علمی :
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور۹۳-  …

۴-۲-۲-۱ آزمون فرضیه های تحقیق توسط مدل معادلات ساختاری………………………….۱۱۰
۳-۴ آزمون تکمیلی –آزمون فریدمن……………………………………………………………………..۱۱۸
۴-۳-۱ رتبه بندی ابعاد متغیر سرمایه فکری……………………………………………………………۱۱۹
۴-۳-۲ رتبه بندی شاخص های متغیر های تحقیق ………………………………………………….۱۱۹
فصل پنجم :
نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………۱۲۴
۵-۲ نتیجه گیری وتحلیل یافته ها بر مبنای فرضیات …………………………………………………۱۲۴
۵-۲-۱ نتایج مبتنی بر فرضیه اصلی………………………………………………………………………۱۲۴
۵-۲-۲ نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………..۱۲۴
۵-۲-۳ نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………….۱۲۵
۵-۲-۴ نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………..۱۲۶
۵-۴ پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………..۱۲۸-۱۲۷
۵-۵ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………۱۲۹
فهرست جداول
عنوان
جدول (۲-۱) هفت واژه در برگیرنده مدل عملکردی ACHIEVE……………………………….۷۲
جدول (۲-۲)جدول زمانی مهم ترین رویدادهای ووقایع حساس در بحث سرمایه های فکری…..۷۴
جدول (۳-۱) ابعاد سرمایه فکری به همراه شماره سوالات مربوطه در پرسشنامه…………………..۸۴
جدول ( ۴-۱)فراوانی مربوط به جنسیت پاسخدهندگان…………………………………………………۹۱
جدول ( ۴-۲) فراوانی مربوط به سن پاسخدهندگان……………………………………………………..۹۲
جدول (۴-۳ )فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخدهندگان………………………………………۹۳
جدول( ۴-۴ )فراوانی مربوط به وضعیت سابقه کاری پاسخدهندگان…………………………………۹۴
جدول( ۴-۵) ویژگیهای توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………….۹۵
جدول( ۴-۶ )نتیجه تائید یا رد فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………..۱۱۰
جدول (۴-۷ )نتایج تائید یا رد فرضیههای فرعی تحقیق………………………………………………۱۱۴
جدول( ۴-۸ )رتبهبندی متغیر سرمایه فکری……………………………………………………………..۱۱۸
جدول( ۴-۹ )رتبهبندی شاخصهای متغیرهای تحقیق……………………………………………….۱۱۹
فهرست نمودارها
عنوان
نمودار(۱-۱ ) مدل جا کوبسن …………………………………………………………………………………۶
نمودار (۱ -۲ ) مدل هانس ولاواندال ………………………………………………………………………..۷
نمودار(۱-۳ ) مدل پیشنهادی محققان………………………………………………………………………..۸
نمودار (۱- ۴ ) مدل بونتیس ……………………………………………………………………………………۹
نمودار( ۲-۱ )مدل بونتیس………………………………………………………………………………………. ۲۶
نمودار (۲-۲ )مدل جاکوبسن …………………………………………………………………………………..۲۸