دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 29

موقعیت جغرافیای
عوامل فن آوری

منابع
بازار

نمودار3-4:الگوی عوامل موثر برتدوین راهبردهای توسعه گردشگری
منبع:(دلبری، ص104،1383)
درواقع می توان از این عوامل بعنوان حوزه های اصلی سیاستگذاری واستراتژی یاد کرد
3-3 – الف-1- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)
برنامه ریزان راهبردی با استفاده ازماتریس ارزیابی عوامل خارجی می توانند عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی و…را مورد ارزیابی قرار دهند(دیوید،ص 265، 1379)
برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی بایدپنج مرحله به شرح زیر را طی کرد:
1- پس از برسی عوامل خارجی، عوامل شناخته شده ای فهرست می شوند که موجب فرصت می گرددویاسیستم را مورد تهدید قرارمی دهد.نخست عواملی که موجب فرصت و موقعیت می شوند وسپس آنها که سیستم را تهدید می کنندنوشته شود.
2- به این عوامل وزن یا ضریب داده می شود.این ضریب ها از صفر(بی اهمیت)تا 1(بسیارمهم)می باشند.ضریب، نشان دهنده اهمیت نسبی یک عامل می باشد. اغلب، به عواملی که موجب فرصت یا موقعیت می شوند، در مقایسه با عوامل تهدید کننده، ضریب بیشتری داده می شود، ولی اگرعوامل تهدید کننده هم شدید باشند، بایدبه آنها ضریب بالایی داد.مجموع این ضرایب باید عدد1باشد.
3- به هریک از عواملی که موجب موفقیت می شودرتبه 1 تا 4 داده می شود.این عددبیانگر میزان اثربخشی راهبردهای کنونی سیستم درنشان دادن واکنش نسبت به عامل مزبورمی باشد.عدد4به معنای این است که واکنش بسیار عالی بوده است.عدد3یعنی واکنش ازحدمتوسط بالاتر، عدد2یعنی واکنش درحد متوسط است و عدد1بدین معنی است که واکنش ضعیف می باشد.این رتبه ها برحسب اثربخشی راهبردهای سیستم تعیین می شوند.
4- ضریب هرعامل دررتبه مربوطه ضرب می شوندتا امتیاز نهایی بدست آید.
5- مجموع امتیازهای متعلق به هریک از متغییرها بدست آورده شودتا بتوان مجموع امتیازهای سیستم را تعیین کرد.درماتریس ارزیابی عوامل خارجی، صرف نظرازتعداد عواملی که موجب فرصت یا تهدید می شوند هیچگاه مجموع امتیازهای نهایی برای سیستم به بیش از4وهیچگاه این جمع به کمتر از1نمی رسد.میانگین این جمع 5/2می شود.اگراین عدد به 4برسد بدین معنی است که سیستم دربرابر عواملی که موجب تهدید وفرصت می شوندبصورت بسیار عالی واکنش نشان می دهد.به بیان دیگر، سیستم در استراتژیهای خود به شیوه موفقیت آمیز از فرصتهای موجود استفاده می کندواثر عواملی را که موجب تهدید می شوند به پایین ترین میزان ممکن می رساند.عدد 1بیانگر این است که سیستم در تدوین استراتژیهای خود نتوانسته است از عواملی که فرصت یا موقعیت ایجاد می کنند بهره برداری نماید یا از عواملی که موجب تهدید می گردند، احتراز نماید.
جدول3-3: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)

برچسب ها :

ناموجود
ردیف عوامل کلیدی
خارجی
ضریب رتبه نمره نهایی
حداقل 10تاعامل