دسترسی متن کامل – 
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور۹۳-  …

نمودار( ۲-۳ )مدل هانس ولاواندال……………………………………………………………………………۳۰
نمودار ( ۲-۴ )طرح ارزش اسکاندیا ارائه شده توسط ادوینسون ومالون………………………………۳۲
نمودار (۵-۲) طبقه بندی روس وروس ………………………………………………………………………..۳۴
نمودار( ۲-۶ ) مدل داینامیک سرمایه های فکری در سازمان……………………………………………۳۶
نمودار( ۲-۷ )الگوی سرمایه های فکری سالیوان……………………………………………………………….۳۷
نمودار(۲-۸) مدل پیشنهادی محققان ………………………………………………………………………………۴۵
فهرست شکل ها
عنوان
شکل (۲-۱) عوامل موثر بر رضایت کارکنان ……………………………………………………………………………………………..۳۹
شکل (۲-۲)عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان………………………………………………………………………………………..۴۲
شکل ( ۲-۳) مدل ارزیابی عملکرد در سازمانها ………………………………………………………………………………………….۶۵
شکل (۲-۴). اهداف ارزشیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………………..۶۶
شکل (۲-۵) خلاصه مزایا و معایب روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان……………………………………………………………۷۳
شکل( ۴-۱ )نمودار میلهای مربوط به جنسیت پاسخدهندگان………………………………………………………………………..۹۲
شکل( ۴-۲ )نمودار میلهای مربوط به سن پاسخدهندگان………………………………………………………………………………۹۳
شکل( ۴-۳ )نمودار میلهای مربوط به سطح تحصیلات پاسخدهندگان……………………………………………………………۹۴
شکل( ۴-۴ )نمودار میلهای مربوط به وضعیت سابقه کاری پاسخدهندگان………………………………………………………۹۵
شکل( ۴-۵) مدل اندازهگیری متغیر سرمایه فکری قبل از حذف سؤالهای نامناسب در حالت تخمین استاندارد……۹۹
شکل( ۴-۶)مدل اندازهگیری متغیر سرمایه فکری قبل از حذف سؤالهای نامناسب در حالت ضریب…………………۱۰۰
شکل(۴ -۷ )مدل اندازهگیری متغیر سرمایه فکری بعد از حذف سؤالهای نامناسب در حالت تخمین………………..۱۰۱
شکل(۴-۸ )مدل اندازهگیری متغیر سرمایه فکری بعد از حذف سؤالهای نامناسب در حالت ضرایب………………..۱۰۳
شکل (۴-۹ )مدل اندازهگیری متغیر عملکرد قبل از حذف سؤالهای نامناسب در حالت تخمین استاندارد………….۱۰۵
شکل( ۴-۱۰) مدل اندازهگیری متغیر عملکرد قبل از حذف سؤالهای نامناسب در حالت ضریب معناداری……….۱۰۶
شکل (۴ -۱۱) مدل اندازهگیری متغیر عملکرد بعد از حذف سؤالهای نامناسب در حالت تخمین استاندارد………۱۰۸
شکل( ۴-۱۲ )مدل اندازهگیری متغیر عملکرد بعد از حذف سؤالهای نامناسب در حالت ضرایب معناداری………۱۰۹
شکل( ۴-۱۳ )مدل تحقیق (فرضیه اصلی) در حالت ضرایب تخمین استاندارد…………………………………………….۱۱۲
شکل( ۴-۱۴ )مدل تحقیق (فرضیه اصلی) در حالت ضرایب معناداری………………………………………………………..۱۱۳
شکل( ۴-۱۵ )مدل تحقیق در حالت ضرایب تخمین استاندارد…………………………………………………………………..۱۱۶
شکل( ۴-۱۶ )مدل تحقیق در حالت ضرایب معناداری………………………………………………………………………………۱۱۷
فصل اول :
کلیات تحقیق
فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه :
با وقوع انقلاب تکنولوژی وفناوری اطلاعات ، از سالهای بعد از ۱۹۹۰، الگوی اقتصاد جهانی تغییر کرد. در اقتـصاد امروز ،دانش به عنوان مهمترین سرمایه ،جایگـزین سـرمایه مالی وفیزیکی شده است .(مشبکی ، گلیج ، ۱۳۸۵ ، ۱۲۵)
درعصـر فرا رقابتی سازمانها با محیطی روبرو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی ، جهانی شدن وپویایی است. بنابراین سازمانها برای استمرار واسقرار خود با چالشهای نوینی مواجه هستند که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه وتقویت مهارتها وتــواناییهای درونی است که ایـن کار از طریق مبانی دانـش سازمانی وروشـهایی صـورت می گیرد که سازمان ازآنها برای رسیدن به عمـلکرد بهـتر در دنیای کـسب وکار اسـتفاده می نماید.( حاجی بابایی ، رجبی فرد ، عالم تبریز ،۱۳۸۸ ، ۱۲)
در چنین فضای سرمایه های فکری ودانـشی سازمانها بیش از پیش به عـنوان مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گرفتند شالوده سرمایه فکری دانش واطلاعات است و می توان گفت که سرمایه فکری یک بسته ی دانشی مفید برای سازمان است .محدودیت منابع فیزیکی دردسترس سازمان ها ، موجب بروز رویکردهـای جدید در توسعه امکا نـات غیـر فیزیکی ورویـه های ارزش افزا جهـت توسـعه وبهـبود محصــولات وخدمات شـده است .

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.