دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 46

1-1-3- 4- مرحله ورودی: بررسی عوامل داخلی و عوامل خارجی مؤثربراکوتوریسم شهرستان کلیبر
نقاط قوت، ضعف، فرصتها وتهدیدات اکوتوریسم شهرستان کلیبر که درقالب جداول زیر آمده است حاصل مشاهده،مطالعه،ارائه پرسشنامه به ومصاحبه با مردم، معدود گردشگران ،کارشناسان ،مسئولین ادارات واساتید دانشگاه های موجود درشهرستان کلیبر می باشدهرچند در مرحله بررسی swotگردشگری شهرستان، برای رسیدن به یکswotجامع از همه افراد ذکرشده استفاده شد اما درمراحل بعدی یعنی نمره گذاری وتعیین استراتژی که یک کار تخصصی است سعی شد از افراد متخصص و آگاه به امرگردشگری بویژه اکوتوریسم استفاده شود.پس از مطالعات فراوان درمورد منطقه موردمطالعه رجوع به افراد متخصص وصاحب نظردرامر گردشگری ومسئولین ومتولیان گردشگری وانجام مصاحبه با آنها وهمچنین استفاده از اسناد ومکاتبات وطرح های گردشگری مربوط به منطقه مورد مطالعه جدول اولیه از نقاط قوت ، ضعف، فرصتها و تهدیدات گردشگری منطقه مورد نظر مطابق با ویژگی های آن وبا تنظیماتی که محقق انجام داده است ، بدین صورت استخراج شد.
جدول 4-8:فهرست نقات قوت وضعف اکوتوریسم شهرستان

برچسب ها :

ناموجود
نقاط قوت نقاط ضعف
– وجود رودخانه های دایمی و فصلی متعدد در شهرستان – فقدان نظام جامع بازاریابی و اطلاع رسانی گردشگری
– دسترسی به حاشیه رود ارس و نقطه مرزی ومنطقه آزاد تجاری ارس – کمبود کادر متخصص و نیروی انسانی گردشگری
– وجود جنگلهای ارسباران ومراتع نسبتا غنی و تنوع گیاهی در آنها ازجمله گیاهان دارویی – کمبود امکانات دسترسی به شبکه فناوری اطلاعات
– وجود سدهای متعدد همچون سد ارسباران و1500هکتار اراضی پایاب – کوهستانی وصعب العبور بودن منطقه
– وجود قلعه بابک وچندین قلعه وآثارتاریخی دیگر در دل جنگلهای ارسباران که امکان تبدیل منطقه به قطب گردشگری تاریخی- طبیعی را ممکن می سازد – کیفیت نامناسب راههای روستایی وجاده های منتهی به جاذبه های طبیعی منطقه
– وجود مناطق نمونه گردشگری قلعه درسی و آبگرم متعلق – عدم فعالیت شرکتهای خدمات گردشگری
– تنوع اقلیم و آب و هوا و پوشش گیاهی – عدم امکانات رفاهی و اقامتی مناسب
– وجود پتانسیل تحقیقاتی در عرصه های طبیعی