دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 12

1-2- مقدمه
سازمان جهانی گردشگری توسعه گردشگری را عامل مؤثری در مقابله با فقر و ایجادبستر های مناسب به منظور افزایش درآمداقشار مختلف، کاهش بیماری، رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی مردم بویژه در کشور های کمتر توسعه یافته می داند(اعرابی، ص26،1385).توسعه نیز همچون دیگر مفاهیم از قبیل گردشگری، برنامه ریزی، استراتژی و.. تاکنون مفهوم مختلفی را بخود گرفته است وهرکس ازجنبه های مختلف به تعریف آن پرداخته است. اما این تعاریف هرچند ممکن است با همدیگرمتفاوت باشند ولی همه آنها دارای یک هدف مشخص می باشند و آن تسهیل فرایند کار تحقیق و جلوگیری از سردرگمی محقق می باشد. اما چیزی که مشخص است وپذیرفته شده است این است که هرتحقیقی برای اینکه از پایه علمی قوی برخوردار باشد و به نوعی قابل اعتماد باشد نیاز دارد که در چارچوب تعاریف و رویکرد ها و دیدگاههای مطرح شده به بررسی عنوان خود بپردازد.چراکه نظریه درواقع چراغ راهنمایی است برای محقق که بتواند مسیرتحقیق را بدرستی طی کرده و به اهداف مشخص شده نایل شود.بطور کلی هر نوع نظام تهیه و اجرای طرح های توسعه در گستره شهری و منطقه ای دارای چهار رکن: نظریه های ورویکردهای برنامه ریزی ، رویه ها وروشهای تدوین، ابزارهای اجرایی و روشهای کنترل وارزیابی برنامه ها است که در این میان مبانی برنامه ریزی نقش محوری به عهده دارد چراکه الگوهای تهیه برنامه های توسعه و نحوه اجرای آنهابطور منطقی و طبیعی از آنها نشأت می گیرند. براین اساس رویکردها و نظریه های برنامه ریزی بعنوان فلسفه، الفبا و چارچوب فکری هستند که فعالیت برنامه ریزی را پشتیبانی می کنند(معصومی،ص21، 1388) .لذا داشتن مبانی قوی می تواند به اعتبارعلمی تحقیق کمک قابل توجهی بکند.
2-2- تعاریف ومفاهیم گردشگری
1-2-2- مفهوم گردشگری
بحث گردشگری یا tourism از کلمه tourبه معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدا و مقصد وچرخش دارد که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه و درنهایت به انگلیسی راه یافته است .در فرهنگ وبستر گردشگری به معنی سفری که در آن مسافرت به مقصدی انجام می گیرد وسپس بازگشت به محل سکونت را در بر دارد، می باشد.درفرهنگ لغت لانگمن گردشگری به معنای مسافرت و تفریح برای سرگرمی معنا شده است(پاپلی یزدی ودیگران،ص 19،1388).
واژه گردشگری نخستین بار در سال 1811در مجله انگلیسی به نام اسپورتینگ مگزین آمده است که در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای لذت بردن بکار می رفت(محلاتی، ص 7، 1380)
از نظرآرتور بورمن گردشگری مجموع مسافرتهایی را در برمی گیرد که به منظور استراحت و تفریح وتجارت یا دیگر فعالیتهای شغلی و یا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام می گیرد و غیبت شخص گردشگر از محل سکونت دائم خود در طی این مسافرت موقتی وگذرا می باشد.بدیهی است کسانی که اقدام به مسافرتهای شغلی منظمی بین محل کار و زندگی خود می کنند، مشمول این تعریف نمی شوند(رضوانی، ص 18،1377)
در تعریف سازمان گردشگری، گردشگری عبارت است از فعالیت فردی که برای استراحت، تفریح، دیدار دوستان وخویشاوندان، تجارت وامور حرفه ای، درمان بیماری، انگیزه های مذهبی و مانند اینها به خارج از محیط معمولی زندگی خویش سفر می کنند و حداقل یک شب و حداکثر برای یک سال بطور متوالی در آنجا به سرمی برند(افقه و همکاران،ص221، 1380).
در یک تعریف دیگرگردشگری را می توان پدیده ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه کنندگان و فروشندگان محصول گردشگری، دولتها و جوامع میزبان در فرایند جذب و پذیرایی از این گردشگران وسایر بازدیدکنندگان تعریف کرد(MCIntosh,R.w and Goeldner,E.R,p4,1990).هرچند تعریف واحدی از گردشگری که مورد توافق همه صاحبنظران باشد وجود ندارد امابه نظرداشتن نگاه همه جانبه به تعاریف گوناگون ارائه شده توسط صاحبنظران مختلف می تواند مسیر محقق را در بررسی ماهیت گردشگری یک مکان گردشگری روشن تر کند.
