سایت مقالات فارسی – 
بررسی موانع  اشتغال فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی از منظر اساتید و دانشجویان  …
حاکم نبودن نظام ارزیابی و اعتبارسنجی مناسب در مراکز آموزش عالی از عوامل تشدید کننده بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی محسوب می شود.

اشنا بودن با مهارت های تخصصی رشته ( همانند نیازسنجی و تحلیل محتوا ) یک عنصر مهم در اشتغال دانشجویان تکنولوژی آموزشی به حساب می اید.

آلفای کرونباخ

در این پژوهش با استفاده از ۶ گویه عوامل اقتصادی که بر بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی تاثیر داشته اند سنجیده ایم و با استفاده از آلفای کرونباخ میزان پایایی آن سنجیده شد که مقدار آن ۶۱۲% گزارش شد که با توجه به این مقدار می توانیم بگویم این شاخص از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
با استفاده از ۹ گویه عوامل اجتماعی که بر بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی تاثیر داشته اند را بررسی کردیم و با استفاده از آلفای کرونباخ میزان پایایی آن را سنجیدیم که مقدار آلفا برابر شد با ۷۸۳ % که می توانیم بگویم این شاخص از پایایی قابل قبولی جهت سنجش برخوردار است.
با استفاده از ۵ گویه مهارت های توانمندسازیهای شخصی (مهارتهای عمومی) که بر بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی تاثیر داشته اند را سنجیده ایم و با استفاده از ازمون آلفای کرونباخ میزان پایایی آن را بررسی کردیم که مقدار آلفا برابر شد با ۸۱۹% که می توانیم بگوییم این شاخص از پایایی بالایی برخوردار است. به عبارت بهتر گویه های این مقیاس از همسازی بالایی جهت سنجش برخوردارند.
و همچنین با استفاده از ۱۰ گویه ارزیابی پاسخگویان را نسبت به این که آیا عامل آموزشی ( دانشگاهی) بر بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی تاثیر داشته اند را سنجیده ایم و با استفاده از آلفای کرونباخ میزان پایایی آن را بررسی کردیم، که مقدار آلفا برابر شد با ۷۲۰% که می توانیم بگویم این شاخص از پایایی قابل قبولی جهت سنجش برخوردارند.
و در نهایت با استفاد از این ۳۰ گویه عوامل بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی را سنجیده ایم و با استفاده از ازمون آلفای کرونباخ میزان پایایی آن را بررسی کردیم که مقدار آلفا برابر شد با ۸۷۵% که می توانیم بگوییم این شاخص از پایایی بالایی برخوردار است، به عبارت بهتر گویه های این مقیاس از همسازی بالایی جهت سنجش برخوردار است.
فصل چهارم
یافته های پژوهش

مقدمه

پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع اوری کرده است. اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها سرپرستی دارد. داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته ازمون فرض قرار دهد وتکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل وپاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولا موضوعی به ذهن محقق خطور میکند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه وتحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط ها بین داده ها به این منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
تجزیه وتحلیل اطلاعات به عنوان مرحلهای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیتهای پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت میشوند در این فصل نیز به توصیف دادههای پژوهشی وتجزیه وتحلیل دادههایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گرداوری شده اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می شود.
توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است وآشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه وتحلیل دادههای آماری، لازم است این داده ها توصیف شود و همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآنها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود(حافظ نیا، ۲۷۴،۱۳۸۹)

آمار توصیفی

طبقات تعداد درصد معتبر
جنس زن ۸۲ ۵۳٫۲%
مرد ۷۲ ۴۶٫۸%
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir