دسترسی متن کامل – 
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک  …

۲-۳-۷ معایب مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………..۶۵
۲-۳-۸ مفهوم ارزشیابی عملکرد ……………………………………………………………………….۶۶-۶۵
۲-۳-۹ اهداف ارزشیابی عملکرد………………………………………………………………………۶۷-۶۶
۲-۳-۱۰ رویکردها وروشهای ارزشیابی عملکرد…………………………………………………۶۸-۶۷
۲-۳-۱۱ روشهای ارزشیابی عملکرد ………………………………………………………………..۷۰-۶۹
۲-۴ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۲-۴-۱ پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………….۷۴
۲-۴-۲ پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………….۷۷
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..۸۲
۳-۲ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………۸۲
۳-۳ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………..۸۲
۳-۴ جامعه آماری وروش نمونه گیری…………………………………………………………………۸۳
۳-۵ روش وابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………….۸۴-۸۳
۳-۶ متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………. …….۸۴
۳-۷ امتیاز بندی پرسشنامه…………………………………………………………………………… …..۸۵
۳-۸ نحوه توزیع پرسشنامه ……………………………………………………………………… .. …..۸۶
۳-۹ روایی وپایایی ابزار سنجش ……………………………………………………………………….۸۶
۳-۹-۱ روایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………..۸۶
۳-۹-۲ پایایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۱۰ روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………..۸۷
فصل چهارم : تجزیه وتحیل داده ها
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….۹۰
۴-۱ آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………….۹۱
۴-۱-۱ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی نمونه تحقیق…………………………………….۹۱
۴-۱-۱-۱ بررسی نمونه آماری از لحاظ جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………..۹۱
۴-۱-۱-۲ بررسی نمونه آماری از لحاظ سن پاسخ دهندگان پاسخ دهندگان ………………۹۲
۴-۱-۱- ۳ بررسی نمونه آماری از لحاظ سطح تحصیلات پاسخ دهندگان …………………۹۳
۴-۱-۱-۴ بررسی نمونه آماری از لحاظ میزان سابقه کار…………………………………………۹۴
۴-۱-۲ ویژگی های توصیفی …………………………………………………………………………….۹۵
۴-۲ روایی سازه –آزمون مدل وفرضیه ها
۴-۲-۱ مدلهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش……………………………………………………….۹۶
۴-۲-۱-۱ نیکویی برازش مدل……………………………………………………………………………..۹۶
۴-۲-۱-۲ مدل اندازه گیری متغیر سرمایه فکری …………………………………………………….۹۸
۴-۲-۱-۳ مدل اندازه گیری متغیر عملکرد ……………………………………………………………۱۰۴
۴-۲-۲ آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………….۱۱۰