دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 50
– تخریب جنگلهای ارسباران بدلیل جاده سازی وبدون توجه به توسعه پایدار – قرارگرفتن در مسیرمراکز استانهای تبریز، اردبیل و ارومیه

– عدم تشویق وایجاد انگیزه برای جذب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در منطقه – وجود رود مرزی ارس در منطقه

– عدم وجود مسئولان دلسوز و کارشناس به امر گردشگری – ثبات سیاسی کشور

– قرار دادن ایران در فهرست کشورهای تروریسیتی از سوی سازمانهای بین المللی – برگزاری مسابقات دوره ای اسب سواری عشایری در سطح شهرستان

– افزایش نرخ تورم – وجود ظرفیتهای خالی قابل توجه در زمینه حمل ونقل جاده ای

– افزایش بیکاری

با توجه به اینکه مدل انتخابی ما جهت ارائه استراتژی های اکوتوریسم شهرستان کلیبر، مدل SWOTو برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM) میباشد وازآنجا که در این مدل تعداد عوامل داخلی وخارجی جهت ارائه استراتژی ها بین 10تا 20 عامل داخلی و خارجی مؤثر وبااهمیت معین شده است لذا در مرحله بعدی با مراجعه به کارشناسان ومتخصصین وانجام مصاحبه وارائه جداول بالا در قالب یک پرسشنامه سعی شد عواملی را که مهمترین و مؤثرترین نقش را درتوسعه گردشگری وبویژه اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه دارند انتخاب شود ودرنهایت ازبین آنها تعداد 20عامل داخلی و20عامل خارجی با اهمیت مطابق جدول زیر انتخاب شد.دراستخراج جدول پایین از پرسشنامه شماره 3 استفاده شده است.جدول زیر عواملی هستند که به تعداد بیشتری از سوی پاسخگویان انتخاب شده بودند.
جدول4-10:عوامل داخلی مؤثربرتوسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبر

برچسب ها :

ناموجود
عوامل داخلی
نقاط قوت نقاط ضعف
1- وجود رودخانه های دایمی و فصلی متعدد در شهرستان 1- فقدان نظام جامع بازاریابی و اطلاع رسانی گردشگری