دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 22

اهداف خرد وکلان گردشگر
تعیین قابلیتها وتنگناهای گردشگری
طرح بازاریابی گردشگری
برنامه واقدامات اجرایی گردشگری
کنترل ونظارت برفرایندها
نمودار2-6:عناصر اصلی راهبرد توسعه گردشگری
(صالحی وهمکاران،ص8، 1391)
1-24-2- راهبردهای گردشگری
توجه به راهبردها و سیاستهای ارائه شده از سوی سازمانهای متولی گردشگری در برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبرباعث خواهد شد تا در ارائه راهبردهای گردشگری از واقعیت فاصله نگرفته وراهبردهای غیر واقعی و دست نیافتنی ارائه ندهیم وهمچنین به تدوین راهبردهایی اقدام کنیم که همگام و سازگار با راهبردهای گردشگری ارائه شده از سوی سازمانهای و نهادهای متولی گردشگری در سطح ملی باشد.
راهبردهای گردشگری درقانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی
– جلب حمایت بخش های دولتی و غیردولتی و بخش تعاونی وخصوصی برای تحقق اهداف بخش میراث فرهنگی وگردشگری
– فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری بخش غیردولتی وافزایش سهم آن درامورمربوط به میراث فرهنگی وگردشگری
– اجرای برنامه های تبلیغی ملی و بین المللی برای معرفی میراث فرهنگی ایران وجاذبه های گردشگری آن ازطریق رسانه های ارتباطی جمعی داخلی و خارجی با هماهنگی وهمکاری کلیه دستگاه های اجرایی
– صدورجوازتأسیس مناطق نمونه گردشگری به متقاضیان بخش های غیر دولتی(قدیری معصوم وهمکاران، 12، 1389).
راهبردهای گردشگری ومیراث فرهنگی درسند مطالعات آمایش سرزمین
– تأکید مضاعف بر حفظ محیط زیست در راستای توسعه طبیعت گردی وجاذبه های گردشگری کشور
– حفظ، احیاوتوسعه کلیه امکانات وجاذبه های گردشگری ومیراث فرهنگی وتبدیل این بخش به عنوان یکی ازبخشهای اصلی و درآمدزایی کشور.
– جلب همکاری رسانه های داخلی بین المللی برای تصویرجدیدوجذاب ازجاذبه های ممنوع گردشگری سرزمین
– جلب سرمایه های خارجی و داخلی برای ایجاد تسهیلات وتجهیزات گردشگری درتمام نقاط جاذب گردشگری کشور
– رونق بخشیدن به صنایع وخدمات مرتبط با گردشگری با ارائه تسهیلات وایجادمشوق های لازم
– تشویق و حمایت ازایجادتأسیسات اقامتی و تفرجگاهی درهمه نقاط کشور(قدیری معصوم وهمکاران، 74،1389).
راهبردهای سازماندهی فضایی درسند مطالعات آمایش سرزمین
– سطح بندی قلمروها، نقاط ومحورهای گردشگری براساس راه های دسترسی به تسهیلات اقامتی ورفاهی و جاذبه های گردشگری(فرهنگی- طبیعی)
– ایجاد مناطق و محورهای ویژه ودهکده های گردشگری(قدیری معصوم وهمکاران،ص75،1389).
25-2- رویکردهای راهبردی
بطور کلی رویکرد های نگرش نسبت به راهبرد به دو دسته تقسیم می گردد:1- نگرش تجویزی نسبت به راهبرد2- نگرش توصیفی نسبت به راهبرد.
1-25-2- نگرش تجویزی نسبت به راهبرد
این نگرش معتقد به طراحی رسمی و پیش بینی تدابیر تحلیلی برای تحقق هدف های بلند مدت میباشد. به عبارت دیگر طرفداران این نگرش، شکل گیری راهبرد را فرایند مشخص، قابل پیش بینی و توأم با تدابیر تحلیلی وعلت و معلولی می پندارند.مینتزبرگ معتقد است که این نگرش در برگیرنده سه مکتب فکری طراحی، برنامه ریزی و موقعیت یابی است.لذا عمده تعاریف در این نگرش راهبرد را به عنوان طرح، برنامه و یانقشه درنظر می گیرد.به عبارت دیگر راهبرد در این نگرش، عبارت از نوعی کار آگاهانه و یا مجموعه ای ازرهنمود هاست که برای مقابله با وضعیت و یا رخدادی خاص درآینده، پیش بینی می شود(مینتزبرگ و همکاران،ص10، 1384).درواقع برنامه ریزی راهبردی با رویکرد فرایندی مصداقی ازنگرش تجویزی به راهبرد می باشد(اعراب و دهقان،1390)
2-25-2- نگرش توصیفی نسبت به راهبرد
در نگرش توصیفی تأکید براقدام به موقع ومنطبق با شرایط جاری وتقریبا اعمال تدابیر غیر رسمی و خلق الساعه است .به عبارت دیگر طرفداران این نگرش معتقد به اعمال تدابیرغیر رسمی، اقتضایی و خلق الساعه می باشند.از دیدگاه میتنزبرگ راهبرد اثر بخش یک پدیده خلاقانه است که انسانها سازنده آن هستند و نه فرایندهای برنامه ریزی.هر راهبرد یک نوع آوری است لذا وی معتقد است که این نگرش در برگیرنده مکاتب کارآفرینی، ادراکی، یادگیری، قدرت گرایی، فرهنگی و محیطی، می باشد(ازهری،ص40، 1391)
جدول2-3 :ویژگی های نگرش های تجویزی وتوصیفی نسبت به تدوین راهبردها

برچسب ها :

ناموجود
نگرش نسبت به راهبرد مکاتب زیر مجموعه تعریف صاحب نظر/صاحب نظران