دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 53
8- عدم وجود مسئولان دلسوز و کارشناس به امر گردشگری 9- معرفی محصولات و تولیدات کشاورزی این منطقه و بازاریابی آنها

9- افزایش نرخ تورم 10- ثبات سیاسی کشور

10- افزایش بیکاری

بعد از مشخص شدن نقاط قوت، ضعف، فرصتها وتهدیدهای اکوتوریسم شهرستان کلیبرجهت تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم آن مراحل زیر به ترتیب طی شد.
2-1-3-4- مرحله ورودی: تشکیل ماتریس داخلی(IFE)و ماتریس خارجی(EFE) با ضرایب و رتبه بندی
بعد از انتخاب مهمترین و مؤ ثرترین عوامل دخالت در توسعه اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه مرحله بعدی تحقیق که نمره گذاری و رتبه بندی این عوامل می باشد جهت ارائه به کارشناسان و متخصصین امر ارائه گردید تا درنهایت ضریب اهمیت ورتبه هریک از این عوامل در توسعه اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه مشخص شود هدف از اینکار این است که نوع وجهت استراتژی هایی که به تناسب همین امتیاز ها ارائه می شود مشخص شود پایین یا بالا بودن امتیازنهایی یک عامل یک شاخص مؤثری می باشدچراکه با توجه به شدت وضعف این عوامل نوع استراتژی مشخص می شود. لذا برای اینکار پرسشنامه ای تهیه شد واز آنها خواسته شد بنابه نظر ودانش خود،به هریک ازعوامل یا نقاط قوت ، ضعف، فرصت وتهدیدها، یکی ازضرایب صفرتایک(همچون 0، 1 0/0، 2 0/0، 3 0/0و…تا1) ونیزبه هرکدام ازعوامل، یکی از رتبه هایا نمره های(1،2،3،4) را بدهندونیز برای اطمینان از دقت آنها درضریب دهی و رتبه بندی بصورت شفاهی و هم به صورت کتبی یادآوری شد که هرچه قدر وزن یاضریب یک عامل به عدد 1 نزدیکترباشدنشاندهنده تأثیرواهمیت آن عامل در تعیین موقعیت کنونی و آینده گردشگری منطقه می باشد وبرعکس هرچه قدر به صفرنزدیکترباشد نشاندهنده اهمیت کمتر آن عامل می باشد .ودربین رتبه هاعدد 4به منزله( بسیارخوب بودن) عامل در تعیین موقعیت کنونی و آینده گردشگری منطقه وعدد1نشان دهنده (ضعیف تر بودن) آن عامل در تعیین موقعیت می باشد(عدد2متوسط،3خوب). واز آنها خواسته شد که درضریب دهی ورتبه بندی با توجه به موارد مذکوربه اینکاراقدام کنند.بنابرین بعد از جمع آوری پرسشنامه ها وتنظیم آنها توسط محقق جدول ضریب دهی ورتبه بندی SWOTاکوتوریسم شهرستان کلیبر به شرح ذیل استخراج شد.
جدول4-12:ماتریس داخلی اکوتوریسم شهرستان کلیبر(IFE)

برچسب ها :

ناموجود
عوامل داخلی نقات قوت وزن یاضریب رتبه یا نمره نمره نهایی
1- وجود رودخانه های دایمی و فصلی متعدد در شهرستان 5 0/0 3 15 /0
2- دسترسی به حاشیه رود ارس و نقطه مرزی ومنطقه آزاد تجاری ارس 4 0/0 2 8 0/0
3- وجود جنگلهای ارسباران ومراتع نسبتا غنی و تنوع گیاهی در آنها ازجمله گیاهان دارویی