پژوهش – 
بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار- قسمت ۴۳

از میان این ۱۱ چالش میتوان میانگین کل کشوری را بصورت نمودار میله ای نیز رسم نمود.
شکل ‏۴-۱۸:نمودار میانگین اولویتهای کارشناسان استان یزد با سایر استانها(کشوری)
نگاهی به نتایج کسب شده نشان می دهد عدم وجود فهرست بها تخصصی در این اجرای خاص از نظر پاسخ دهندگان، به عنوان مهمترین چالش، شناخته شده است. پس از آن،عدم هماهنگی اولیه با آموزش وپرورش و عدم آموزش کافی کارشناسان و پیمانکاران به مسایل فنی دغدغه اصلی دست اندرکاران پروژه های سازمان نوسازی مدارس است. نتایج به دست آمده به نشان می دهد این سه چالش اصلی از اهمیت
با لایی برخوردارند بطوریکه میانگین درصد فراوانی انها از ۷۰% بالاتر می باشدودرصدهانشان می دهد اکثر پاسخ دهندگان تاثیر آنها را، زیاد و بسیار زیاد دانسته اند.
قابل ذکر است موارد دیگر نیز مانند عدم وجود پیمانکاران ومشاوران ماهر وبا تجربه ونبود سیستم مناسب ارزیابی و انتخاب پیمانکاران,عدم تسلط کافی کارشناسان بر مسائل فنی,تخصیص نامناسب اعتبارات عمرانی,تاخیر در پرداخت ودرگیری در سیکل اداری پیمانکاران از مواردی است که میانگین درصد فراوانی آنها بالاتر از ۵۰% بوده در نتیجه تاثیر این موارد نیز قابل توجه می باشد .
عدم وجود دستگاههاوابزار خاص اجرا ومحدود بودن زمان اجرای پروژه از مواردی است که می توان گفت اهمیت کمتری نسبت به دیگر موردها داشته و میانگین درصدفراوانی آنان از ۵۰% پایین تر می باشد.

بررسی پایایی پرسشنامه

از آنجایی که داده های جمع آوری شده پرسشنامه ی است نیاز به اعتبار سنجی یا پایایی دارد، تا محقق با اطمینان خاطر بتواند به داده و نتایج حاصل از آن استناد نموده و نتایجی را استنتاج و استخراج نماید. جهت حصول این اطمینان در آمار از آزمون پایایی استفاده می شود. ملاک آزمون آلفای کرونباخ است. در جدول ذیل مقدار آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی هر یک از پرسشنامه ها، آورده شده است.
جدول ‏۴-۹: مقادیر آلفای کرونباخ جهت هر یک از پرسشنامه ها

برچسب ها :

جامعه آماری تعداد سوالات آلفای کرونباخ
مشاوران ۲۲ ۰٫۸۰۴
پیمانکاران ۲۸ ۰٫۸۳۹
کارشناسان استان یزد ۳۰ ۰٫۸۸۰