دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 30
جمع

1

___

X

منبع: دیوید، 1379
3-3- الف-2- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( IEF)
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، حاصل بررسی عوامل داخلی سیستم می باشد.این ماتریس، نقاط قوت و ضعف اصلی داخلی سیستم را تدوین وارزیابی می نماید. همچنین برای شناسایی و ارزیابی روابط بین موضوعات مختلف راه هایی ارائه می نماید(دیوید، ص36،1379 ). می توان با طی پنج مرحله ماتریس ارزیابی عوامل داخلی را تهیه کرد.صرفنظر از تعداد عاملی که در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی گنجانده می شود، جمع نمرات نهایی بین 1تا 4خواهد بود.اگر یک عامل داخلی یا خارجی، به صورت همزمان، دارای نقاط مثبت و منفی باشد، این عامل را باید دوبار درماتریس مربوطه گنجانید و برای هر نوبت به آن ضریب و امتیاز داد.
برای تهیه این ماتریس باید گامهای زیر را طی کرد
1- پس از بررسی عوامل داخلی، مهم ترین عوامل فهرست بندی می شوند.مجموع این عوامل باید بین 10 تا 20 باشد.این عوامل باید در برگیرنده نقاط قوت وضعف سیستم باشند.نخست نقاط قوت وسپس نقاط ضعف نوشته می شوند.
2- به این عوامل وزن یا ضریب داده می شود.این ضریب ها از صفر(بی اهمیت)تا 1(بسیارمهم)می باشند.ضریب، نشان دهنده اهمیت نسبی یک عامل می باشد.صرفنظر از اینکه عامل مورد نظر به عنوان یک نقطه قوت یا ضعف داخلی سیستم به حساب آید، باید به عاملی که دارای بیشترین اثربر عملکرد سیستم است، بالاترین ضریب داده شود.مجموع این ضرایب باید برابر باعدد1باشد.
3- به هریک از عامل ها نمره بین 1تا4 داده می شود.نمره 1 نشان دهنده ضعف اساسی، نمره 2ضعف کم، نمره 3بیانگرنقطه قوت و نمره 4نشاندهنده قوت بسیار بالای عامل مورد بحث می باشد
4- ضریب هرعامل دررتبه مربوطه ضرب می شوندتا امتیاز نهایی بدست آید.
5- مجموع امتیازهای متعلق به هریک از متغییرها بدست آورده شودتا بتوان مجموع امتیازهای سیستم را تعیین کرد.درماتریس ارزیابی عوامل داخلی، صرف نظرازتعداد عواملی که موجب قوت یا ضعف می شوند هیچگاه مجموع امتیازهای نهایی برای سیستم به بیش از4وهیچگاه این جمع به کمتر از1نمی رسد(بین 1تا4).میانگین این جمع 5/2می شود. واگر نمره نهایی کمتر از 5/2باشد، نشانگر این است که سیستم از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است و اگربیشتر از 5/2باشدبیانگراین است که سیستم از نظر عوامل درونی دارای قوت می باشد.
جدول 3-4: ماتریس ارزیابی عوامل عوامل کلیدی داخلی( IEF)

برچسب ها :

ناموجود
ردیف عوامل کلیدی
داخلی
ضریب رتبه نمره نهایی
حداقل 10تاعامل
جمع