دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 32

با بهره جستن ازفرصتها نقاط ضعف ازبین برده شود موضوعات

فرصتها فهرست شود تهدیدات – T

استراتژی های ST
1-
2-
3-
و….
برای دوری جستن ازتهدیدات ازنقاط قوت استفاده شود

استراتژی های WT
1-
2-
3-
و….
نقاط ضعف را کاهش و از تهدیدات پرهیز شود موضوعات

تهدیدات فهرست شود

(منبع دیوید1379،ص365).
در ماریس swot در هر مرحله دو عامل با هم مقایسه می شوندوهدف این نیست که بهترین استراتژیها را مشخص نمود، بلکه هدف تعیین استراتژی های قابل اجرا هستند.بنابرین همه استراتژیهایی که در ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف ارائه می گردند، انتخاب واجرا نخواهند شد.
3-3-ب-2- تجزیه وتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها، تهدیدها وتدوین راهبردها
تجزیه وتحلیلswot اصطلاحی است که برای شناسایی نقاط قوت وضعف داخلی وفرصتهاوتهدیدهای خارجی که یک سیستم با آن روبرو است بکاربرده می شود. این مدل می تواند یک مرحله اولیه از یک تحلیل با هدف نهایی ارائه و اتخاذ سیاستهای لازم برای تناسب میان عوامل داخلی وخارجی باشد(kajanus,p718,2000).تجزیه وتحلیلswot شناسایی نظام مند عواملی است که راهبرد باید بهترین سازگاری رابا آن داشته باشد.منطق رویکرد مذکور این است که راهبرد اثربخش باید قوت ها وفرصتهای سیستم را به حداکثربرساند، ضعفها وتهدیدها رابه حداقل برساند. برای این منظورنقاط قوت وضعف وفرصتها وتهدید، درچهارحالت کلی so، wo، st، wt، پیوند داده می شوند.وگزینه های استراتژی ازبین آنها انتخاب می شوند
قوت وفرصت(so): ناحیه یک، بهترین فرصت است. سیستم با چند فرصت محیطی روبه رو است وقوت های بسیاری دارد که استفاده ازفرصتها را ترغیب می نماید.این وضعیت راهبردهای رشدراتوصیه می نماید

برچسب ها :

ناموجود