دسته بندی: علمی - تحقیقاتی
برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 57
جمع

59 /0

——–

61/1

نمرات نهایی نقاط قوت و ضعف منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که ازنظر کارشناسان دربین نقاط قوت عوامل وجود جنگلهای ارسباران ومراتع نسبتا غنی و تنوع گیاهی در آنها ازجمله گیاهان دارویی و وجود بیش از150کیلومتر مرز مشترک و امکان دسترسی به کشورهای همجوار با امتیاز32 /0به عنوام مهترین نقطه قوت وعامل وجود قلعه بابک وچندین قلعه وآثارتاریخی دیگر در دل جنگلهای ارسباران با 21 /0 امتیازو وجود روستاهایی با قابلیت گردشگری وعامل زیستگاه منحصربه فرد پرندگان وحیوانات وحشی با 18 /0 امتیازرده های دوم وسوم را به عنوان مهمترین نقاط قوت اکوتوریسم منطقه ارسباران به خود اختصاص داده اندودر بین نقاط ضعف عوامل فقدان نظام جامع بازاریابی و اطلاع رسانی گردشگری ، ضعف زیر ساختهای گردشگری و صنعتی در منطقه(فرودگاه – راه آهن و …)، عملی نکردن طرح گردشگری ،هرکدام با 21 /0امتیازبه عنوان مهمترین و بزرگترین نقاط ضعف اکو توریسم منطقه وعوامل کمبود اعتبارات وضعف در حفاظت و مرمت آثار تاریخی و طبیعی ، ضعف زیرساختهای ارتباطی، کوهستانی وصعب العبور بودن منطقه با 18 /0امتیازوعوامل نبود برنامه مدون و مشخص از سوی دولت در هدایت گردشگران به منطقه، ضعف تعامل کافی و سازنده بخش خصوصی و دولتی در حوزه گردشگری با 12 /0 امتیازجایگاه دوم تا سوم مهمترین نقاط ضعف اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه را دارا می باشند
با محاسبه مجموع نمرات نهایی نقاط قوت و نقاط ضعف و به عبارتی عوامل داخلی که عدد 37/3را نشان می دهد و از آنجا که این عدد بزرکتر از عدد 5/2می باشد بنابرین به این نتیجه می رسیم که اکوتوریسم شهرستان کلیبراز نظر عوامل درونی دارای نقاط قوت می باشد وبه عبارتی نقاط قوت اکوتوریسم این منطقه بر نقاط ضعف آن غلبه یا برتری دارد
جدول4-13:ماتریس خارجی اکوتوریسم شهرستان کلیبر(EFE)

برچسب ها :

ناموجود
عوامل خا رجی فرصت ها وزن یاضریب رتبه/نمره نمره نهایی
1- همسایگی با منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و کشور آذربایجان و ارمنستان 7 0/0 3 21 /0
2- قرار گرفتن شهرستان در محور گردشگری و تاریخی 5 0/0 3 15 /0
3- وجود بخش اعظم ذخیره گاه زیست کره ارسباران در منطقه 6 0/0 3 18 /0