمره‌ها و رشته آنان، تفاوت وجود ندارد.
  • بدری (۱۳۸۶) در پژوهشی، قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان را بررسی نمود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی پیمایشی صورت گرفت و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته قابلیتهای کارآفرینی بود. این پژوهش نشان داد قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان در استقلال طلبی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت، از حد میانگین بالاتر بوده، اما نمره‌های مخاطره‌پذیری، پایین‌تر از حد میانگین بوده است. همچنین، نتایج این تحقیق نشان داده بود بین قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان از لحاظ جنسیت و میانگین نمره‌ها، تفاوت معناداری وجود ندارد.

  ۵-۲- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

  • نخستین پژوهش در زمینه ویژگی های روانی کارآفرینان کار را دیوید مک کله لند در سال ۱۹۷۶ میلادی انجام داده است که درباره توفیق طلبی بوده و راتر در سال ۱۹۸۶ میلادی در زمینه کنترل درونی و بیرونی مطالعه کرده است. گرایش به ریسک پذیری یک ویژگی رفتاری است که نایت (۱۹۲۱ میلادی) مورد توجه قراد داده است. تصور خود احترامی و عزت نفس را کارسرود، اولم و ادی در سال ۱۹۸۶ میلادی مورد تأکید و آزمون قرار داده اند. (احمدپور داریانی، ۱۳۸۱)

  تعدادی از تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون کارآفرینی به اختصار در جدول زیر
  آمده است. (الوانی و دیگران، ۱۳۸۸)

  جدول ۲-۳: تحقیقات انجام شده در سایر کشورها

  عنوان تحقیق و سال انجام تحقیق نام محقق (محققین) نتیجه تحقیق
  بررسی نقش کارآفرینی در اقتصاد
  در مقایسه با عدم وجود کارآفرینی (۲۰۰۷)
  میرجم ون پریچ وپیتر[۴۰] کارآفرینی نه تنها یک عملکرد بسیارمهم، بلکه عملکرد ویژه ای در اقتصاد دارد.
  برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.