بررسی موانع  اشتغال فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی از منظر اساتید و دانشجویان  …
موانع فردی(عمومی)

۵

موانع آموزشی (دانشگاهی)

۱۰

روایی و پایایی پرسشنامه

مقصود از روایی این است که ابزار سنجش ( که در این پژوهش پرسشنامه است)، بتواند ویژگی های مورد نظر محقق را اندازه بگیرد و سوالات پژوهش را بسنجد. پس از تدوین پرسشنامه اولیه، جهت تعیین روایی، در معرض قضاوت ۲۰ نفر از اساتید نیز قرار گرفت تا از مفهوم بودن پرسش ها و در برگیری موضوع اطمینان حاصل گردد. نظرات ارایه شده در مورد هر یک از سؤالات جمع بندی گردید و اصلاحات لازم در پرسشنامه انجام شد و پرسشنامه نهایی جهت ارسال به افراد نمونه تدوین گردید.

پایایی ابزار سنجش

به منظور سنجش اعتبار، دقت و اعتمادپذیری پژوهش، پایایی سنجیده می شود. پایایی یک پژوهش نشان می دهد که ابزار سنجش مورد استفاده در آن پژوهش در شرایطی مشابه و در زمان یا مکان دیگر همان نتایج مشابه با همان پژوهش را نشان می دهد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون های متفاوتی میتوان استفاده کرد. در تحقیق حاضر به منظور محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. این روش معمولا زمانی بکار می رود که سوالات آزمون دارای وجوه دو قسمتی نباشند بلکه به صورت موافقت یا مخالفت باشد، یعنی گویه ها به صورت چند گزینه ای یا چند سطحی باشند (منصورفر، ۱۳۹۲).
آلفای کرونباخ بین عدد صفر و یک نوسان می کند. اگر آلفای کرونباخ برابر یک باشد نشانه دقت کامل و صددرصد ابزار اندازه گیری است و در صورتی که صفر باشد، نشانه عدم پایایی است ( منصورفر، ۱۳۹۲).
پایایی پرسشنامه که ضریب اعتماد به ابزار را مورد سنجش قرار می دهد، به کمک تست کرونباخ انجام شد. ضریب پایایی برابر ۸۷۵ ۰/۰ است .

روشهای تحلیل داده ها

پس از گرداوری، استخراج و طبقه بندی داده ها، به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. در مرحله تحلیل آنچه اهمیت دارد این است که باید اطلاعات و داده ها در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سوالات و فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل شود. سوالات به صورت پرسشنامه الکترونیکی برای اساتید و دانشجویان از طریق پست الکترونیکی ارسال شد. جهت ارزیابی سوالات تحقیق از پرسشنامه پنج سطحی لیکرت استفاده شد. برای این منظور به سوالات تحقیق با اختصاص عددهای ۱،۲،۳،۴،۵ به ترتیب برای پاسخ های کاملا موافقم ،موافقم ،بی نظر، مخالف و کاملا مخالف داده های تحقیق کمی شده و مورد ازمون قرار گرفتند. (میانگین نمرات این طیف ۳ می باشد).
اطلاعات لازم را در خصوص وضعیت شغلی فارغ التحصیلان رشتهی تکنولوژی آموزشی، موانع جذب دانش آموختگان در بخش صنعت، آموزش، فرهنگی – اجتماعی، شاخصه های فردی و ارایه راهکارهایی در این زمینه، از آنان گردآوری شد و سپس دادههای جمع اوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۲۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق به منظور تحلیل داده های پژوهش از آزمون خی دو[۳۱]، استفاده شده است. همچنین از آزمون رگرسیون لجستیک برای حداکثر کردن احتمال وقوع یک حادثه استفاده شد.
رگرسیون لوژستیک (لوجستیک) زمانی که متغییر وابسته ی ما دو وجهی است و میخواهیم از طریق ترکیبی از متغییرهای پیش بین دست به پیش بینی بزنیم باید از رگرسیون لوجستیک استفاده شود .

شاخص گویه مقدار الفای کرونباخ مقدار الفای کرونباخ
عامل
اقتصادی
نارسایی امکانات و تجهیزات زیربنایی و آموزشی مراکز یکی از موانع اشتغال دانشجویان تکنولوژی آموزشی محسوب می شود. ۶۱۲% ۸۷۵%ُ
حمایت نکردن دولت از واحدهای تحقیقاتی در صنایع یکی از موانعی است که در فرایند عدم جذب دانشجویان تکنولوژی آموزشی موثر است.
توجه بیشتر صاحبان صنایع به جذب افراد با تجربه موجب اشتغال نیافتن فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی می شود.
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir