دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 42

بارش های جوی شهرستان کلیبر ناشی از ورود توده هوایی مدیترانه است که از روی سوریه، لبنان و ترکیه عبور نموده و سپس آذربایجان را تحت تأثیر قرارمی دهدوباعث بارندگی و در مواردی کاهش شدید دما می گردد.ورود جریان هوایی اطلس شمالی نیز با سرمای شدید وبارش برف همراه است.سایر جریانات هوایی(جریان هوای سیبری، آسیای مرکزی، جریانات نواحی شمالی، تأثیر اندکی برروی بارشهای منطقه دارند.موقعیت جغرافیایی شهرستان کلیبروجهت گیری کوههای مرتفع که حاشیه جنوبی شهرستان را فراگرفته اندتأثیر مثبتی برمیزان بارش بخصوص در دامنه های شمالی قره داغ داشته است بطوری که ریزش های جوی مناسب دراین منطقه باعث شده جنگلهای ارسباران تشکیل شوند.بارندگی منطقه از شهریورماه شروع شده تا آبان ماه سیر صعودی داردو از آذرماه تا دی ماه سیر نزولی به خود می گیردواز بهمن ماه دوباره سیرصعودی می گیرد.ماههای فروردین واردیبهشت دوره پرباران شهرستان کلیبر است.پس از این دوره میزان بارندگی کاهش یافته ودرماههای تیرومرداد به حداقل می رسد.
ب: رطوبت
هوای منطقه کلیبراز رطوبت متوسط برخورداراست ومیزان آن درساعات شبانه روز فصول مختلف تفاوت زیادی دارد.متوسط رطوبت نسبی درساعات 30/6صبح در مدت 4سال از حداقل6/59درصددر دی ماه تاحداکثر68درصددرآذرماه در نوسان بوده است.متوسط رطوبت نسبی کلیبر43/64درصد می باشد
ج:دما
با توجه به مرتفع و کوهستانی بودن منطقه، شهرستان کلیبراززمستان سرد وتابستان معتدل برخوردار است.معدل 4سال اخیر دما در شهرستان کلیبرنشانگر این است که سرما حدود پنج ماه از سال(آبان ماه تا اسفند ماه) رادربرمی گیرد.بهمن ماه با داشتن متوسط دمای5/2درجه سانتی گراد سردترین ماه سال و مرداد ماه با متوسط دمای 1/24 درجه سانتی گرادگرمتریم ماه سال می باشد.
ت: باد
بررسی جریان وزش باد به لحاظ جغرافیایی، سرعت و تعداد دفعات وزش نشان می دهد که بادهای محلی باشدت وضعف ازتمامی جهات به این منطقه وارد می شوند ولی بادهای غالب بیشتر از شمال غربی و جنوب غربی به شهرستان کلیبر می وزند.از آبان تا فروردین بادهای شدید با جهت جنوب غربی به منطقه واردمی شوندبیشتر جهت شمال غربی دارند.
9-2-4- کاربری اراضی شهرستان کلیبروفعالیتهای کشاورزی
شناسایی کاربری اراضی از بخشهای مهم برنامه ریزی اصولی دریک حوزه جغرافیایی می باشد.شرایط طبیعی زمین مانند موقعیت قرارگیری، خصوصیت توپوگرافی(ارتفاع وشیب)نوع خاک، وضعیت پوشش گیاهی و گونه های متنوع آن، شرایط اقلیمی و صنایع طبیعی موجود از جمله عواملی هستند که نوع کاربری زمین را تعیین می کنند. از کل اراضی شهرستان کلیبر بیش از 32 درصد یعنی بیشترین سهم از اراضی طبقه بندی شده در این سطح مربوط به جنگل(متراکم، نیمه متراکم، وکم متراکم) با 8/121002هکتار می باشدو همچنین سهم اراضی مرتعی با 5/190891هکتار07/5درصد از سطح شهرستان می باشدکه به عنوان یکی از مناطق کوهستانی و جنگلی در استان مشخص گردیده است.
جدول4-4:اطلاعات مربوط به انواع کاربری اراضی شهرستان کلیبر(اطلاعات مربوط به1388 می باشد)

برچسب ها :

ناموجود
لایه هکتار
جنگل(متراکم، نیمه متراکم، کم متراکم) 8245/121002
مراتع(متراکم، نیمه متراکم، کم متراکم) 4826/190891
اراضی کشاورزی(آبی، دیم، مخلوط) 839/56063
اراضی بایر(بایر، شور، مرطوب) 57543/5601
سایر(مسکونی، تاسیسات،آب، بدون اطلاعات) 176782/2589
جمع 9498/376147