بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی- قسمت ۲- قسمت 2

آثار استرس بر دستگاه ایمنی ……………. …………………………………………………………………………………………………………۳۹
استرس و بیماری های روان تنی ………. …………………………………………………………………………………………………………….۴۰

 

 

  • سردرد های عصبی و میگرنی …………………… ……………………………………………………………………………………..۴۳

 

  • بیماری های کرونری قلب ……………………….. ……………………………………………………………………………………….۴۴

 

  • زخم معده ……………………………….. ……………………………………………………………………………………………………..۴۵

 

 • استرس و بیماری های پوستی ……… ……………………………………………………………………………………………………۴۶

 

تاثیر عوامل استرس زا بر فرد ……………….. ………………………………………………………………………………………………………۴۶
عوامل موثر در ارزیابی رخدادهای فشار زا …………… …………………………………………………………………………………………۵۰
انواع روش های مقابله………………………………………… ………………………………………………………………………………………….۵۳
شیوه های مقابله ………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………۵۴
روش های کنار آمدن با استرس ………………….. ………………………………………………………………………………………………….۵۵
تفاوت های جنسی در پاسخ به استرس ………… ……………………………………………………………………………………………….۵۷
سلامت ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………۶۰
سلامت و بیماری ………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

 

 

  • سلامت جسمانی ……………………. ………………………………………………………………………………………………………..۶۶

 

  • سلامت هیجانی ………………………. ………………………………………………………………………………………………………۶۶

 

  • سلامت هوشی ……………………………………………………. …………………………………………………………………………..۶۶

 

  • سلامت معنوی ………………………………………………. ………………………………………………………………………………..۶۶

 

 • سلامت اجتماعی ………………………………….. …………………………………………………………………………………………۶۶
 • تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

معیار های سلامت ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………۶۷
پیشینه تحقیقات ……………………. ……………………………………………………………………………………………………………………۶۸

 

 

  • مطالعات خارجی ………………………………………… …………………………………………………………………………………..۶۸

 

 • مطالعات داخلی ………………………………………… ……………………………………………………………………………………..۷۱

 

فصل سوم
روش پژوهش ……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
جامعه آماری ………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
نمونه و روش نمونه گیری ………………………. ………………………………………………………………………………………………………۷۳
ابزار جمع آوری داده ها ……………………………. ………………………………………………………………………………………………….۷۳

 

 

  • سیاهه استرس هری ……………… ………………………………………………………………………………………………………..۷۳

 

 • پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28)) ………………………………………………………………………………………………74

 

فرایند اجرا ……………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………۷۴
فصل چهارم
یافته های تحقیق ………………………. ………………………….. …………………………………………………………………………………..۷۶
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری …………………….. ………………………………. …………………………………………………………………………….۹۵
پیشنهاد های تحقیق ……………………………. ……………………………. ………………………………………………………………………۱۰۱

برچسب ها :

ناموجود