دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 39

بطور معمول از طرف بسياري از محققين و صاحب نظران بنام منطقه هيركاني معروف مي باشد، توضيح اينكه منطقه شامل بر عناصر قفقازي و هيركاني مي باشد و به اين خاطر از تنوع گونه اي فراواني برخوردار ميباشد. كه در بعضي از منابع بعنوان منطقه اي ارسباراني نيز معروف است.
منطقه رويشي ارسباران به عنوان تنها نمونه از اكوسيستم ارسباراني از نقطه نظر فيتوگرافيك و به دليل منحصر به فرد بودن آن از جهات متعدد در ميان مناطق رويشي كشور از اهميت خاصي بر خوردار بوده و به لحاظ برخورداري از تنوع توپوگرافيك، كليما، تنوع و نماي بيولوژيك تا حدود زيادي از ساير مناطق متمايز است . هدف از حفاظت اين منطقه حفظ الگوئي از اكوسيستم هاي منحصر به فرد از مجموعه ميراثهاي طبيعي كشور است، كه ارزشهاي پژوهشي و آموزشي را نيز دارا باشد و براي جلوگيري از تعارض بين بهره وريهاي انسان و طبيعت ويژه آن و ايجاد هماهنگي بين نحوه زيست عشاير و حفظ ويژگيهاي خاص اين منطقه تحت مديريت ذخيره گاههاي بيوسفر قرار گرفته و زير پوشش برنامه انسان و كره مسكوني قرار دارد . كل منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ ارسباران‌ مساحتي معادل 80624 هكتار دارد و بخشي از آن كه به عنوان پارك ملي پيشنهاد شده مساحتي به اندازه 39950 هكتار را در بر مي گيرد ودامنه تغييرات ارتفاع منطقه متغير بوده و حداقل ارتفاع آن كمتر از 250 متر و حداكثر ‌ 2887 متر ازسطح‌ دريا مي باشد.
براساس‌ مطالعات‌ توپوگرافي‌، شكل‌ ظاهري‌ منطقه‌ حفاظت شده ارسباران كاملاً كوهستاني‌ بوده‌ و بإستثنا حاشيه‌ شمالي‌ در امتدادرودخانه‌ ارس‌، ساير مناطق‌ بصورت‌ كوهستان‌ و دامنه‌هاي‌ پرشيب‌ مي‌باشد. حداكثر ارتفاع‌ منطقه‌ 2890 متر و حداقل‌ 290 متر و متوسط‌ ارتفاع‌ 1287 متر از سطح‌ دريا مي‌باشد.
ارتفاعات اين منطقه ادامه رشته كوههاي قفقاز ميباشد كه توسط رودخانه ارس از همديگر جدا شده اند. سايگرام داغ از مهمترين رشته كوههاي منطقه به شمار ميرود كه در سرتاسر ضلع جنوبي منطقه قرار دارد از ديگر قلل مهم موجود در منطقه ميتوان توپخانه، قندان باشی، آغ داش، جنگ داغي و قارونلار را نام برد.
همچنين دره هاي مهم و بزرگي نيز در منطقه وجود دارند كه دره كلن، دره بزرگ آنزا، تاتار، قارانق دره، بنفشه دره سي از آن جمله اند. بلند ترين نقطه درمنطقه كشيش قبري ناميده ميشود که با ارتفاع 2887 متر در سايگرام داغ قرار داشته و پست ترين نقطه با 250 متر در قسمت شمالي و حاشيه رودخانه ارس واقع گرديده است .
منطقه حفاظت شده ارسباران منطقه اي است با شرايط اقليمي متفاوت بر اساس تقسيم بندي به روش دومارتن، اقليم مختلف نيمه خشك مديترانه اي نيمه مرطوب و مرطوب در اين منطقه وجود دارد.
اقليم نيمه خشك اغلب مناطق شمالي منطقه را در بر ميگيرد و به ترتيب افزايش ارتفاع در جهت جنوبي منطقه اقليم مديترانه اي و نيمه مرطوب جايگزين شده و اقليم مرطوب و خيلي مرطوب نيز بخش هاي وسيعي از ارتفاعات سايگرام داغ را شامل ميشود.
منطقه حفاظت شده ارسباران كلاٌ در حوزه آبريز خزر قرار گرفته است ودر منطقه حفاظت شده ارسباران محدوديتي از نظر منابع آب وجود ندارد، و علاوه بر رودخانه هاي دائمي تعداد زيادي چشمه و قنات نيز در اقصي نقاط منطقه پراكنده است و به لحاظ كوهستاني بودن و وفور سنگ آب در ارتفاعات منابع آب كافي در اختيار حيات وحش منطقه قراردارد،
درمنطقه حفاظت شده ارسباران بيش از 1000 گونه گياه وجود دارد و به لحاظ شرايط توپوگرافي وتنوع آب وهوايي وموقعيت جغرافيايي از تنوع گياهي و ذخيرگاه ژنتيكي فون وفلور بسيار غني تشكيل يافته است.
براساس اطلاعات تصاوير ماهواره اي و بررسيهاي ميداني به روش فلورستيك وفيزيونوميك 26 تيپ گونه هاي درختي ودرختچه اي و20 تيپ گياهان مرتعي شناسائي شده اند.
جدول 4-2: نسبت پراكنش گونه هاي ارسباران

برچسب ها :

ناموجود
واحد رويش تعداد گونه درصد
اوروسيبريا 118 61
اوروسيبرياي وسيع 28 14
هيركاني – اوكسينين 1 1
ايران – توراني 1 1