دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 27

الف: تدوین استراتژی ب: اجرای استراتژی ج: ارزیابی استراتژی
بررسی عوامل داخلی
تدوین هدف های سالانه و سیاستها
تعیین مأموریت
تعیین هدف های بلند مد ت
تدوین، ارزیابی، انتخاب استراتژی
محاسبه و ارزیابی
تخصیص منابع
بررسی عوامل خارجی
تدوین استراتژی ارزیابی اجرا نمودار3-2: الگوی جامع مدیریت استراتژیک (منبع: دیوید)
دراین پایان نامه به منظورتدوین راهبردهای توسعه گردشگری و اکوتوریسم شهرستان کلیبر باتوجه به اهداف تدوین شده، الگوی زیر را از مدل برنامه ریزی راهبردی دیویدبرگزیدیم.
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر
بررسی عوامل داخلی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر
مدل QSPM
امتیاز دهی راهبردها
 
مشخص شدن راهبردهای مطلوب
ماتریس swot(تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر)
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر
بررسی عوامل خارجی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر
نمودار3-3:فرایند برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر
1-2-2-3- بررسی عوامل خارجی:
عوامل خارجی درواقع همان فرصتها وتهدیدهاهستند.مقصود از فرصتها وتهدیدها،رویدادها وروندهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،بوم شناسی،محیطی،سیاسی،قانونی،دولتی،فن آوری ورقابتی است که می توانند به میزان زیادی در آینده به یک سازمان یا سیستم ویاپدیده هایی همچون گردشگری منفعت ویا زیان برسانند وتوسعه کیفی وکمی آنها را تحت تأثیرقرار دهند.فرصتها وتهدیدها به میزان زیادی خارج از کنترل یک سازمان/سیستم ویا پدیده است وازاین روبرای آنها واژه خارجی بکار می رود. مثلا تورم دریک جامعه پدیده ای است که کنترل آن خارج از توان پدیده ای همچون گردشگری است و بصورت غیرمستقیم میتواند عملکرد بسیاری ازپدیده ها همچون گردشگری را تحت تأثیرقرار دهد
هدف از بررسی عوامل خارجی این است که از فرصتهایی که می توان ازآنها بهره برداری کرد و تهدیداتی را که می توان ازآنها احتراز نمود یک فهرست نهایی تهیه شودوبه عبارتی شناسایی متغییرهای اصلی است که سیستم بایددربرابرآنها واکنش عملی نشان دهد.سیستم باید بتواند از طریق تدوین استراتژی در برابراین عوامل بصورت تدافعی یا تهاجمی واکنش نشان دهد، بگونه ای که از فرصتها ی پیش آمده در محیط خارجی بهره برداری نماید و اثرات ناشی از تهدیدات بالقوه این عوامل را به پایین ترین حدممکن برساند. (دیوید،ص212، 1379).
2-2-2-3- عوامل داخلی: هر مقصد گردشگری درمحدوده خود دارای نقاط قوت و نقاط ضعف می باشد.عاملی به عنوان قوت تلقی می شودکه مزیت رقابتی یا مهارت متمایزی داشته باشد.یعنی فعالیتی که یک مقصد گردشگری بهتر از مقاصد گردشگری رقیب خود انجام می دهد ومی تواند موجب رشد و توسعه آن مقصد را بدنبال داشته باشد .عوامل ضعیف نیز آنهایی هستند که یک مقصد گردشگری آنها را ضعیف انجام می دهد یا مثلا توانایی انجام آنها را ندارد، در حالی که رقبای اصلی این توانایی را دارند.نقاط قوت وضعف داخلی عواملی هستند که مستقیمآ به خود یک پدیده مربوط می شوندمثلا در زمینه گردشگری نبود نیروهای متخصص به امر گردشگری یک امردرونی سیستم گردشگری است که می تواند بصورت مستقیم آن را تحت تأثیرقراردهد هدف از تدوین استراتژیها در یک مقصد گردشگری این است که آن مقصد بتواند به خوبی از نقاط قوت خود استفاده نموده و نقاط ضعف خود را ازبین ببرد. می توان عوامل مؤثر داخلی را به چهار گروه طبقه بندی کرد
1- جاذبه ها و فعالیتهای گردشگری: جاذبه های طبیعی، جاذبه های فرهنگی و جاذبه های ویژه(پارک های موضوعی، مرکز برگزاری همایش ها و ضیافتها، ایجاد رویدادها و وقایع خاص و ایجاد مراکز ورزشی، تفریح و سرگرمی)
2- تسهیلات و خدمات گردشگری:(مراکز اقامتی، رستورانها، مراکز خرید توریستی، آژانسهای مسافرتی وگردشگری، خدمات اطلاع رسانی، خدمات بهداشتی و ایمنی، خدمات بانکی و خدمات پستی)
3- زیرساختها:(حمل ونقل، آب، برق، سیستم دفع فاضلاب و زباله، مخابرات و ارتباطات راه دور)
4- عناصر سازمانی(ساختار و تشکیلات مدیریتی، منابع انسانی و بازاریابی)
بنابرین به منظور تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی ها، همه کسانی که دربررسی و انتخاب استراتژیها شرکت می کنند باید اطلاعات حاصل ازبررسی ها ی داخلی و خارجی را در اختیار داشته باشند.آگاهی از این اطلاعات به مشارکت کنندگان کمک می کند که استراتژیهای خاص را که در ذهن و فکرخود دارند، بسیارشفاف گردد(دیوید، ص350، 1379).
3-3- مراحل برنامه ریزی راهبردی
درمدل برنامه ریزی راهبردی که دیوید آن را طراحی کرده است، برای تدوین راهبردهای توسعه هر سیستمی ،مراحل زیربه ترتیب باید طی شود
جدول3-2: مراحل برنامه ریزی راهبردی

برچسب ها :

ناموجود
ردیف سطوح راهبردی مرحله