دسترسی متن کامل – 
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور۹۳-  …

سیستم های بهبود
تیمهای کاری
فرایند های دانش
عملکرد ،دستاور دها و تاثیرات سازمانی
نمودار۱-۳ (مدل پیشنهادی محققان )
در این تحقیق قصد داریم تا میزان تاثیر سرمایه فکری را که بر اساس مدل بونتیس شامل سه مولفه سر مایه انسانی ،ساختاری ، ورابطه ای میباشد با عملکرد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بر اساس مدل ( ACHIVE)مورد بررسی قرار دهیم . (بونتیس ،۱۹۹۸ ،۲۸)
۱-۷ مدل مفهومی تحقیق
عملکرد سازمانی
سرمایه فکری
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
متغیر وابسته
(مولفه های متغیر مستقل )
سرمایه رابطه ای
متغیر مستقل
نمودار۱- ۴ (مدل بونتیس )
منبع: سرمایه فکری (بونتیس ،۱۹۹۸)
عملکرد (هرسی و گلداسمیت، )
۱-۸ روش وابزارجمع آوری اطلاعات
الف) مطالعات کتابخانه ای :
دربسیاری از پژوهشها به تحقیق کتابخانه ای برای رسیدن به مبانی نظری نیاز هست.(خاکی،۹۱ ،۴۸)
در این نوع تحقیق از منابع کتابخانه ای ،مقالات ، واز شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.
ب) مطالعات میدانی :
مطالعات میدانی ،بررسی های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان کشف روابط وچگونگی تعامل بین متغیر های ساختار واقعی در شرایط مورد بررسی است هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به طور نظام یافته دنبال کند ،فرضیه ها را بیازماید ،غیر آزمایشی باشد ودر شرایط واقعی مانند مدارس،کار خانه ها و سازمانها اجراء شود مطالعات میدانی تلقی می شود .(کرینجر ،۱۳۷۶ ،۵۵)
ج) پرسشنامه :
در تحقیقات توصیفی وتحقیقاتی که از دامنه ی جغرافیایی زیادی برخور دار باشند یا تعداد افراد جامعه ونمونه آماری آن زیاد باشند ، معمولا از روش پرسشنامه ای استفاده می شود . ( رضوانی ،۱۳۸۹ ،۵۴)
به منظور جمع آوری داده ها واطلاعات برای تجزیه وتحلیل ازدو نوع پرسشنامه عملکرد وپرسشنامه سرمایه فکری استفاده شد.
۱-۹ متغیر های پژوهش
متغیر : (variable) کمیتی است که در دامنه ای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده دیگر ،مقدار های مختلفی را به خود بگیرد. بنابراین چیزی است که تغییر می پذیرد وپژوهشگر آنها را بنا به هدف تحقیق خود کنترل ،دستکاری یا مشاهده می کند. (کرینجر ، ۱۳۹۲ ،۶۳)
متغیر های پژوهش به دو نوع مستقل و وابسته طبقه بندی می شوند.
متغیر وابسته : (Dependent) متغیر های وابسته شرایط یا ویژگیهایی هستند که با وارد کردن ،از میان برداشتن یا تغییر (دستکاری )متغیر های مستقل ظاهر می شوند ،از بین می روند یا تغییرمی کنند . ( بست ،۱۳۷۱،۸۴)
متغیر مستقل : (Independent)یک ویژگی است است که توسط پژوهشگر در مقدار آن دخالت یا دستکاری می شود تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود . (هومن ،۱۳۷۳ ،۱۱۵)
۱-۹-۱ متغیر وابسته پژوهش :
متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد.
۱-۹-۲ متغیر های مستقل پزوهش :
سرمایه فکری در تحقیق حاضر که شامل ابعاد سه گانه سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، وسرمایه رابطه ای به عنوان متغیر مستقل می باشد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است