دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 33

قوت و تهدید(st): درناحیه دوم، سیستم دارای قوتهای کلیدی است؛ اما با محیط تهدید آمیز روبرو است. دراین وضعیت، راهبردها ازقوتهای موجود برای ساختن فرصتهای بلند مدت درسایرموارد استفاده می کنند
ضعف و فرصت(wo): درناحیه سوم، سیستم با یک فرصت خوبی روبرو است؛ اما ازچند ضعف داخلی رنج می برد
ضعف وتهدید(wt): درناحیه چهارم، سیستم نه با فرصت و نه با قوت محیطی داخلی؛ بلکه ازبعد داخلی با ضعف وازنظر بعد خارجی با تهدیدات متعددی روبرو است
3-3- ب-3-ماتریس داخلی و خارجی(IE)
این ماتریس بخش های مختلف سیستم را به صورت نمودار ارائه می نماید.بررسی های قبل و بعد از تهیه ماتریس چنین امکانی را بوجود می آورد که اثرات مورد انتظار تصمیمات راهبردی برسیستم، پیش بینی گردد. درواقع از این ابزار جهت تحلیل همزمان عوامل داخلی وخارجی استفاده می شود ودر آن براساس تقاطع نمرات عوامل داخلی وخارجی در محورهای افقی وعمودی می توان جایگاه سیستم موردنظر را براساس موضوعات مختلف مشخص کرد.
نمره ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
4 5/2 1
رقابتی بازنگری
B A
تنوع D تدافعی C
5/2
1
نمودار3-5: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
«ماتریس داخلی وخارجی» براساس استقرار داده ها دردو بعد اصلی شکل می گیرد:
الف) جمع امتیاز های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی که بر روی محورXها نشان داده می شود. ب) جمع امتیاز های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که بر روی محورyها نوشته می شود.در«ماتریس داخلی و خارجی» جمع امتیاز نهایی، بر روی محور xها از 1تا 99/1نشاندهنده ضعف داخلی سیستم است.امتیاز های2تا99/2نشاندهنده این است که سیستم در وضع متوسط قرار دارد.امتیاز های 3تا4بیانگرقوت سیستم است.به همین شیوه جمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از 1تا99/1بیانگر ضعف سیستم است.امتیازهای 2تا99/2بیانگر این واقعیت است که سیستم در وضع متوسط قرار دارد.امتیازهای 3تا4بیانگر آن است که سیستم دروضع عالی قراردارد.
3-3-پ- مرحله تصمیم گیری
در این مرحله مقایسه ای بین اطلاعات بدست آمده در ماتریس swotوماتریسIEانجام می پذیرددر ماتریس swot چهار دسته استراتژی متناسب با وضعیت داخلی و خارجی مشخص می گردد و در ماتریس IEموقعیت سیستم ازنظر عوامل داخلی وخارجی مشخص می گردد که این موقعیت با یکی از دسته استراتژیهای چهارگانه منطبق می باشد.بنابرین آن دسته استراتژی انتخاب و در مرحله بعد الویت بندی می شود.
3-3-پ-1- ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM):
با استفاده از این روش، می توان به صورت عینی راهبردهای گوناگونی که در زمره بهترین راهبردها هستند مشخص نمود جدول(3).ازدیدگاه نظری، با استفاده از ماتریس کمی می توان جذابیت نسبی راهبردهای مختلف را مشخص نمود. یعنی تعیین میزانی که می توان از عوامل سرنوشت ساز داخلی و خارجی بصورت موفقیت آمیز استفاده کرد.با تعیین اثرات تجمعی هریک از عوامل سرنوشت ساز داخلی و خارجی، می توان جذابیت نسبی هریک ازراهبردها را درمجموعه راهبردهای قابل(اجرا)تعیین کرد.همانند سایر روشهای تحلیلی که برای تدوین راهبردها بکار می برند برای ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی باید از قضاوت شهودی خوبی استفاده کرد(اظهری، ص52، بهمن1388)
در اجرای ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی از تجزیه و تحلیل های مرحله اول و نتیجه حاصل ازمقایسه عوامل داخلی و خارجی در مرحله دوم، استفاده می شود تا بدانوسیله شیوه های عینی راهبردهای قابل اجرا مشخص شوند.
جدول3-6: ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی

انواع راهبردهای قابل اجرا
عوامل اصلی ضریب راهبرد اول راهبرد دوم راهبرد سوم
عوامل اصلی

برچسب ها :

ناموجود