دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 45
میزان تولید ماهی

3153

2/114

6/3 میزان تولید گوشت مرغ

47073

62

1/0

منبع: سالنامه آماری استان
پرورش زنبور عسل جهت تولید عسل از دیر بازمورد توجه جمعی از مردم شهرستان کلیبر بوده است.وجود باغات متنوع و جنگل و مراتع وسیع در این شهرستان، پتانسیل مناسبی برای پرورش زنبور عسل فراهم آورده است در سال 1386 شهرستان کلیبر با 37676عدد کندوی مدرن و888عدد کندوی بومی، 47/6 درصد کندوی استان و 67/9 در صد کل کندوهای مدرن استان را در خود جای داده بود واز این تعداد کندو حدود 585746تن عسل که حدود 1/8درصد عسل تولیدی استان بوده است استحصال گردید(حمزه زاده، 1389: 101).
10-2-4- میزان ورود گردشگر به استان و شهرستان کلیبر:
براساس آمارهای موجود در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، از اول سال 1391 تا آخر آذرماه همان سال تعداد16152511نفر سفر به استان آذربایجان شرقی صورت پذیرفته است.و از این تعداد شهرستان کلیبرباداشتن 95600نفرگردشگر بعدازشهرهای تبریزومراغه در رتبه سوم دربین شهرستانهای استان قرارداردکه از این تعداد 45درصد ازشهر تبریز، 30 درصد ازخارج از استان و24 درصد ازشهرهای دیگر استان و 1درصد از گردشگران خارجی بوده است.
3-4- یافته های برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر
قبل از مراجعه به کارشناسان ومسئولین شهرستان، مطالعات به صورت کتابخانه ای صورت گرفت و تحقیقات و پایان نامه های معتبر که به موضوعات مشابه این پایان نامه پرداخته بودند بویژه تحقیقاتی که در محدوه منطقه مورد مطالعه صورت گرفته بود،مطالعه شد واین باعث بوجود آمدن سؤالات وتصورات وایده های متعددی در ذهن محقق شد وراه را برای طی مسیرتحقیق هموار کرد ونیز باعث شدتا بتوانیم در مراجعه به جامعه آماریمان ازتسلط خوبی بر موضوع برخوردار باشیم.بدین ترتیب مطابق جدول زیرمراحل تدوین استراتژی های اکوتوریسم شهرستان کلیبررا به ترتیب ذکر شده انجام دادیم. لازم به یادآوری است که همه این مراحل(استخراج وارزیابیSWOT، تدوین والویت بندی راهبردهای اکوتوریسم شهرستان کلیبر) با همکاری مسئولین ادارات(که در فصل سوم ذکرشده است) وکارشناسان گردشگری(همان مسئولان یا کارمندان ادارات ویا اساتید وارد به امر گردشگری) منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است.
جدول4-7:مراحل برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر

مرحله ورودی – بررسی عوامل داخلی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر و تشکیل ماتریس(IFE) با ضرایب و رتبه بندی
– بررسی عوامل خارجی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر و تشکیل ماتریس(EFE) با ضرایب و رتبه بندی
مرحله مقایسه – تشکیل ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و ضعف(SWOT) اکوتوریسم شهرستان کلیبر
– تشکیل ماتریس داخلی و خارجی(IE) اکوتوریسم شهرستان کلیبر
مرحله تصمیم گیری – الویت بندی استراتژیهای تدوین شده بر اساس ماتریس QSPM

1-3- 4- مرحله ورودی: بررسی عوامل راهبردی مؤثربراکوتوریسم شهرستان کلیبر

برچسب ها :

ناموجود