بررسی سطح اهانت آمیزی واژه های زبان فارسی


دانشگاه اصفهان
دانشکده زبان های خارجی
گروه زبان شناسی
پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی
بررسی سطح اهانت آمیزی واژه های زبان فارسی
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر عباس اسلامی راسخ
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر محمد عموزاده
پژوهشگر:
محسن بختیار
تیرماه ۱۳۸۸
کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات
و نوآوری های ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه
متعلق به دانشگاه اصفهان است.

دانشگاه اصفهان
دانشکده زبان های خارجی
گروه زبان شناسی
پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی
بررسی سطح اهانت آمیزی واژه های زبان فارسی
در تاریخ …………….. توسط هیات داوران زیر بررسی و با درجه ……………….. به تصویب نهایی رسید.
۱- استاد راهنمای پایان نامه دکتر …………………….. با مرتبه ی علمی ……………………..
۲- استاد مشاور پایا نامه دکتر …………………….. با مرتبه ی علمی ……………………..
۳- استاد داور داخل گروه دکتر …………………….. با مرتبه ی علمی ………………………
۴- استاد داور خارج از گروه دکتر …………………….. با مرتبه ی علمی ………………………
امضای مدیر گروه
چکیده
تحقیق حاضر به بررسی اهمیت حسن تعبیرات در زبان می پردازد.با تکیه بر آرا و نظریات آلن و بریج در این خصوص، حسن تعبیر را راهکاری کاربرد شناختی در نظر میگیریم که با ملاحظات وجهه و سبک پیوند دارد و هدف از بکارگیری آن پرهیز از توهین به وجهه گوینده و شنونده است و صرفاً یک جایگزین واژگانی قلمداد نمی شود.در این میان، عامل عمده پدیدآوری حسن تعبیرات یعنی تابوها را مورد بررسی قرار می دهیم و با متعامل دانستن رفتار و زبان ممنوع،مصادیق تابوها را در زبان فارسی ذکر میکنیم. این تحقیق بطور کلی در پی یافتن پاسخ برای سوالات زیر است:
۱- مقاصد ارتباطی حسن تعبیرات در زبان کدامند؟
۲- در موقعیت رسمی زنان در مقایسه با مردان، الفاظ صریح(خنثی) را توهین آمیزتر می دانند.
در راستای پاسخگویی به سوال اول تحقیق، انگیزه های خلق حسن تعبیرات را مورد بررسی قرار دادیم و دریافتیم که این عبارات عمدتا برای پرهیز از تابو، حفظ نزاکت و فریب بکار گرفته می شوند.اما برای پاسخگویی به سوال دوم، از طریق نظرسنجی، تاثیر «جنسیت»و «رسمیت موقعیت» را بر میزان اهانت آمیزی واژه ها بررسی نمودیم و میزان اهانت آمیزی را ملاکی برای تعیین ارزش نزاکتی واژه ها در بافت موقعیتی قرار دادیم.بر این اساس واژه ها را به سه دسته حسن تعبیری،صریح و سوءتعبیری تقسیم نمودیم؛تحلیل داده ها فرضیه دوم را تایید نمود و مشخص شد که در موقعیت رسمی،زنان در مقایسه با مردان الفاظ صریح را توهین آمیزتر می دانند.
کلید واژه ها: حسن تعبیر، سوءتعبیر، لفظ صریح، دشواژه، تابو، ارزش نزاکتی، میزان اهانت آمیزی
فهرست مطالب

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- طرح موضوع تحقیق ۱
۱-۲- فرضیه ها و سوالات تحقیق ۲
۱-۳- اهداف تحقیق ۲
۱-۴- اهمیت و ارزش تحقیق ۲
۱-۵- کاربرد نتایج تحقیق ۲
۱-۶- سازمان تحقیق ۲
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۴
۲-۲- مبانی نظری ۴
۲-۲-۱- فرهنگ و محرمات ۴
۲-۲-۲- منشا منع های رفتاری ۵
۲-۲-۳- اهداف منع های رفتاری ۷
۲-۲-۴- نقض منع های رفتاری ۹
۲-۲-۵- نسبی بودن تابوها ۱۰
۲-۲-۶- انواع تابوها ۱۱
۲-۲-۶-۱- تابوهای دائمی ۱۱
۲-۲-۶-۲- تابوهای موقتی ۱۲
۲-۲-۷- دشواژه ها ۱۲
۲-۲-۸- دشنام واژه ها ۱۶
۲-۲-۹- دشواژه های بینا زبانی ۱۸
۲-۲-۱۰- تاثیر الفاظ تابو بر تغییرات معنایی در زبان ۱۹
۲-۲-۱۱- رابطه بین دشواژه ها و کلمات محاوره ۲۱
۲-۳- حسن تعبیرات ۲۳
۲-۳-۱- حسن تعبیر و وجهه ۲۴
۲-۳-۲- نزاکت و بی نزاکتی ۲۶

 

 

برچسب ها :

ناموجود