2-2-2- تعریف گردشگر
تاکنون تعاریف زیادی در مورد گردشگری وگردشگر ارائه شده است که هرکدام از جنبه های مختلف به این تعاریف پرداخته اند اما دراینجا به تعریفی اشاره می کنیم که بیشتر مورد قبول ومورد استفاده تحقیقات و مطالعات در زمینه گردشگری است.در سال 1964 درکنفرانس بین المللی ترانسپورت و گردشگری سازمان ملل که در رم تشکیل شده بود گردشگر اینگونه تعریف شده است. ((گردشگر یا بازدید کننده موقت کسی است که به منظورتفریح، معامله تجارت، ورزش، زیارت، بازدید از نقاط دیدنی و …به کشورهای غیر از کشور خود سفر می کنند، مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از 6ماه بیشتر نبوده و شغل و پیشه هم مدنظر نباشد))(دیبایی، ص14، 1371).
تعریف بالا نمی تواند تعریف کاملی باشد چرا که این تعریف شامل گردشگری داخلی یک کشور یا منطقه را شامل نمی شودیعنی تنها شامل گردشگران خارج از کشوراست.براین اساس در حال حاظر سازمان جهانی گردشگری، گردشگر را اینگونه تعریف کرده است:گردشگر کسی است که به سرزمین یا کشوری غیر از جایی که اقامت دائمی دارد، سفر کند و حداقل یک شب و حداکثریک سال در آنجا می ماند ودلیل عمده مسافرتش اشتغال بکاری به منظور دریافت دستمزد نیست(محلاتی،ص60 ، 1380).
3-2-2- جاذبه های گردشگری
عوامل، پدیده، فعالیتها و تجاربی هستند که رغبت سفر از محل دائمی زندگی و بازدید از آنها را درافراد بوجود می آورندومعمولا از امکانات و تسهیلات اقامت
ی و پذیرایی مناسب برخوردارند(ضرغام، 1381).درواقع یکی از عوامل و مهمترین عواملی که باعث می شود گردشگریا گردشگران به سفربه یک منطقه با هدف گردشگری انگیزه پیدا کنند به وجود کمی وکیفی جاذبه های موجود در آن بستگی دارد. منابع و جاذبه های گردشگری را می توان به دو گروه جاذبه های طبیعی و جاذبه های انسانی تفکیک کرد.
4-2-2- جاذبه های طبیعی
جاذبه ها و چشم اندازهای طبیعی، عبارت از مجموع ویژگی هایی است که انسان با چشم قادر به مشاهده یا با دیگر حواس قادر به درک آن است.ویژگی اصلی این دسته از منابع تفرجگاهی، چشم انداز های بدیعی است، که سبب آرامش روحی انسان و احساس رضایت می شود.عوامل طبیعی همچون ساخت توپوگرافیک، شرایط اقلیمی، وضعیت منابع آب، پوشش گیاهی و حیات وحش از مهمترین عواملی است که به چشم انداز های طبیعی، شکل مجزا و مختص به خود می بخشد.کوه وکوهستان، دره، دشت، غار، رودخانه، چشمه، آبشار، دریا و ساحل، دریاچه و تالاب، پوشش گیاهی و حیات وحش در زمره جاذبه های طبیعی منابع تفرجگاهی محسوب می شوند.
5-2-2- جاذبه های انسانی
جلوه های تاریخی، قومی و فرهنگی جوامع انسانی از جذابیت های منابع تفرجی محسوب می شوند، که در کنار جذابیت های طبیعی می توانند فعالیت های تفرجی در اوقات فراغت را تکمیل کنند.این دسته از منابع تفرجگاهی شامل بناهای تاریخی مانند قلعه ها، برج ها،پل ها، کاخ ها، میادین، بازارها،حمام ها، مقبره ها، سنگ نوشته ها و تپه های باستانی، بناهای مذهبی همچون آرامگاهها، امامزاده ها، تکایا، مساجد، معابد و زیارتگاه های مختلف است.آداب و رسوم فرهنگی و سنن مردم مختلف شامل آداب زیارتها و سوگواری ها، شیوه برپا کردن مراسم شادباش اعیاد و عروسی، موسیقی ها و حرکات موزون دسته جمعی، در کنار مجموعه ای از هنرهای بومی ازطبخ انواع غذا، پیش غذا و شیرینی و چاشنی تا انواع صنایع دستی و پوشاک رامی توان در ردیف جلوه های زندگی انسانی برشمرد، که واجد ارزش گردشگری بویژه برای گردشگران فرهنگی است، که گاه در تفرجگاه های طبیعی نیز قابل دستیابی است.(رضوانی، ص 20، 1387).
جدول 2-1: رتبه بندی معیار های موثر در انتخاب مقصد گردشگری

برچسب ها :

ناموجود
رتبه عوامل انگیزشی رتبه عوامل سلامتی بخش
1 امنیت و آرامش 1 محیط غیرآلوده
2 چشم انداز 2 استقلال و عدم وابستگی